Szybka Gotówka

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Szybka Gotówka sp. z o.o.
Siedziba firmy: ?wi?tokrzyska 30/63, Warszawa
E-mail: info@szybkagotowka.pl
WWW: www.szybkagotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 873 80 73
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 19:00,
Sb. - Nd. 09:00 - 17:00

NIP: 525-255-42-32
REGON: 146670865
KRS: brak informacji

Szybka Gotówka to polska firma po?yczkowa, która specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek o niskich kwotach i z krótkim terminem sp?aty. Tak, jak wi?kszo?? firm po?yczkowych oferuje przejrzyste zasady, szybki proces przyznawania po?yczki i wygodne sposoby po?yczania – online, przez SMS lub przez telefon. Wyró?nia j? tak?e dobry kontakt z klientem w preferowanej przez niego formie, w tym tak?e przez Skype.

Jak wygl?daj? po?yczki w Szybka Gotówka?

  Tak, jak wi?kszo?? firm po?yczkowych, Szybka Gotówka ma w swojej ofercie po?yczki skierowane do nowych i sta?ych klientów:

  • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Nowy klient mo?e zaci?gn?? po?yczk? w wysoko?ci od 100 do nawet 6000 z?otych na okres maksymalnie 60 dni (minimalnie 1 dzie?). Je?li po?yczka zostanie sp?acona terminowo, klient oddaje tylko tyle, ile po?yczy?.
  • KOLEJNA PO?YCZKA. Stali klienci tak?e mog? po?yczy? maksymalnie 6000 z?otych, ale wyd?u?a im si? termin sp?aty – mog? to zrobi? w ci?gu 65 dni.

  Klientem Szybka Gotówka mo?e zosta? ka?dy, kto:

  • uko?czy? 18 lat
  • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mog? by? ograniczone cz??ciowym ubezw?asnowolnieniem)
  • jest konsumentem – Szybka Gotówka nie udziela po?yczek na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?
  • ma obywatelstwo polskie i na sta?e zamieszkuje w Polsce
  • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
  • posiadana osobiste konto bankowe w jednym z polskich banków
  • ma aktywny telefon komórkowy i konto mailowe
  • ma zdolno?? kredytow?
  • ma sta?y dochód
  • posiada aktywny profil na szybkagotowka.pl

  Czy Szybka Gotówka sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

  Tak. Wpisanie na list? d?u?ników uniemo?liwia zaci?gni?cie po?yczki.

  Jakie dokumenty s? potrzebne?

  Szybka Gotówka wymaga tylko wa?nego dowodu osobistego, wydanego przez polski organ pa?stwowy i zawieraj?cy polski numer PESEL.

  Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Szybka Gotówka?

  Podobnie jak w innych firmach po?yczkowych, Szybka Gotówka przygotowa?a dla swoich klientów 3 podstawowe kroki:

 • FORMULARZ ON-LINE. Na samym pocz?tku nale?y wybra? kwot? po?yczki i ustali? termin sp?aty na kalkulatorze po?yczkowym znajduj?cym si? na stronie g?ówniej szybkagotowka.pl. Nast?pnie nale?y klikn?? przycisk „we? swoj? po?yczk?”, a po przekierowaniu na kolejn? stron?, wype?ni? formularz aplikacyjny w którym trzeba poda? swoje dane osobowe, numer PESEL i numer i seri? dowodu osobistego, a tak?e informacje o zatrudnieniu.
 • WERYFIKACJA KONTA BANKOWEGO. W celu potwierdzenia swoich danych i numeru konta bankowego mo?na tradycyjnie wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 z?otego lub skorzysta? z systemu ekspresowych p?atno?ci Blue Media. WA?NE! Przelewy od SKOK-ów nie b?d? akceptowane.
 • DECYZJA i WYP?ATA PIENI?DZY. Decyzja podejmowana jest w ci?gu kilkunastu minut. Po jej podj?ciu, Szybka Gotówka informuje o tym swojego klienta e-mailem i SMS-em. Je?eli decyzja jest pozytywna, pieni?dze wyp?acane s? na rachunek bankowy jak najszybciej.
 • O kolejne po?yczki mo?na wnioskowa? poprzez swój profil na szybkagotowka.pl

  Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

  Tak, Szybka Gotówka nie wymaga ?adnej formy por?czenia.

  Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

  Tak, ale mo?na skorzysta? z us?ug firmy oferuj?cej ekspresowe p?atno?ci – Blue Media. Dzi?ki temu przelew bardzo szybko dotrze na konto Szybka Gotówka.

  Jak szybko otrzymam pieni?dze?

  Wnioski w Szybka Gotówka analizowane s? w szybkim tempie, jeszcze tego samego dnia, o ile nie jest to dzie? wolny od pracy. Szybka Gotówka zapewnia, ?e z regu?y zajmuje to oko?o 15 minut, chyba ?e potrzebne b?d? inne czynno?ci weryfikacyjne – w razie w?tpliwo?ci dotycz?cych wniosku, Szybka Gotówka mo?e skontaktowa? si? z klientem telefonicznie.

  Wyp?aty pieni?dzy, mimo ?e dokonywane s? natychmiast po zaakceptowaniu umowy, zale?? od liczby i godzin sesji bankowych. Je?eli klient posiada konto w tym samym banku, co Szybka Gotówka, pieni?dze zostan? zaksi?gowane ekspresowo. W innym przypadku znajd? si? na koncie nie pó?niej ni? po 24h. Najcz??ciej docieraj? na konto klienta nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

  Czy mog? odst?pi? od umowy?

  Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania ?adnej konkretnej przyczyny. Standardowy czas na oddanie ca?ej kwoty po?yczki wynosi 30 dni.

  Jakie s? koszty po?yczki?

  Pierwsza po?yczka w maksymalnej wysoko?ci 6000 zaci?gni?ta na 30 dni jest bezp?atna i klient oddaje tylko tyle, ile po?yczy?. Na ca?kowity koszt kolejnej po?yczki sk?adaj? si? odsetki w wysoko?ci 10% oraz prowizja zale?na od kwoty po?yczki i okresu sp?aty.

  Reprezentatywny koszt po?yczki:

  • 1000 z?/5 dni – 111,35 z?otych
  • 2000 z?/15 dni – 348,30 z?otych
  • 3000 z?/30 dni – 848, 10 z?otych
  • 4000 z?/30 dni – 1131 z?otych
  • 5000 z?/60 dni – 1577,40 z?otych
  • 6000 z?/65 dni – 1901,25 z?otych

  Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

  Oczywi?cie. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

  Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Szybka Gotówka?

  Tak. Odbywa si? to na zasadzie udzielenia klientowi po?yczki refinansuj?cej poprzez inn? instytucj? finansowa wspó?pracuj?ca z Szybka Gotówka. Wi??e si? to z dodatkowymi op?atami, a Szybka Gotówka mo?e odmówi? klientowi refinansowania, je?eli uzna, i? ten nie jest w stanie sp?aci? kolejnej zaci?gni?tej po?yczki.

  Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

  W przypadku gdy klient nie sp?aca po?yczki w terminie, nie chce lub nie mo?e otrzyma? refinansowania i nie reaguje na monity, Szybka Gotówka ma prawo podj?? poni?sze dzia?ania:

  • obci??y? klienta odsetkami maksymalnymi za opó?nienie (14%)
  • przekaza? zad?u?enie do s?dowego post?powania windykacyjnego. W tym wypadku klient pokrywa równie? wszelkie koszty podst?powania s?dowego i komorniczego.
  • Dokona? odpowiedniego wpisu w bazie BIK.