VIA SMS

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
VIA SMS logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 17)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: VIA SMS PL Sp. z o.o.
Siedziba firmy: al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
E-mail: info@viasms.pl
WWW: www.viasms.pl
Telefon kontaktowy: 22 483 53 88
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00
NIP: 899-27-04-87
REGON: 021370663
KRS: 0000367773

VIA SMS to dzia?aj?ca na polskim rynku ?otewska firma po?yczkowa. Od 2009 roku Via SMS Group przenios?a swoj? dzia?alno?? a? do 6 krajów w Europie, w Polsce za? prowadzi swój oddzia? z siedzib? w Warszawie od ko?ca 2011 roku.

VIA SMS specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych w niewysokich kwotach. Firma ta legitymuje si? certyfikatem RZETELNA FIRMA, a tak?e tytu?em „Symbol 2012” w kategorii „przyjazna po?yczka”.

Jak wygl?da po?yczka w VIA SMS?

VIA SMS standardowo przygotowa?a swoj? ofert? skierowan? do nowych oraz sta?ych klientów:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA 0 Z?OTYCH. Nowy klient mo?e po?yczy? maksymalnie 1500 z?otych na okres od 1 do 30 dni. Je?li po?yczka zostanie sp?acona w terminie, klient nie ponosi ?adnych dodatkowych kosztów.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Kwota kolejne po?yczki ro?nie wraz z czasem, który up?yn?? od sp?acenia poprzedniej po?yczki, a tak?e liczby tych?e po?yczek. W ten sposób klient mo?e po?yczy? do 2000 z?otych po 7 dniach od sp?aty pierwszej po?yczki. Po kolejnych 7 dniach od sp?aty drugiej po?yczki limit wynosi 2500 z?otych, przy czwartej po?yczce jest to 3000 z?otych, a przy pi?tej po?yczce – 4000 z?otych.

W VIA SMS mo?e po?ycza? ka?dy, kto:

 • jest obywatelem polskim i zamieszkuje na sta?e na terenie Polski
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • ma co najmniej 20, ale nie wi?cej ni? 72 lata
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiada osobisty rachunek bankowy w jednym z polskich banków
 • ma wa?ny numer telefonu komórkowego i adres e-mail
 • nie posiada negatywnej historii kredytowej

Czy VIA SMS sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

VIA SMS sprawdza wy?ej wymienione bazy. Figurowanie w takich bazach niestety b?dzie skutkowa? odmow? przyznania po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Zazwyczaj wystarczy wa?ny dowód osobisty, gdy? wymagane b?dzie podanie znajduj?cych si? tam informacji: numer i serii dowodu, a tak?e numeru PESEL. W niektórych przypadkach, by potwierdzi? zdolno?? kredytow? klienta, VIA SMS mo?e poprosi? go o przes?anie wyci?gu bankowego z ostatnich trzech miesi?cy.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w VIA SMS?

Ca?y proces ubiegania si? o po?yczk? jest do?? uproszczony i przebiega bardzo szybko. Zawiera si? w kilku nast?puj?cych krokach:

 • KROK 1. REJESTRACJA I WNIOSEK. Na samym pocz?tku nale?y ustawi? po??dan? kwot? na kalkulatorze po?yczkowym dost?pnym na g?ównej stronie viasms.pl a nast?pnie klikn?? w przycisk „we? po?yczk?”. Podczas rejestracji nale?y poda? swoje imi? i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Po rejestracji klient otrzymuje SMS z kodem, który nale?y wprowadzi? w wyznaczone na stronie internetowej okienko.
 • KROK 2. OP?ATA WERYFIKACYJNA. W przypadku pierwszej po?yczki nale?y wykona? bezzwrotn? op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci 1 grosza.
 • KROK 3. DECYZJA. Po zaksi?gowaniu op?aty rejestracyjnej, VIA SMS natychmiastowo podejmie decyzj? co do udzielenia po?yczki. Je?eli b?dzie ona pozytywna, klient zostanie o tym poinformowany SMS-em a pieni?dze zostan? przelane natychmiastowo.

Aby ponownie wzi?? po?yczk?, trzeba tylko wys?a? SMS z podaniem ??danej kwoty lub z?o?y? dyspozycje poprzez swój profil na stronie viasms.pl. Procedura odbywa si? wtedy z pomini?ciem dwóch pierwszych kroków

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, VIA SMS nie wymaga por?czenia, ani ?adnej innej formy zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Tak, jest to niestety konieczno?? w VIA SMS i pozwala to firmie zweryfikowa? dane osobowe i bankowe klienta. Nale?y przy tym pami?ta?, by by?o to konto osobiste i indywidualne – konta wspó?dzielone i firmowe nie przejd? procesu weryfikacji. Nie mo?na tak?e wykonywa? przelewów z u?yciem systemów oferuj?cych ekspresowe p?atno?ci, np. Blue Media, gdy? takie przelewy równie? nie b?d? akceptowane.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego w godzinach porannych.

Je?li wniosek o po?yczk? by? z?o?ony dnia roboczego, to jego weryfikacja zostanie dokonana w ci?gu kilkunastu minut. To, w jakim czasie pieni?dze znajd? si? na koncie klienta zale?y od tego, z us?ug jakiego banku korzysta. W ci?gu kilku minut pieni?dze dotr? do nast?puj?cych banków: Millenium, mBank, MultiBank, BRE Bank, BZ WBK, PKO, Pekao, Alior lub ING. W pozosta?ych przypadkach pieni?dze dotr? zgodnie z harmonogramem sesji bankowych – nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Od umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia bez podania przyczyny. Wystarczy wype?ni? formularz odst?pienia dost?pny w za??cznikach do umowy po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki?

Pierwsza po?yczka do 1500 z?otych zwolniona jest z oprocentowania i prowizji, a klient oddaje tylko tyle, ile po?yczy?. Koszty w przypadku kolejnych po?yczek zale?? od wysoko?ci kwoty i terminu sp?aty.

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 2000 z?/ 30 dni – 483 z?ote
 • 3000 z?/ 30 dni – 716 z?otych
 • 4000 z?/ 30 dni – 943 z?ote

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie, mo?na tego dokona? w ka?dym dowolnym momencie. Wcze?niejsza sp?ata mo?e dotyczy? cz??ci lub ca?o?ci po?yczki. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w VIA SMS?

Tak, mo?na przed?u?y? sp?at? po?yczki na okres 7, 14 lub 30 ale trzeba to zrobi? najpó?niej w dniu ostatecznej sp?aty. Wi?za? si? to b?dzie tak?e z dodatkowymi kosztami – wyliczy je kalkulator przed?u?enia sp?aty na indywidualnym profilu na viasms.pl

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie, VIA SMS rozpocznie naliczanie odsetek za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%w skali roku oraz poinformuje klienta o powsta?ych zaleg?o?ciach drog? SMS-ow?, mailow?, telefoniczn? lub listownie (za ka?dy wys?any monit b?dzie naliczana dodatkowa op?ata w wysoko?ci od 2 do 25 z?otych)
Gdy klient nie zareaguje na wezwania i nie ureguluje nale?no?ci, VIA SMS ma prawo do:

 • skierowania sprawy do firmy windykacyjnej
 • skierowania sprawy do windykacji s?dowej i komorniczej, przy czym klient zobowi?zany jest wtedy pokry? koszty post?powania i b?d? one ?ci?gane w pierwszej kolejno?ci.
 • Zg?oszenia klienta do odpowiedniego rejestru.