Vivus

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Vivus.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 27)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Vivus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
E-mail: kontakt@vivus.pl
WWW: www.vivus.pl
Telefon kontaktowy: 660 600 700
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00
Sb. - Nd. 8:00 - 20:00

NIP: 525-253-13-20
REGON: 146101268
KRS: 0000418977

Vivus Finance Sp. z o.o., z siedzib? w Warszawie, nale?y do grupy finansowej dzia?aj?cej na rynkach finansowych Europy ?rodkowej i Skandynawii. Dzia?alno?? na terenie Polski firma rozpocz??a w kwietniu 2012 roku, przez co sta?a si? jednym z pionierów pozabankowych po?yczek krótkoterminowych. Obecnie udziela ona po?yczek internetowych i telefonicznych.

Jakie po?yczki oferuje VIVUS?

VIVUS swojej ofercie tzw. szybkie po?yczki internetowe. Jako pierwsza w Polsce firma po?yczkowa zaoferowa?a swoim klientom bezp?atne po?yczki, i po dzie? dzisiejszy t? ofert? utrzyma?a. Ponadto, jest to firma, która oferuje jedne z najwy?szych na polskim rynku kwoty po?yczek.

Zasady udzielania pomocy finansowej s? jasne i przejrzyste. Na ich podstawie mo?na wyró?ni? dwie podstawowe formy chwilówek.

 • Pierwsza, bezp?atna po?yczka. Nowy klient VIVUS mo?e po?yczy? maksymalnie 3000 z?otych na okres nie d?u?szy ni? 30 dni. Pierwsza po?yczka, okre?lona przez sam VIVUS jako „próbna” jest absolutnie bezp?atna. Co to dok?adnie oznacza i czy nie ma jakich? kruczków prawnych? Nie. W tym wypadku RRSO (czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wynosi 0%, firma nie pobiera tak?e prowizji. W ten sposób klient oddaje tylko tyle, ile po?yczy?, je?li sp?aci t? po?yczk? w terminie.
 • Kolejna po?yczka. W tym wypadku, maksymalna kwota po?yczki mo?e si?ga? nawet 7500 z?otych na maksymalny okres 30 dni. Koszty s? wtedy proporcjonalnie uzale?nione od tego jak? kwot? si? po?ycza i ile wynosi termin sp?aty

Podstawow? warunkiem udzielenia po?yczki jest posiadanie wa?nego DOWODU OSOBISTEGO, numeru telefonu komórkowego oraz konta bankowego w jednym z polskich banków.

Jest jeszcze kilka innych warunków:

 • by? obywatelem Polski i nie mie? ograniczonych czynno?ci prawnych (tzn. nie mo?na by? osob? cz??ciowo ubezw?asnowolnion?)
 • mieszka? na sta?e na terenie polski
 • mie? co najmniej 20 lat, ale nie wi?cej ni? 78
 • za?o?one konto klienta na stronie vivus.pl
 • posiada? zdolno?? kredytow? i zdolno?? do zobowi?za? finansowych
 • nie posiada? ?adnej niesp?aconej po?yczki w VIVUS

Czy VIVUS sprawdza bazy BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. VIVUS sprawdza figurowanie po?yczkobiorcy we wszystkich tych bazach i najcz??ciej z tego powodu odmawia po?yczki. Dobra historia kredytowa jest konieczno?ci? w VIVUSIE

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Do weryfikacji to?samo?ci po?yczkobiorcy, VIVUS potrzebuje jedynie wa?nego DOWODU OSOBISTEGO wydanego przez polskie organy administracyjne.

Jak wygl?da proces uzyskania po?yczki w VIVUS?

Proces zaci?gni?cia po?yczki wygl?da podobnie jak w innych instytucjach:

 • REJESTRACJA. Na stronie internetowej vivus.pl dost?pne s? kalkulatory po?yczkowe online, na których mo?na dowolnie ustali? sobie wysoko?? po?yczki i termin sp?aty. Taki kalkulator poka?e równie?, ile wynosi? b?dzie prowizja i oprocentowanie po?yczki. Po tym wystarczy klikn?? przycisk „we? po?yczk?”, a pojawi si? formularz zg?oszeniowy, w którym trzeba podstawowe dane osobowe, adresowe, a tak?e PESEL i numer dowodu osobistego.
  Rejestracj? mo?na dokona? tak?e przez telefon pod numerem 221 221 227.
 • POTWIERDZENIE REJESTRACJI. Tak jak w przypadku innych firm, tutaj tak?e nale?y wykona? przelew weryfikacyjny. Mo?na to zrobi? tradycyjnie (1 grosz ) z u?yciem formu?ki
  „Potwierdzam rejestracj? nr (numer ten b?dzie przes?any mailem) i zgadzam si? na umow? po?yczki Vivus.pl”. Mo?na tak?e u?y? szybkiego systemu Blue Cash, który pobierze 1 z?oty. Ten system polecany jest szczególnie wtedy, je?eli klient nie posiada konta w jednym z preferowanych przez VIVUS banków.
 • ODEBRANIE PIENI?DZY. VIVUS analizuje wnioski i przyznaje po?yczki w godzinach swojej pracy: 8-22 w dni robocze oraz 8-20 w soboty i niedziele. Informacja o przyznaniu po?yczki zostanie przes?ana przez VIVUS mailowo lub przez sms.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Oczywi?cie. VIVUS wymaga danych i zgody jedynie po?yczkobiorcy. We wniosku po?yczkowym nigdy nie pojawia si? pytanie o ?yranta.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niestety tak. Jest to, oprócz dowodu osobistego, niezawodny sposób potwierdzenia to?samo?ci. Przelewu nale?y dokona? z konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem – konta wspólne, dzielone np. ze wspó?ma??onkiem lub konta firmowe nie przejd? procesu weryfikacji. Pieni?dze zostan? wys?ane na to samo konto.

Jak szybko otrzymam pieni?dze od VIVUS?

Pieni?dze znajd? si? na koncie w ci?gu 15 minut od momentu wydania decyzji, je?li klient posiada konto w jednym z nast?puj?cych banków: Alior Bank, Pekao S.A., Getin Bank, Millenium Bank i PKO BP.
Przelew do innych banków uzale?niony jest od godzin sesji bankowych, jednak przelew na pewno dojdzie nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Czy mam prawo odst?pi? od umowy?

Oczywi?cie. Klient ma prawo odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Wystarczy do tego zwyk?e o?wiadczenie przes?ane poczt? lub mailem.

Jakie s? koszty po?yczki?

Przy pierwszej po?yczce, klient nie ponosi ?adnych kosztów. Koszty zwi?zane z po?yczk? kolejn? zale?? przede wszystkim od jej wysoko?ci i terminu sp?aty.
Przy maksymalnej kwocie 7500 z?otych i 30 dniach na sp?at? po?yczki, trzeba b?dzie odda? ??cznie 8850 z?otych, z czego prowizja dla VIVUS to 1288,40 z?otych. RRSO w tym wypadku wyniesie ponad 649%.
Dodatkowe koszty trzeba b?dzie ponie??, je?li sp?ata po?yczki zostanie przed?u?ona.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak. Po?yczkobiorc? chroni ustawa o kredytach konsumenckich i mo?e sp?aci? po?yczk? w ka?dym, dogodnym dla siebie momencie. W takim przypadku ca?kowity koszt po?yczki ulegnie zmniejszeniu.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty?

Tak, VIVUS dopuszcza tak? mo?liwo??, jednak w umowie zastrzega sobie i? ma prawo takiego przed?u?enia sp?aty odmówi?, je?eli uzna, ?e po?yczkobiorca nie ma odpowiedniej zdolno?ci kredytowej.
Termin sp?aty mo?na przed?u?y? jednokrotnie lub dwukrotnie, je?li jest to pierwsza po?yczka zaci?gana w VIVUS. Opó?nienie sp?aty mo?e nast?pi? na 7, 14 lub 30 dni, za? dodatkowa op?ata uzale?niona jest od wysoko?ci po?yczki, okresu sp?aty oraz okresu przed?u?enia. Szczegó?owe koszty s? ka?dorazowo pokazywane w momencie korzystania z kalkulatora dost?pnego na vivus.pl.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Za ka?dy dzie? opó?nienia naliczane s? dodatkowe op?aty w wysoko?ci dwukrotno?ci odsetek ustawowych. ?ci?ganie nale?no?ci w VIVUS zaczyna si? zwykle od wezwa? do zap?aty poprzez SMS, e-mail lub listownie. Je?eli upomnienia nie przynios? skutku, d?ug mo?e by? przekazany do windykacji poprzez wyspecjalizowan? firm? lub s?d, który wyda nakaz komorniczy. Niesp?acony d?ug wp?ynie tak?e negatywnie na histori? kredytow? klienta, gdy? informacja o tym zostanie umieszczona w odpowiednich rejestrach.