Tani Kredyt

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Tani Kredyt logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Alfa Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzka 50/54 lo.428, Warszawa
E-mail: info@tanikredyt.pl
Telefon kontaktowy: 22 380 23 73
NIP: 525-263-21-79
REGON: 362517837
KRS: 0000579136

Tani Kredyt nale?y do firmy Alfa Finance Sp. z o. o. z siedzib? w Warszawie. Nie jest jeszcze liderem na polskim rynku po?yczkowym, jednak dynamicznie si? rozwija, a je?li chodzi o warunki po?yczkowe – mo?e konkurowa? z wiod?cymi markami w bran?y. Specjalizuje si? w udzielaniu szybkich po?yczek w niewielkiej wysoko?ci i z krótkim terminem sp?aty.

Jak wygl?daj? po?yczki w Tani Kredyt?

Tani Kredyt oferuje dwa typy po?yczek: dla klientów po?yczaj?cych po raz pierwszy oraz dla klientów powracaj?cych. Nowi klienci mog? zaci?gn?? po?yczk? w kwocie od 200 do 3100 z?otych, za? dla klientów powracaj?cych maksymalna kwota po?yczki wynosi 6000 z?otych. Dla obu typów po?yczek termin sp?aty nie mo?e przekroczy? 30 dni.

Po?yczka dla nowych klientów jest nieoprocentowana, ani nie ob?o?ona prowizj? – klient oddaje wi?c tylko tyle, ile po?yczy, o ile sp?aci po?yczk? terminowo.

Po?yczk? w Tani Kredyt mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma co najmniej 20, ale nie wi?cej ni? 75 lat
 • jest obywatelem polskim i mieszka na sta?e na terenie Polski
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiada sta?e dochody w Polsce
 • posiada telefon komórkowy, konto e-mail i konto bankowe w Polsce
 • nie zosta? wpisany do jakiegokolwiek rejestru d?u?ników naruszaj?cych obowi?zki terminowego regulowania nale?no?ci finansowych
 • nie ma ju? zaci?gni?tej po?yczki w Tani Kredyt

Czy Tani Kredyt sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak. Figurowanie w jednej z powy?szych baz danych mo?e spowodowa? nieprzyznanie po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy jedynie wa?ny dowód to?samo?ci, gdy? potrzebne b?dzie podanie jego numeru i serii, a tak?e numeru PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Tani Kredyt?

Po?yczk? mo?na zaci?gn?? online, wykonuj?c poni?sze kroki:

 • USTALENIE KWOTY. Mo?na to zrobi? na suwaku znajduj?cym si? na stronie g?ówniej tanikredyt.pl. Przy ustalaniu kwoty pokazane zostan? tak?e koszty kredytu oraz RRSO. Po tym nale?y klikn?? przycisk „Z?ó? wniosek”, a strona przekierowuje klienta do formularza rejestracji.
 • WNIOSEK. We wniosku nale?y wpisa? wszystkie dane osobowe, numer i seri? dowodu osobistego oraz numer PESEL, numer telefonu i adres mailowy.
 • OP?ATA WERYFIKACYJNA. W celu potwierdzenia to?samo?ci i numeru konta bankowego, klient zobowi?zany jest przes?a? na konto Tani Kredyt op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci 1 grosza. Szczegó?y dotycz?ce tej op?aty zostan? wys?ane na konto klienta.
 • DECYZJA I WYP?ATA PIENI?DZY. Po zaksi?gowaniu op?aty weryfikacyjnej na koncie, wniosek klienta jest analizowany. Tani kredyt poinformuje o swojej decyzji przez e-mail i SMS-em.

Kolejny raz mo?na po?yczy? korzystaj?c ze swojego profilu na stronie tanikredyt.pl

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Tani Kredyt nie wymaga ?adnej formy zabezpieczenia po?yczki.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Tak. Jest to, oprócz dowodu osobistego, sposób na potwierdzenie to?samo?ci klienta. Przelewu nale?y dokona? z konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem – konta wspólne, dzielone np. ze wspó?ma??onkiem lub konta firmowe nie przejd? procesu weryfikacji.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wniosek mo?na sk?ada? o ka?dej porze dnia i nocy, a tak?e w niedziele i ?wi?ta. Trzeba si? jednak liczy? z tym, ?e w takim przypadku wniosek po?yczkowy zostanie rozpatrzony nast?pnego dnia roboczego. Sama weryfikacja wniosku nie trwa d?ugo maksymalnie kilkana?cie minut.

Pieni?dze zostan? wys?ane natychmiastowo po wydaniu pozytywnej decyzji. To, jak szybko znajd? si? one na koncie zale?y od tego, w jakim banku klient posiada swoje konto. Je?eli jest to jeden z banków: PKO, mBank, Millenium Bank, Alior, BZ WBK i Pekao Bank, to pieni?dze zostan? zaksi?gowane w ci?gu kilku minut. W pozosta?ych przypadkach czas otrzymania pieni?dzy uzale?niony jest od harmonogramu sesji bankowych, jednak nie powinno to zaj?? wi?cej ni? 24 godziny.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Mo?na to zrobi? w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia bez podawania przyczyny.

Ile kosztuje po?yczka w Tani Kredyt?

Pierwsza po?yczka w Tani Kredyt nie podlega ani oprocentowaniu ani prowizji, dlatego klient zwraca tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?.

Kolejne po?yczki standardowo podlegaj? oprocentowaniu sta?emu oraz prowizji zale?nej od kwoty kredytu i okresu sp?aty.

Przyk?adowe koszty po?yczki dla ró?nych kwot:

 • 3500 z?/ 30 dni – 875 z?otych
 • 4000 z?/ 30 dni – 1000 z?otych
 • 5000 z?/ 30 dni – 1250 z?otych
 • 6000 z?/ 30 dni – 1500 z?otych

Przy za?o?eniu maksymalnego okresu sp?aty klient oddaje wi?cej o ¼ kwoty, któr? po?yczy?.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa w Tani Kredyt?

Oczywi?cie. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem obni?a koszty po?yczki o liczb? dni dziel?cych rzeczywist? sp?at? od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Tani Kredyt?

Na razie Tani Kredyt nie przewiduje takiej mo?liwo?ci. Przyznaje jednak, ?e zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia takich promocji.

Je?li jednak klient do?wiadcza problemów finansowych, które uniemo?liwiaj? mu sp?at? po?yczki, mo?e skontaktowa? si? z Tani Kredyt pod numerem 22 380 23 74 i ugodowo znale?? rozwi?zanie i ustali? harmonogram sp?aty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Tani Kredyt na pewno podejmie kroki w przys?uguj?cym mu zakresie. Mo?e podj?? nast?puj?ce czynno?ci:

 • wysy?anie monitów (dwukrotnie w ci?gu miesi?ca)
 • naliczanie odsetek karnych (14%)
 • wypowiedzenie umowy i skierowanie sprawy do windykacji lub do s?du.