Zaplo

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Zaplo logo
Ocena: 2.86
(ilość ocen: 7)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Zaplo sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
E-mail: kontakt@zaplo.pl
WWW: www.zaplo.pl
Telefon kontaktowy: 221 333 888
Godziny pracy: Pon.- Pt.: 8:00 - 22:00
Sob. - Ndz.: 8:00 - 20:00

NIP: 521-366-08-75
REGON: 146952871
KRS: 0000483782

Zaplo to cz??? Grupy Kapita?owej 4finance Group, w?a?ciciela ró?nych marek po?yczkowych na ca?ym ?wiecie. Obecnie 4finance Group dzia?a w 17 krajach i udzieli?o ju? ponad 11 milionów po?yczek. W odró?nieniu od wielu pozabankowych firm po?yczkowych, Zaplo oferuje swoim klientom po?yczki w ?rednich i wy?szych kwotach z d?ugim, nawet kilkuletnim okresem sp?aty.

Jak wygl?da po?yczka w Zaplo?

Zaplo udziela przede wszystkim po?yczek ratalnych w kwotach od 1000 do 10 000 z?otych na okres sp?aty wynosz?cy nawet 36 miesi?cy. Maksymalna liczba rat rozk?ada si? w nast?puj?cy sposób:

 • 1000 z? – od 3 do 3 miesi?cy
 • 2000 z? 10 000 z?otych – od 3 do 24 miesi?cy

Ciekawy jest kalkulator po?yczkowy dost?pny na stronie zaplo.pl, na którym nie ustawia si? liczby rat, a wysoko?? miesi?cznej raty, któr? klient jest w stanie sp?aci?.

Poza tym, Zaplo przygotowa?o promocj? dla klientów zaci?gaj?cych po?yczk? rataln? na okres przynajmniej 6 miesi?cy. W przypadku terminowej sp?aty rat, Zaplo dokona wyp?aty dodatkowych pieni?dzy na konto klienta co 6 miesi?cy:

 • 100 z?otych dla kwoty 5000
 • 200 z?otych dla kwoty od 5100 do 9900 z?otych
 • 250 z?otych dla kwoty 10 000 z?otych

Po?yczk? w Zaplo mo?e zaci?gn?? ka?dy, kto:

 • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 70 lat
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • jest konsumentem – Zaplo nie udziela po?yczek na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?
 • jest obywatelem polskim i na sta?e zamieszkuje w Polsce
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiada zdolno?? do sp?aty zobowi?za?
 • posiada zdolno?? kredytow? i nie figuruje w rejestrze d?u?ników
 • nie ma ju? zaci?gni?tej po?yczki w Zaplo
 • ma aktywny numer telefonu i adres e-mail
 • za?o?y? konto na stronie zaplo.pl

Czy Zaplo sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. To podstawowa procedura weryfikacyjna w Zaplo, a figurowanie w której? z powy?szych baz mo?e spowodowa? odmow? udzielenia po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Potrzebny b?dzie tylko dowód osobisty wydany przez polskie organy administracyjne. Nie potrzeba za?wiadczenia o dochodach, ale nale?y poda? takie informacje we wniosku.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Zaplo?

Proces po?yczkowy zawiera si? w nast?puj?cych etapach:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. Kwot? i liczb? rat mo?na ustali? na kalkulatorze po?yczkowym na stronie g?ównej zaplo.pl. Na tym kalkulatorze mo?na samodzielnie ustawi? wysoko?? miesi?cznej raty, poka?e on tak?e koszty po?yczki. Po klikni?ciu przycisku „chc? po?yczk?”, strona przekierowuje do wniosku online, w którym nale?y poda? dane osobowe, adresowe i dotycz?ce zatrudnienia.
 • WERYFIKACJA. Po wype?nieniu wniosku klient zobowi?zany jest dokona? weryfikacji swojej to?samo?ci i danych bankowych za pomoc? szybkiej i bezpiecznej aplikacji Instantor. Mo?na skorzysta? równie? z tradycyjnego przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza, lub te? u?y? system ekspresowych p?atno?ci Blue Cash (wtedy op?ata wynosi 1 z?oty).
 • DECYZJA. Po weryfikacji wniosku i ocenieniu zdolno?ci kredytowej klienta, Zaplo poinformuje o tym mailowo lub przez SMS.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Zostanie ona wykonana na konto u?yte do weryfikacji.

Kolejn? po?yczk? mo?na zaci?gn?? poprzez swój profil klienta na zaplo.pl, bez konieczno?ci ponownego dokonywania weryfikacji (o ile nie zmieni? si? numer rachunku bankowego klienta).

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Zaplo nie wymaga ?adnej formy gwarancji.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Zaplo korzysta z us?ug zewn?trznej, bezpiecznej aplikacji Instantor, do której nale?y zalogowa? si? za pomoc? swojego loginu i has?a do konta bankowego. Wa?ne jest tylko to, by logowa? si? ze swojego osobistego, indywidualnego konta – konta wspó?dzielone lub firmowe nie b?d? akceptowane i spowoduj? odrzucenie wniosku.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Ocena wniosku o po?yczk? i decyzja s? wydawane jeszcze tego samego dnia, w którym z?o?y?o si? wniosek – o ile jest to dzie? roboczy. Sk?adaj?c wniosek w niedziel? i dzie? ?wi?teczny, nale?y liczy? si? z tym, ?e zostanie on rozpatrzony nast?pnego dnia roboczego w godzinach porannych. Jednorazowa decyzja nie powinna zaj?? wi?cej ni? 15 minut. Po jej podj?ciu, pieni?dze zostan? wys?ane natychmiastowo.

Przelew zostanie zaksi?gowany na koncie klienta w ci?gu kilku minut, je?li posiada on konto w jednym z nast?puj?cych banków: Alior Bank, Getin Bank, mBank, Mileniu, PKO. W pozosta?ych przypadkach przelew powinien dotrze? nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Z tego prawa mo?na skorzysta? w ci?gu 14 dni od podpisania umowy bez podawania przyczyny. Ca?? kwot? po?yczki trzeba wtedy odda? w ci?gu 30 dni.

Jakie s? koszty po?yczki w Zaplo?

Na ca?kowity koszt po?yczki w Zaplo sk?adaj? si? odsetki sta?e (10%) oraz prowizja zale?na od wysoko?ci po?yczki i liczby rat. Ewentualne koszt klient poniesie za przesuni?cie terminu sp?aty rat oraz za nieterminow? sp?at?.

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 5000/ 24 raty – 4787,28 z?otych
 • 7000/ 24 raty – 6702,24 z?ote
 • 10 000 z?/ 36 rat – 11 616,12 z?otych

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorca ma prawo sp?aci? ca?o?? lub cz??? po?yczki w dowolnym momencie. Odsetki i prowizja zostan? wtedy policzone tylko za rzeczywisty okres po?yczki.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Zaplo?

Tak. Zaplo nazywa to „wakacjami po?yczkowymi”, czyli mo?liwo?ci? przesuni?cia terminu sp?aty i jeden miesi?c. Wszystko zale?y jednak od tego, jak? decyzj? podejmie Zaplo i czy b?dzie ona dost?pna dla klienta. Przed skorzystaniem z „wakacji” nale?y jednak przela? kwot? nale?n? za przesuni?cie sp?aty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Je?eli klient nie b?dzie sp?aca? rat zgodnie z harmonogramem sp?aty, Zaplo w pierwszej kolejno?ci ma prawo do wysy?ania monitów telefonicznie, mailowo i listownie, a tak?e do naliczania odsetek karnych w wysoko?ci 14%. Je?eli klient uporczywie nie b?dzie reagowa? na wezwania i nie p?aci?, Zaplo mo?e przekaza? d?ug firmie windykacyjnej lub przekaza? spraw? do s?du i komornika, który obci??y klienta kosztami post?powania. Niep?ac?cy klient zostanie równie? zg?oszony do odpowiednich rejestrów gospodarczych.