Wandoo

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Wandoo logo
Ocena: 4.27
(ilość ocen: 11)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: WANDOO FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Cha?ubi?skiego 8, Warszawa
E-mail: info@wandoo.pl
WWW: www.wandoo.pl
Telefon kontaktowy: 22 380 01 02
Godziny pracy: Pon-Pt 8:00-20:00
Sb 9:00-17:00, Nd 9:00-16:00

NIP: 5252670955
REGON: 365046670
KRS: 0000629774

Wandoo to cz??? grupy finansowej Wandoo Finance Group. Korzystaj?c z nowoczesnych technologii, mo?e zaoferowa? swoim klientom bardzo szybkie po?yczki internetowe przy zachowaniu minimum formalno?ci. Specjalno?ci? Wandoo s? po?yczki krótkoterminowe w niewysokich kwotach i przyst?pnym oprocentowaniu. Klienci Wandoo mog? skorzysta? tak?e z atrakcyjnych rozwi?za?, takich jak przed?u?anie okresu sp?aty po?yczki oraz jej refinansowania.

Jak wygl?da po?yczka w Wandoo?

Wandoo przyznaje swoim klientom po?yczki w dwóch wersjach.

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Jest to oferta skierowana do nowych klientów Wandoo. Mog? oni po?yczy? od 300 do 2500 z?otych na okres 10, 20 lub 30 dni. O ile ta po?yczka zostanie sp?acona w terminie, klient nie ponosi ?adnych dodatkowych kosztów i oddaje tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?.
 • NAST?PNA PO?YCZKA. Klienci korzystaj?cy z us?ug Wandoo po raz kolejny mog? liczy? nawet na 5000 z?otych szybkiej po?yczki przy analogicznym okresie sp?aty (10, 20 lub 30 dni)
 • Po?yczk? w Wandoo mo?e uzyska? ka?dy, kto:

  • uko?czy? 20 lat, ale ma nie wi?cej ni? 70 lat
  • mieszka na sta?e na terenie Polski
  • legitymuje si? wa?nym dokumentem to?samo?ci
  • nie jest wpisany do ?adnego rejestru d?u?ników
  • posiada telefon komórkowy, adres e-mail i konto bankowe w Polsce
  • posiada zdolno?? kredytow?.

  Czy Wandoo sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

  Tak. Tak, Wandoo sprawdza wszystkie powy?sze bazy, a figurowanie w jednej z nich danych mo?e spowoduje nieprzyznanie po?yczki.

  Jakie dokumenty s? potrzebne?

  Tak, jak w wi?kszo?ci pozabankowych firm po?yczkowych wystarczy jedynie wa?ny dowód to?samo?ci, gdy? potrzebne b?dzie podanie jego numeru i serii, a tak?e numeru PESEL.

  Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e we wniosku po?yczkowym konieczne b?dzie wpisanie ?ród?a dochodów i ich wysoko?ci. Przedstawienie odpowiednich dokumentów nie jest wymagane, ale te informacje na pewno b?d? sprawdzane. W przypadku po?wiadczenia nieprawdy (i np. zawy?enia dochodów), klient mo?e ponie?? odpowiedzialno?? karn?.

  Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Wandoo?

  Wnioskowanie jest proste – wystarczy pami?ta? o kilku podstawowych krokach.

  • REJESTRACJA I WNIOSEK. W pierwszym kroku nale?y ustawi? po??dan? przez nas kwot? i okres sp?aty na suwakach po?yczkowych na stronie wandoo.pl. Nast?pnie wystarczy klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”. Przekierowuje nas to do strony rejestracyjnej, na której trzeba b?dzie poda? swoje dane osobowe.
  • WERYFIKACJA. W celu potwierdzenia swojej to?samo?ci i zapewnienia bezpiecze?stwa transakcji, nale?y wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 grosza.
  • ROZPATRZENIE WNIOSKU. Po zaksi?gowaniu op?aty rejestracyjnej, przes?any wniosek zostanie rozpatrzony w godzinach pracy biura Wandoo. O swojej decyzji Wandoo poinformuje klienta telefonicznie, mailowo lub przez SMS.
  • WYP?ATA PIENI?DZY. Nast?puje natychmiastowo po wydaniu pozytywnej opinii.

  Przy kolejnej po?yczce wystarczy zalogowa? si? na swój profil w Wandoo, poda? kwot? po?yczki, termin sp?aty i potwierdzi? z?o?enie wniosku. Wandoo rozpatrzy wniosek z pomini?ciem op?aty weryfikacyjnej, o ile w mi?dzyczasie klient nie zmieni? numeru rachunku bankowego.

  Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

  Tak – taka w?a?nie jest idea szybkich po?yczek przez Internet. Wandoo nie potrzebuje ?adnych zabezpiecze?.

  Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

  Niestety tak. Jest to, oprócz dowodu osobistego, sposób na potwierdzenie to?samo?ci klienta i w Wandoo nie ma mo?liwo?ci skorzystania z zewn?trznej us?ugi potwierdzaj?cej dane bankowe, takiej jak np. Instantor. Przelewu nale?y dokona? z konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem – konta wspólne, dzielone np. ze wspó?ma??onkiem lub konta firmowe nie przejd? procesu weryfikacji.

  Jak szybko otrzymam pieni?dze?

  Wniosek mo?na sk?ada? o ka?dej porze dnia i nocy, a tak?e w niedziele i ?wi?ta. Trzeba si? jednak liczy? z tym, ?e w takim przypadku wniosek po?yczkowy zostanie rozpatrzony nast?pnego dnia w godzinach porannych. Je?eli wniosek z?o?ony by? w dzie? roboczy, to decyzja zostanie wydana w ci?gu 15 minut

  Wed?ug Wandoo, od wydania pozytywnej opinii o po?yczce do czasu w którym pieni?dze powinny znale?? si? na koncie nie wi?cej ni? jeden dzie? roboczy. To, w jakim czasie klient otrzyma przelew zale?y od harmonogramu sesji bankowych. Taki harmonogram dost?pny jest na stronie wandoo.pl.

  Ile kosztuje po?yczka w Wandoo?

  Pierwsza po?yczka w Wandoo nie jest ob?o?ona ?adnymi dodatkowymi kosztami. Ca?kowity koszt kolejnych po?yczek zawiera si? w prowizji ( od 8% do 25% kwoty), zale?nej od wysoko?ci po?yczki i terminu sp?aty oraz ewentualnych odsetek karnych za nieterminow? sp?at? (14%).

  Reprezentatywny koszt po?yczki:

  • 3000 z?/ 10 dni – 390 z?otych
  • 3000 z?/ 30 dni – 750 z?otych
  • 4000 z?/ 30 dni – 1000 z?otych
  • 5000 z?/ 30 dni – 1250 z?otych

  Czy mog? odst?pi? od umowy?

  Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Wystarczy jedynie wype?ni? formularz odst?pienia za??czony do umowy.

  Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Wandoo?

  Tak. Klientowi przys?uguje praco do dwukrotnego przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki na okres 14 lub 30 dni. Wniosek o przed?u?enie nale?y z?o?y? jeszcze przed ostatecznym terminem p?atno?ci.

  Przed?u?enie terminu sp?aty b?dzie wi?za? si? z dodatkowymi kosztami, które nale?y wp?aci? „z góry”. Koszty za przed?u?enie o 14 dni wynosz? od 39 do 812,50 z?otych, za? o 30 dni – od 60 do 1250 z?otych w zale?no?ci od kwoty po?yczki i pierwotnego terminu sp?aty.

  Co, je?li nie sp?ac? po?yczki w Wandoo?

  Wandoo, w przypadku niesp?acenia po?yczki w terminie ma prawo obci??y? klienta odsetkami maksymalnymi za opó?nienie (14%) wysy?a? monity, a tak?e przekaza? zad?u?enie do firmy windykacyjnej lub do post?powania s?dowego i komorniczego. W takim wypadku, klient zostanie obci??ony tak?e kosztami takiego post?powania. Nale?y si? tak?e liczy? z tym, ?e zostanie si? wpisanym do odpowiednich rejestrów d?u?ników.