SMART Po?yczka

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Smart po?yczka logo
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 3)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. S. Wyszy?skiego 2B p. III, Bia?ystok
E-mail: info@smartpozyczka.pl
WWW: www.smartpozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 49
Godziny pracy: Pon.-Pt: 7:30-21:00
Sob.: 9:00-17:00
Ndz.: 9:00-17:00

NIP: 966 202 93 90
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

SMART Po?yczka jest cz??ci? du?ej, mi?dzynarodowej grupy finansowej zajmuj?cej si? udzielaniem po?yczek, Aventus Group Sp. z o.o. Instytucja ta dzia?a w wielu krajach europejskich – oprócz Polski s? to tak?e Litwa, ?otwa, Estonia, Czechy, Gruzja, Dania i Kazachstan. W naszym kraju, z us?ug tej firmy mo?emy skorzysta? tak?e za pomoc? równie popularnej marki, Po?yczka Plus. Obie z nich charakteryzuj? si? przede wszystkim prostym i ca?kowicie internetowym procesem po?yczkowym, wysokimi kwotami zobowi?za?, a tak?e rozbudowanymi programami lojalno?ciowymi, w których nieustannie nagradzani s? stali klienci. W zale?no?ci od liczby zaci?gni?tych po?yczek mo?na liczy? na coraz wi?ksze upusty w kosztach zobowi?za? – nawet do 25%.

Jak wygl?da po?yczka w SMART Po?yczka?

SMART Po?yczka to kolejna marka po?yczkowa, która specjalizuje si? w po?yczkach krótkoterminowych, czyli chwilówkach. Oferta, cho? prosta i przejrzysta, jest jednak zró?nicowana w zale?no?ci od tego, który raz wnioskuje si? o pieni?dze. W ten sposób dost?pne s?:

 • DARMOWA PO?YCZKA DLA NOWYCH KLIENTÓW. Po?yczaj?c po raz pierwszy, mo?na skorzysta? z darmowej formy po?yczki (je?li tylko sp?aci si? j? w terminie). Kwota, która jest dost?pna dla nowych klientów, nie przekracza jednak 2000 z?otych i musi zosta? oddana po 10, 15, 20, 25 lub 30 dniach.
 • PO?YCZK? DLA STA?YCH KLIENTÓW. Kwota, któr? mog? po?ycza? stali klienci ro?ne stopniowo, wraz z ka?dym kolejnym po?yczeniem. Wysoko?? po?yczki, któr? mo?na uzyska? to: 3500 z?otych za drugim razem, 4000 z?otych za trzecim i czwartym razem, 5000 z?otych za pi?tym i szóstym razem, 6000 z?otych za siódmym i ósmym razem oraz 7000 z?otych za dziewi?tym razem. Nie wzrasta przy tym okres sp?aty i jest on taki sam, jak w przypadku darmowej chwilówki – najmniej jest to 10, a najwi?cej 30 dni.

SMART po?yczka stawia swoim klientom nast?puj?ce kryteria:

 • co najmniej 21, ale nie wi?cej ni? 70 lat;
 • polskie obywatelstwo i zamieszkanie na sta?e na terenie Polski;
 • wa?ny dowód osobisty;
 • ch?? przeznaczenia po?yczki na cele prywatne, konsumenckie;
 • zarobki odpowiednie do wysoko?ci po?yczanej kwoty;
 • wiarygodno?? finansowa – niezaleganie ze sp?atami i brak zad?u?enia;
 • brak nieuregulowanych nale?no?ci lub aktywnych po?yczek wobec po?yczkodawcy;
 • rachunek bankowy na swoje nazwisko;
 • telefon komórkowy z polskim numerem;
 • aktywny adres e-mail.

Czy SMART Po?yczka sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, aczkolwiek nie b?d? to wszystkie z wymienionych. Rejestry, które zostan? sprawdzone w trakcie weryfikacji wniosku, to: Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr D?ugów oraz Rejestr D?u?ników ERIF. O ile klienci wpisani do KRD lub ERIF nie otrzymaj? po?yczki, o tyle nie zawsze negatywne wpisy w BIK spowoduj? jej odmow?.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy tylko polski dowód osobisty. Bezwzgl?dnie musi by? jednak aktualny.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w SMART Po?yczka?

Po?yczk? w SMART Po?yczka mo?na zaci?gn?? w nast?puj?cy sposób:

 • REJESTRACJA. Po wybraniu kwoty po?yczki i okresu sp?aty na kalkulatorze udost?pnianym przez po?yczkodawc? na stronie internetowej, a tak?e po zapoznaniu si? ze wszystkimi kosztami zobowi?zania, klient musi zarejestrowa? swój profil w serwisie. Pomo?e mu to zarz?dza? obecn? i przysz?ymi po?yczkami. Formularz rejestracyjny sk?ada si? z: imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail i numeru telefonu. Konieczne jest tak?e ustawienie has?a, które pó?niej pos?u?y do logowania.
 • WNIOSEK. We wniosku zostanie si? poproszonym o uzupe?nienie pól dotycz?cych: daty urodzenia, miejsca zamieszkania i zameldowania, numeru i serii dowodu osobistego, zatrudnienia, wysoko?ci miesi?cznych dochodów i wydatków.
 • WERYFIKACJA. Aby zweryfikowa? swoj? to?samo??, nale?y zalogowa? si? do swojej bankowo?ci elektronicznej za pomoc? us?ugi Kontomatik.
 • DECYZJA. Wiadomo?? o przyznaniu lub odmowie udzielenia po?yczki powinna przyj?? po oko?o 15 minutach w wiadomo?ci e-mail, lub SMS.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Pieni?dze zostan? przelane niemal?e natychmiast po przyznaniu po?yczki.

Kolejne po?yczki mog? zosta? zaci?gni?te po zalogowaniu si? na swój profil klienta i skorzystaniu z zak?adki „z?ó? wniosek”.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Oczywi?cie. SMART Po?yczka nie wymaga ?adnego typu zabezpiecze?.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie, mo?na skorzysta? z aplikacji Kontomatik. ??czy si? ona z kontem bankowym klienta i pobiera dane jego w?a?ciciela, a tak?e dane, które pomog? ustali? jego zdolno?? kredytow?. Zajmie to tylko kilka minut.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Procedura z?o?enia wniosku jest bardzo szybka i w SMART Po?yczka zajmie tylko od kilku do kilkunastu minut. Wnioski mo?na sk?ada? o ka?dej porze dnia i nocy, ale zostan? one rozpatrzone tylko w godzinach pracy firmy.

Dzi?ki us?udze Kontomatik czas oczekiwania na decyzj? zostanie skrócony do kilkunastu minut. Niestety, przelew z po?yczk? mo?e si? troch? opó?ni?, w zale?no?ci od tego, czy klient posiada konto w tym samym banku, co po?yczkodawca, czy nie. W ten sposób na b?yskawiczne otrzymanie pieni?dzy na konto mog? liczy? klienci banków: PKO BP, Santander Bank, Millennium Bank, Alior Bank, mBank. Reszta po?yczkobiorców otrzyma pieni?dze najwcze?niej po kilku godzinach, a najpó?niej kolejnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Nale?y to zrobi? pisemnie, nie pó?niej ni? po 14 dniach od momentu zawarcia umowy z po?yczkodawc?. Nie trzeba natomiast podawa? ?adnej przyczyny takiej decyzji. Pieni?dze z po?yczki nale?y nast?pnie zwróci? po?yczkodawcy w wyznaczonym przez niego terminie (najcz??ciej 30 dni).

Jakie s? koszty po?yczki w SMART Po?yczka?

Poza pierwsz? po?yczk?, która jest darmowa, je?li zostanie sp?acona w terminie, ka?da kolejna zwi?zana jest z op?atami w postaci odsetek kapita?owych oraz prowizji. W zale?no?ci od wybranej kwoty i okresu sp?aty, koszty po?yczki b?d? kszta?towa? si? nast?puj?co:

 • 1000 z?/30 dni – 282,22 z?;
 • 1000 z?/15 dni – 266,11 z?;
 • 2000 z?/30 dni – 565,44 z?;
 • 3000 z?/30 dni – 847,66 z?;
 • 4000 z?/30 dni – 1130,88 z?;
 • 5000 z?/30 dni – 1414,10 z?;
 • 6000 z?/30 dni – 1696,32 z?;
 • 7000 z?/30 dni – 1979,53 z?.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak, po?yczk? zawsze mo?na sp?aci? wcze?niej, ni? jest to przewidziane w umowie po?yczki. Zgodnie z prawem, SMART Po?yczka musi ponownie przeliczy? koszty nale?nych odsetek i prowizji stosownie do liczby dni, w których po?yczka rzeczywi?cie by?a u?ytkowana.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w SMART Po?yczka?

Tak, po?yczkodawca oferuje tak? mo?liwo?? za po refinansowania udzielonego przez instytucj? wspó?pracuj?c? z po?yczkodawc?. O tak? us?ug? nale?y jednak wnioskowa? jeszcze przed up?ywem terminu sp?aty. Jej uruchomienie uzale?nione jest tak?e od wniesienia stosownej op?aty, która zostanie wyliczona na podstawie wysoko?ci po?yczki i liczby dni, na które si? refinansuje.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Nie sp?acaj?c i nie refinansuj?c po?yczki w SMART Po?yczka, nale?y liczy? si? z dodatkowymi kosztami i innymi konsekwencjami nieterminowo?ci. W pierwszej kolejno?ci b?dzie to doliczenie odsetek za nieterminowo?? w wysoko?ci 14% rocznie ju? od pierwszego dnia po terminie sp?aty. Po?yczkodawca zacznie te? prowadzi? windykacj? (monity, ponaglenia) lub sprzeda? d?ug zewn?trznej firmie windykacyjnej. Ostatecznie sprawa mo?e trafi? do s?du i do komornika, co wygeneruje dodatkowe, wysokie koszty. Nieterminowy po?yczkobiorca zostanie tak?e wpisany do rejestru d?u?ników oraz BIK.