Solven

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Solven logo
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SOLVEN Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: al. Wojska Polskiego 62, Szczecin
E-mail: biuro@solven.pl
WWW: www.solven.pl
Telefon kontaktowy: 222 302 302
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
NIP: 852-261-98-66
REGON: 364187350
KRS: 0000610849

Solven to jedna z nielicznych marek nieb?d?cych cz??ci? wielkich, mi?dzynarodowych korporacji. Kapita? tego po?yczkodawcy jest ca?kowicie polski i nale?y do pochodz?cej ze Szczecina firmy Solven FINANCE Sp. z o.o. Zgodnie z zapewnieniami po?yczkodawcy, jego zespó? tworz? ludzie posiadaj?cy wieloletnie do?wiadczenie w ró?nych ga??ziach bran?y finansowej. Dzi?ki temu klienci tej marki mog? liczy? na najwy?sze standardy bezpiecze?stwa, finansowe oraz obs?ugi klienta.

Jak wygl?da po?yczka w Solven?

Podobnie, jak wi?kszo?? innych po?yczkodawców udzielaj?cych chwilówek, Solven równie? przewiduje promocj? zwi?zan? z pierwsz? po?yczk? za darmo. W zwi?zku z tym dzieli on swoj? ofert? na dwie cz??ci:

 • PIERWSZA PO?YCZKA. Zwracaj?c si? po po?yczk? po raz pierwszy, klienci Solven nie mog? liczy? na kwot? wi?ksz? ni? 1000 z?otych (nie mniej jednak ni? 300 z?otych). RRSO takiej po?yczki wynosi 0%, co oznacza, ?e nale?y odda? tylko tak? kwot?, jak? si? po?yczy?o. Okres sp?aty takiej po?yczki wynosi od 1 do 30 dni.
 • KOLEJNE PO?YCZKI. Ju? przy drugiej po?yczce klient mo?e wnioskowa? o kwot? maksymaln? – 8000 z?otych, o ile pozwoli mu na to jego zdolno?? kredytowa. Okres sp?aty nie ulega jednak zmianie i w takim przypadku tak?e wynosi od 1 do 30 dni.

Po?yczk? w Solven mo?e otrzyma? ka?da osoba, która:

 • jest pe?noletnim obywatelem Polski;
 • ma aktualny, polski dowód osobisty;
 • jest konsumentem i ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie jest ubezw?asnowolniona);
 • mieszka w Polsce i jest tutaj zameldowana;
 • ma regularne dochody w wysoko?ci odpowiedniej do wysoko?ci po?yczki;
 • nie jest d?u?nikiem;
 • nie ma ?adnej aktywnej lub zaleg?ej po?yczki, je?li o po?yczk? w Solven wnioskuje po raz kolejny;
 • ma w?asny, indywidualny rachunek bankowy;
 • ma numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

Czy Solven sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Solven nie sprawdza informacji zawartych w BIK – Biurze Informacji Kredytowej. Zweryfikowane zostan? jednak rejestry Krajowego Rejestru D?ugów oraz KBIG – Krajowego Biura Informacji Kredytowej. Informacje o d?ugach w tych bazach danych b?d? skutkowa?y odmow? udzielenia po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Solven nie wymaga przedstawiania za?wiadcze? ani ?adnych innych dokumentów. Wystarczy posiada? jedynie aktualny dowód osobisty.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Solven?

Przyznanie po?yczki przez Internet w Solven przebiega w nast?puj?cy sposób:

 • REJESTRACJA. Solven nie umo?liwia zaci?gni?cia po?yczki bez rejestracji swojego indywidualnego konta w serwisie. Jest to krok niezb?dny i jest mo?liwy tu? po wybraniu po??danej wysoko?ci po?yczki oraz okresu jej sp?aty na suwakach kalkulatora po?yczkowego. Jest to prosty formularz i zawiera tylko pola dotycz?ce imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konto zostanie aktywowane dopiero po tym, jak zatwierdzimy rejestracj? kodem wys?anym na nasz numer telefonu przez Solven.
 • WNIOSEK. B?dzie on dost?pny po zalogowaniu si? na swoje nowo utworzone konto. Trzeba go uzupe?ni? danymi osobowymi (wiekiem, stanem cywilnym, numerem i seri? dowodu osobistego oraz PESEL-em), adresem zamieszkania i zameldowania, je?li s? ró?ne, a tak?e informacjami o rodzaju zatrudnienia, miejsca zatrudnienia, ewentualnych innych ?ród?ach dochodów i ich wysoko?ci. Poproszeni zostaniemy tak?e o podanie wysoko?ci miesi?cznych zobowi?za? finansowych.
 • WERYFIKACJA. Jest ona b?yskawiczna, za po?rednictwem aplikacji ??cz?cej si? z kontem bankowym klienta.
 • DECYZJA. Solven deklaruje, ?e standardowa analiza wniosku zajmuje oko?o godziny, ale w wielu przypadkach czas ten jest krótszy. O swojej decyzji poinformuje klienta za pomoc? SMS-a oraz e-mail.
 • WYP?ATA PIENI?DZY.

Uzyskanie kolejnej po?yczki jest uproszczone. Wystarczy tylko zalogowa? si? do swojego konta klienta w serwisie i wype?ni? wniosek wysoko?ci? po?yczki i okresu sp?aty (pozosta?e dane s? ju? zapisane).

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, w Solven nie trzeba przedstawia? ?adnego zabezpieczenia sp?aty po?yczki.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Solven nie stosuje przelewów weryfikacyjnych. Sposobem na weryfikacj? jest natomiast b?yskawiczna aplikacja, poprzez któr? wnioskodawca loguje si? do swojej bankowo?ci elektronicznej, dzi?ki czemu mo?liwe b?dzie automatyczne potwierdzenie zgodno?ci danych.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

W przyt?aczaj?cej wi?kszo?ci przypadków pieni?dze znajd? si? na koncie po?yczkobiorcy w bardzo krótkim czasie, jeszcze tego samego dnia. Same formalno?ci (rejestracja, wniosek i weryfikacja to?samo?ci) zajm? tylko kilkana?cie minut. Naturalnie trzeba pami?ta? o tym, by z?o?y? wniosek w godzinach pracy firmy.

By maksymalnie skróci? czas oczekiwania na pieni?dze, Solven posiada wiele kont bankowych i wysy?a pieni?dze z tego banku, w którym rachunek posiada równie? po?yczkobiorca. W ten sposób przelew zostanie potraktowany jako wewn?trzny, a wi?c dotrze do odbiorcy po kilku chwilach. Na b?yskawiczny przelew mog? liczy? klienci banków: PKO Bank Polski, Santander Bank, PeKaO S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, ING Bank, Nordea Bank, BG?, BNP Paribas, BPH, Idea Bank, Inteligo, Invest Bank, Credit Agricole, Meritum Bank, Multibank, Bank Pocztowy, Raiffeisen Bank, Toyota Bank.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Ka?dy po?yczkobiorca mo?e odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dniu od momentu jej podpisania bez podawania przyczyny. Trzeba to zrobi? pisemnie, w trybie podanym przez po?yczkodawc? i zwróci? ca?? po?yczon? kwot? w wyznaczonym przez niego terminie.

Jakie s? koszty po?yczki w Solven?

Po?yczaj?c po raz drugi i kolejny, trzeba pami?ta? o tym, ?e Solven naliczy odsetki kapita?owe w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizj?, której wysoko?? zale?y od tego, jak du?? kwot? po?yczymy i na jak d?ugi okres. W zale?no?ci od parametrów po?yczki b?dzie ona kosztowa?:

 • 300 z?/7 dni – 66,58 z?;
 • 500 z?/7 dni – 110,96 z?;
 • 500 z?/15 dni – 127,55 z?;
 • 1000 z?/15 dni – 255,11 z?;
 • 1000 z?/30 dni – 282,72 z?;
 • 1500 z?/30 dni – 424,08 z?;
 • 2000 z?/30 dni – 565,44 z?;
 • 2500 z?/30 dni – 706,80 z?;
 • 3000 z?/30 dni – 848,16 z?;
 • 4000 z?/30 dni – 1130,88 z?;
 • 5000 z?/30 dni – 1413,60 z?.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak, ka?d? po?yczk? mo?na sp?aci? wcze?niej, w ka?dym momencie. W takim przypadku po?yczkobiorca ma prawo do tego, by Solven jeszcze raz przeliczy? koszty po?yczki i pobra? kwot? nale?n? za mniejsz? liczb? dni u?ytkowania pieni?dzy, a nie za liczb? dni zawart? w umowie. Dlatego lepiej jest si? wcze?niej skontaktowa? z po?yczkodawc?.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Solven?

Tak, jest mo?liwe standardowe przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki o 7 dni. Je?li nasz pocz?tkowy okres sp?aty wynosi mniej ni? 10 dni, Solven dopuszcza przed?u?enie o kolejne 14 dni. Jest to rzecz jasna p?atna us?uga, wyliczana proporcjonalnie do kwoty po?yczki, pierwotnego okresu sp?aty oraz okresu przed?u?enia.

Dla przyk?adu, po?yczaj?c 2000 z?otych na 30 dni, mamy mo?liwo?? przed?u?enia na kolejne 7 dni i zap?acimy za to 11,81 z?otych. Gdyby?my tak? sam? kwot? po?yczyli na 7 dni, mogliby?my przed?u?y? okres sp?aty albo na kolejne 7 dni (za 68,29 z?otych) lub 14 dni (za 79,80 z?otych).

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Po up?ywie terminu sp?aty po?yczkodawca b?dzie mia? prawo naliczy? dodatkowe op?aty wynikaj?ce z odsetek za nieterminowo??. B?dzie to kwota wynosz?ca 14% nale?no?ci w skali roku. Zacznie te? dochodzi? sp?aty na mo?liwe sposoby: wysy?aj?c monity i ponaglenia (ostatecznym jest przeds?dowe wezwanie do zap?aty), telefonowa? do d?u?nika. Prawdopodobne jest te? to, ?e w pewnym momencie d?ug przejmie firma windykacyjna. Ko?cowym etapem windykacji jest post?powanie s?dowe i nast?puj?ca po nim egzekucja komornicza. D?ug zostanie równie? odnotowany w BIK oraz w rejestrze d?u?ników.