Super Grosz

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Super Grosz logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 6)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SuperGrosz Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 87, Warszawa
E-mail: kontakt@supergrosz.pl
WWW: www.supergrosz.pl
Telefon kontaktowy: 22 102 15 00
Godziny pracy: Pon.- Pt. 8-20 Sob. 9-17
NIP: 5252607460
REGON: 360301004
KRS: 0000551150

Marka Super Grosz z siedzib? w Warszawie udziela po?yczek ratalnych w Polsce od 2015 roku. Jej znakiem rozpoznawczym jest d?ugi okres kredytowania, a tak?e wysoka kwota po?yczki dost?pna dla pierwszych klientów.

Jak wygl?da po?yczka w Super Grosz?

Super Grosz udziela trzy typy po?yczek:

 • PO?YCZKA PIERWSZA. Nowy klient mo?e zaci?gn?? po?yczk? w wysoko?ci mieszcz?cej si? w zakresie od 100 do nawet 10 000 z?otych w minimalnie 2 a maksymalnie 48 ratach.
 • PO?YCZKA PIERWSZA ZA ZERO Z?OTYCH. Jest to promocja dla nowych klientów, którzy mog? po?yczy? maksymalnie 10 000 z?otych, ale musz? sp?aci? t? po?yczk? jednorazowo w terminie nie przekraczaj?cym 30 dni.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Maksymalna wysoko?? po?yczki w tym wypadku wynosi 15 000 z?otych a sp?aty mo?na dokona? w zakresie od 2 do 48 miesi?cznych rat.

Po?yczk? w Super Grosz mo?e zaci?gn?? ka?dy, kto:

 • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 80 lat
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • jest konsumentem – Super Grosz nie udziela po?yczek na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?
 • jest obywatelem polskim i na sta?e zamieszkuje w Polsce
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiada zdolno?? do sp?aty zobowi?za?
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • nie ma ju? zaci?gni?tej po?yczki w Super Grosz
 • ma aktywny numer telefonu i adres e-mail
 • za?o?y? konto na stronie supergrosz.pl

Czy Super Grosz sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. To podstawowa procedura weryfikacyjna w Super Grosz, aczkolwiek weryfikowane b?d? tylko informacje w Biurze Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Potrzebny b?dzie jedynie dowód osobisty.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Super Grosz?

Podobnie jak w wi?kszo?ci innych firm po?yczkowych, proces po?yczkowy zawiera si? w nast?puj?cych etapach:

 • WNIOSEK. Kwot? i liczb? rat mo?na ustali? na kalkulatorze po?yczkowym na stronie g?ównej supergrosz.pl. Kalkulator ten poka?e równie? orientacyjn? wysoko?? jednej raty i ca?kowitego kosztu po?yczki. Po klikni?ciu przycisku „we? po?yczk?”, strona przekierowuje do wniosku online, w którym nale?y poda? dane osobowe, adresowe i dotycz?ce zatrudnienia.
 • WERYFIKACJA. Po wype?nieniu wniosku klient zobowi?zany jest dokona? op?aty weryfikacyjnej w wysoko?ci 1 z?otego ze swojego osobistego konta bankowego, za pomoc? systemu Giro lub zewn?trznej aplikacji.
 • DECYZJA. Po weryfikacji wniosku i ocenieniu zdolno?ci kredytowej klienta, Super Grosz poinformuje o tym mailowo lub przez SMS.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Zostanie ona wykonana na konto u?yte do weryfikacji. Po?yczk? mo?na tak?e odebra? na poczcie.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Super Grosz nie wymaga gwarantów ani innych form zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niekoniecznie. Super grosz oferuje mo?liwo?? weryfikacji na 3 sposoby:

 • tradycyjnie, przelewem
 • Poprzez Giro – w przypadku, gdy klient nie posiada konta bankowego i chce odebra? pieni?dze na poczcie za pomoc? wys?anego przez Super Grosz SMS-owego kodu weryfikacyjnego.
 • Poprzez system Konto X – wymaga to zalogowania si? na specjalnej platformie online do swojego konta bankowego.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Ocena wniosku o po?yczk? i decyzja s? wydawane jeszcze tego samego dnia, w którym z?o?y?o si? wniosek – o ile jest to dzie? roboczy. Sk?adaj?c wniosek w niedziel? i dzie? ?wi?teczny, nale?y liczy? si? z tym, ?e zostanie on rozpatrzony nast?pnego dnia roboczego w godzinach porannych.

Super Grosz wyp?aca pieni?dze natychmiast po zako?czeniu wszystkich kroków weryfikacyjnych. W przypadku wybrania weryfikacji z pomoc? Konto X lub przelewu, pieni?dze zostan? wys?ane natychmiastowo i wp?yn? na konto zgodnie z harmonogramem sesji bankowych w banku klienta – nie pó?niej jednak ni? nast?pnego dnia roboczego. Je?li za? weryfikacja zostanie wykonana przez Giro, klient dostanie SMS z kodem i mo?e od razu po dostarczeniu tego kodu odebra? pieni?dze na poczcie.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Z tego prawa mo?na skorzysta? w ci?gu 14 dni od podpisania umowy bez podawania przyczyny. Ca?? kwot? po?yczki trzeba wtedy bezwzgl?dnie odda? w ci?gu 30 dni.

Jakie s? koszty po?yczki w Super Grosz?

Na ca?kowity koszt po?yczki w Super Grosz sk?adaj? si?:

 • odsetki sta?e w wysoko?ci 10%
 • prowizja przygotowawcza – 25% kwoty po?yczki
 • prowizja administracyjna – 30% udzielonej po?yczki w skali roku, liczone proporcjonalnie do liczby dni, na które zosta?a udzielona po?yczka

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 5000 z?/ 12 rat – 3024,96 z?ote
 • 10 000 z?/ 24 raty – 9574,80 z?ote
 • 15 000 z?/ 36 rat – 17 424,36 z?ote
 • 15 000 z?/48 rat – 18 231, 16 z?otych

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorca ma prawo sp?aci? ca?o?? lub cz??? po?yczki w ka?dym momencie, o ile nie min?? jeszcze termin sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Super Grosz?

Niestety, Super Grosz nie przewiduje takiej mo?liwo?ci.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Je?eli klient nie b?dzie sp?aca? rat zgodnie z harmonogramem sp?aty, Super Grosz ma prawo do:

 • wysy?ania monitów telefonicznie, mailowo i listownie
 • naliczenia odsetek karnych w wysoko?ci 14%
 • przekazania d?ugu firmie windykacyjnej lub skierowania sprawy do s?du i komornika, który obci??y klienta kosztami post?powania
 • zg?oszenia klienta do rejestrów gospodarczych