Visset

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Visset.pl logo
Ocena: 4.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: ASETIA sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. G?ogowska 55/57 lok. 5, Pozna?
E-mail: info@visset.pl
Telefon kontaktowy: 61 661 42 22
NIP: 779-241-04-20
REGON: 302302434
KRS: 0000422888

Marka Visset jest wynikiem wspó?pracy kilku spó?ek dzia?aj?cych na polskim rynku po?yczkowym. Pierwszym z nich jest firma, od której wzi??a si? nazwa po?yczki, czyli Visset Sp. z o.o. Jest ona rzeczywistym po?yczkodawc? i udziela finansowania ze swojego kapita?u. Jej dzia?ania wspomaga spó?ka Invesystem Sp. z o.o., która udziela por?czenia finansowego na 30 dni dla ka?dej zaci?gni?tej po?yczki. Dzi?ki temu po?yczy? mog? równie? osoby, które maj? obni?on? zdolno?? kredytow?. Ca?o?ci wspó?pracy dope?nia firma ASETIA, która jest po?rednikiem finansowym, obs?uguj?cym wnioski. Dzi?ki temu po?yczka Visset jest dopasowana do potrzeb wielu ró?norodnych klientów, nawet tych prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?.

Jak wygl?da po?yczka w Visset?

Visset, podobnie jak inne marki, ró?nicuje swoj? ofert? ze wzgl?du na to, czy po?ycza si? po raz pierwszy, czy po raz kolejny. Wi?ksze ró?nice kwotowe wyst?puj? jednak ze wzgl?du na podzia? oferty na to, czy po?yczkobiorca jest klientem indywidualnym, czy te? prowadzi w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. W ten sposób mo?na po?yczy?:

 • KLIENCI INDYWIDUALNI. Zwykli konsumenci w pierwszej po?yczce za 0 z?otych po?ycz? od 300 do 1000 z?otych. Kolejne p?atne po?yczki dost?pne s? w kwocie do 4000 z?otych. Ka?da z nich mo?e zosta? zaci?gni?ta na okres 30 dni (nie ma mo?liwo?ci zmiany).
 • PO?YCZKA NA DZIA?ALNO?? GOSPODARCZ?. Prowadz?c w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, w pierwszej po?yczce mo?na otrzyma? do 1500 z?otych za darmo. Za kolejnymi razami b?dzie to ju? maksymalnie 5000 z?otych. W tym przypadku okres sp?aty wynosi równie? niezmienne 30 dni.

Na po?yczk? w Visset mog? liczy? klienci, którzy:

 • s? w wieku od 20 do 75 lat;
 • s? polskimi obywatelami i maj? aktualny dowód osobisty;
 • mieszkaj? w Polsce i tutaj osi?gaj? dochody (z dzia?alno?ci gospodarczej lub nie);
 • maj? odpowiedni? zdolno?? kredytow?;
 • nie figuruj? w ?adnym rejestrze d?u?ników;
 • nie maj? ?adnych zaleg?o?ci wobec po?yczkodawcy;
 • maj? konto w banku z dost?pem internetowym;
 • maj? telefon komórkowy i adres e-mail.

Czy Visset sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, Visset sprawdzi dodatkowo tak?e rejestr BIG Infomonitor. Nie udzieli przy tym po?yczki tym osobom, które maj? negatywne wpisy w tych rejestrach.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy mie? tylko dowód osobisty i wpisa? zawarte w nim dane we wniosku po?yczkowym.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Visset?

Ubieganie si? o po?yczk? w Visset sk?ada si? z:

 • REJESTRACJI. Po wybraniu odpowiedniej wysoko?ci po?yczki, do formularza rejestracyjnego mo?na przej?? bezpo?rednio za pomoc? przycisku „wype?nij wniosek”. Aby za?o?y? konto w serwisie, nale?y poda?: imi?, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz has?o do logowania.
 • WNIOSKU. Dane niezb?dne do prawid?owego z?o?enia wniosku, z pewno?ci? b?d? si? zawiera? w: danych osobowych, szczegó?owych danych osobowych, oraz danych dotycz?cych zdolno?ci kredytowej (wysoko?ci zarobków, miejsca pracy, zobowi?za? kredytowych, itp.).
 • WERYFIKACJI. Swoj? to?samo?? mo?na potwierdzi? za pomoc? przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?otego.
 • DECYZJI. Gdy wniosek zostanie zweryfikowany i zaopiniowany, Visset poinformuje o tym klienta za pomoc? e-maila oraz SMS-a.
 • WYP?ATY PIENI?DZY.

Zaci?gaj?c kolejn? po?yczk?, wystarczy tylko zalogowa? si? na swoje konto oraz wybra? kwot? po?yczki.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Cho? Visset to po?yczki z por?czeniem, to gwarancji udziela zaprzyja?niona firma finansowa. Nie ma potrzeby samodzielnego szukania gwaranta.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niestety, przelew weryfikacyjny jest jedynym sposobem na potwierdzenie swojej to?samo?ci i danych bankowych. Dlatego musi to by? konto nale??ce wy??cznie do klienta, z aktualnymi danymi.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Visset deklaruje, ?e w wi?kszo?ci przypadków rozpatrzenie wniosku nie zajmuje wi?cej ni? 15 minut po zaksi?gowaniu przez Visset op?aty weryfikacyjnej. Wniosek musi zosta? jednak z?o?ony w godzinach pracy firmy, a w innym przypadku jego analiza zostanie od?o?ona do nast?pnego dnia roboczego.

Nieco wi?cej czasu mo?e zaj?? zaksi?gowanie przelewu weryfikacyjnego i samej wyp?aty po?yczki w banku odbiorcy. Zale?y to od godziny wys?ania przelewu i harmonogramu sesji bankowych. Na b?yskawiczne ksi?gowanie mog? liczy? klienci banku PKO BP. Klienci pozosta?ych banków b?d? musieli poczeka? od kilku do kilkunastu godzin.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Odst?pienie od umowy to prawo ka?dego klienta. Zgodnie z prawem po?yczkobiorca ma na to 14 dni i nie musi podawa? przyczyny. Tryb odst?pienia powinien by? opisany w umowie po?yczkowej.

Jakie s? koszty po?yczki w Visset?

Ka?da druga i kolejna po?yczka w Visset jest obci??ona kosztami prowizji. W zale?no?ci od po?yczanej kwoty mo?e ona wynosi? (wszystkie po?yczki s? na 30 dni):

 • 2000 z? – 540 z?;
 • 2500 z? – 675 z?;
 • 3000 z? – 810 z?;
 • 3500 z? – 945 z?;
 • 4000 z? – 1080 z? (maksimum dla klientów indywidualnych);
 • 4500 z? – 1215 z?;
 • 5000 z? – 1350 z? (maksimum dla klientów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?).

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak, po?yczk? zawsze mo?na sp?aci? wcze?niej, nawet ju? po jednym dniu od po?yczenia pieni?dzy.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Visset?

Tak, ale taka us?uga dost?pna jest tylko w przypadku pierwszej, darmowej po?yczki. Za op?at? (wyliczan? indywidualnie i dost?pn? w profilu klienta) mo?na przed?u?y? sp?at? po?yczki na kolejne 30 dni. Nie jest jednak mo?liwe przed?u?enie po?yczki, je?li jest ona p?atna.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Je?li nie sp?acimy po?yczki w Visset, zostanie ona zwrócona przez firm? udzielaj?c? por?czenia. Od tego momentu, to w?a?nie por?czyciel b?dzie dochodzi? od nas zap?aty nale?no?ci. Mo?e wtedy:

 • naliczy? odsetki za nieterminowo?? w wysoko?ci 14% rocznie;
 • wysy?a? monity;
 • sprzeda? d?ug firmie windykacyjnej;
 • za?o?y? spraw? w s?dzie;
 • uda? si? do komornika;
 • wpisa? d?u?nika do BIK oraz rejestru d?u?ników.