Wonga

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Wonga logo
Ocena: 3.29
(ilość ocen: 17)
Dokładna nazwa firmy: Wonga.pl sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?aryna 2B, bud. D, Warszawa
E-mail: kontakt@wonga.com
Telefon kontaktowy: 22 388 88 88
NIP: 113-285-38-69
REGON: 146025969
KRS: 0000412352

Wonga.com to firma o rodowodzie brytyjskim, której pocz?tki dzia?ania datuje si? na 2007 rok. To w?a?nie tam powsta?o pierwsze biuro tej instytucji finansowej. Obecnie, poza Londynem, Wonga posiada swoje biura tak?e w Kapsztadzie, Toronto, Dublinie i Warszawie. Do dnia dzisiejszego na ca?ym ?wiecie udzielono ju? ponad 5 milionów po?yczek za po?rednictwem tej firmy.

Na polskim rynku Wonga zaistnia?a w 2013 roku i od pocz?tku swojej dzia?alno?ci specjalizowa?a si? w u?yczaniu tzw. mikropo?yczek krótkoterminowych ze sta?ym terminem sp?aty. Nie jest to jednak jej jedyna dzia?alno?? – Wonga udziela tak?e po?yczek ze sp?at? w systemie ratalnym oraz prowadzi szeroko zakrojony program lojalno?ciowy, dzi?ki któremu stali i solidni klienci mog? liczy? na bonifikaty.

Jak wygl?da po?yczka w Wonga?

System po?yczek w Wonga jest jednym z bardziej rozbudowanych na rynku chwilówek. Zaci?gaj?c po?yczk? w tej firmie nale?y zastanowi? si?, czy potrzebna jest szybka, ale ma?a po?yczka, czy te? wi?ksza i roz?o?ona na raty:

 • PO?YCZKA CHWILÓWKA. >Szybka po?yczka Wongi to kwota od 50 do 1500 z?otych z maksymalnym okresem sp?aty wynosz?cym 60 dni. Wa?ne jest to, ?e przy pierwszej po?yczce prowizja wynosi 10 z?otych i jest sta?a, niezale?nie od tego jak? kwot? si? po?ycza. Przy ka?dej kolejnej po?yczce krótkoterminowej dost?pny limit mo?e wzrosn?? nawet do 2500 z?.
 • PO?YCZKA RATALNA. Do po?yczki ze sp?at? w ratach kwalifikuj? si? kwoty z zakresu powy?ej 1500 do nawet 20 000 tysi?cy z?otych. Przy tym, raty mo?na roz?o?y? nawet na 5 lat!

Wed?ug umowy ramowej na stronie Wonga.pl, po?yczk? mo?e uzyska? osoba, która:

  • jest obywatelem Polski i posiada dokument to potwierdzaj?cy
  • na sta?e zamieszkuje na jej terenie
  • uko?czy?a 18 lat
  • nie ma ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych (dotyczy to osób cz??ciowo ubezw?asnowolnionych np. z powodu choroby)
  • posiada zdolno?? kredytow?
  • nie posiada innych po?yczek w Wonga
  • za?o?y?a konto na wonga.com i z?o?y?a wniosek kredytowy

</ul?>

Czy Wonga sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Wonga zawsze sprawdza wiarygodno?? kredytow? w nast?puj?cych bazach danych: Rejestr D?u?ników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr D?ugów, BIG Infomonitor, i Biuro Informacji Kredytowej. Od tego zale?y pozytywne rozpatrzenie wniosku o po?yczk?.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Tak, jak w przypadku wi?kszo?ci innych firm, Wonga wymaga jedynie wa?nego, polskiego DOWODU OSOBISTEGO. Nie trzeba przedstawia? innych za?wiadcze?, jednak nale?y pami?ta?, i? podaj?c nieprawdziw? informacj? we wniosku (np. zawy?aj?c zarobki), mo?na ponie?? odpowiedzialno?? karn?.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Wonga?

Wnioski o po?yczk? w Wonga mo?na sk?ada? wy??cznie przez Internet na stronie www.wonga.com. UWAGA: Nie mo?na tego zrobi? telefonicznie!

Udzielenie po?yczki dokonuje si? w kilku krokach:

 • WNIOSEK O REJESTRACJ?. Pierwszym krokiem jest ustalenie wysoko?ci po?yczki, wybranie terminu i sposoby sp?aty – mo?na to zrobi? na g?ównej stronie www.wonga.com. Potem wystarczy tylko potwierdzi? wybór po?yczki i wype?ni? formularz.
 • WERYFIKACJA. Weryfikacja nast?puje w trakcie wnioskowania i mo?e nast?pi? w sposób dwojaki: poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwot? 10 gr lub poprzez wykorzystanie aplikacji „Paszport Przelewy24”.
 • PODPISANIE UMOWY. W Wonga konieczne jest podpisanie umowy, zanim przelane zostan? pieni?dze. Mo?na to zrobi? tradycyjnie, na papierze, jednak znacznie wyd?u?y to czas oczekiwania na przelew. Lepszym rozwi?zaniem jest podpisanie jej drog? elektroniczn?, zaznaczaj?c odpowiednie pole przy wype?nianiu wniosku – wtedy za klienta zrobi to pe?nomocnik.
 • DECYZJA I PRZES?ANIE PIENI?DZY. Wonga zawsze powiadamia swoich klientów o podj?tej decyzji, niezale?nie od przyznania lub nieprzyznania po?yczki. Pieni?dze zostan? przelane niemal?e natychmiastowo.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Wonga nigdy nie wymaga por?czenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w Wonga?

Nie. Wykonanie takiego przelewu na kwot? 10 gr jest mo?liwe, ale niekonieczne. Jednak?e, Wonga za??da potwierdzenia to?samo?ci w inny sposób. W zwi?zku z tym, oferuje skorzystanie z darmowej aplikacji „PaszportPrzelewy24”. Tak? aplikacj? nale?y pobra?, zainstalowa? na swoim komputerze, a potem za jej po?rednictwem zalogowa? si? na stronie swojego banku. Ta opcja nie wymaga ju? wykonywania ?adnych przelewów.

W przypadku wybrania przelewu nale?y pami?ta? o tym, by dokonywa? do z tego samego konta, na które ma zosta? przelana po?yczka. Wa?ne jest te? to, by konto by?o osobiste i nale?a?o tylko do klienta. Absolutnie niedopuszczalne jest u?ycie konta osoby trzeciej lub konta firmowego. Wykonany przelew nie jest ?adn? op?at?, a jedynie potwierdzeniem to?samo?ci. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przelane 10 groszy zostanie zwrócone na konto klienta.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Decyzja o po?yczce wydawana jest zazwyczaj w ci?gu kilku minut, je?li wniosek sk?adany jest w godzinach pracy firmy. Wniosek mo?na sk?ada? ka?dego dnia i o ka?dej porze, nawet w dni ?wi?teczne, jednak wtedy trzeba liczy? si? z tym, ?e taki wniosek zostanie rozpatrzony dopiero nast?pnego dnia roboczego do godziny 9. rano.

Wonga gwarantuje, ?e pieni?dze powinny znale?? si? na koncie klienta w czasie nie d?u?szym ni? 24 godziny od momentu wydania decyzji o przyznaniu po?yczki. Je?eli ten czas si? wyd?u?a, nale?y bezzw?ocznie skontaktowa? si? z infolini? firmy, która sprawdzi, co dzieje si? z wyp?aconymi przez ni? pieni?dzmi.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Zgodnie z prawem od takiej umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dniu od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny. Aby to zrobi?, nale?y wys?a? swoje o?wiadczenie listownie lub na adres mailowy podany na stronie www.wonga.com. Dodatkowo, trzeba oczywi?cie zwróci? kwot? po?yczki w ci?gu 30 dni od daty wys?ania o?wiadczenia o odst?pieniu.

Jakie s? koszty po?yczki?

Koszt pierwszej szybkiej po?yczki do kwoty 1500 z?otych wynosi 10 z?otych i jest to op?ata sta?a i nie zmienia si?, niezale?nie od kwoty i okresu sp?aty. Ka?da kolejna szybka po?yczka, w zale?no?ci od jej wysoko?ci, generuje koszty mog?ce doj?? nawet do 25% po?yczanej kwoty (przy za?o?eniu maksymalnej kwoty i maksymalnego czasu sp?aty).
Przy po?yczce ratalnej koszty tak?e zale?? od wysoko?ci po?yczki i ilo?ci miesi?cznych rat. Wed?ug tabeli op?at dost?pnych na wonga.com, koszty te mog? si?gn?? do 25% wysoko?ci po?yczki. Przyk?adowo, przy kwocie 10 tysi?cy z?otych roz?o?onej na 24 miesi?ce rat, prowizja wyniesie 2070 z?otych. W tym wypadku jednak, wysoko?? rat (a wi?c i ca?y koszt po?yczki) wyniesie tym wi?cej, im ni?sza b?dzie zdolno?? kredytowa.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak. Po?yczk? w Wonga mo?na sp?aci? w ka?dej chwili, niezale?nie od tego, czy jest to szybka po?yczka czy po?yczka w systemie ratalnym. Za niewykorzystany okres po?yczki, klientowi przys?uguje zwrot kosztów prowizji oraz odsetek.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty?

Wonga niestety nie zak?ada z góry przed?u?enia terminu sp?aty. W szczególnych okoliczno?ciach mo?liwy jest kontakt z Biurem Obs?ugi i uzgodnienie indywidualnego trybu sp?aty. Trzeba jednak wzi?? pod uwag? to, i? poci?gnie to za sob? dodatkowe koszty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Przede wszystkim, Wonga zacznie nalicza? odsetki karne ju? od pierwszego dnia po sp?acie. Klient oczywi?cie zostanie o tym wcze?niej powiadomiony poprzez SMS, e-mail, telefon lub monit listowny. Je?eli te dzia?ania nie przynios? skutku, sprawa zostanie skierowana do s?du. Je?eli tak si? stanie, to po?yczkobiorca zostanie dodatkowo obci??ony tak?e kosztami post?powania s?dowego i komorniczego. Dodatkowo, jego dane zostan? przekazane do BIK.