Rapida Money

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Rapida Money logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 8)
Dokładna nazwa firmy: Rapida sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Ostatnia 1C, Kraków
E-mail: czesc@rapidamoney.pl
Telefon kontaktowy: 128813123
NIP: 5252684957
REGON: 365892926
KRS: 0000647952

Rapida Money to brytyjska firma dzia?aj?ca na rynku brytyjskim od 2005 roku. Do chwili obecnej rozwin??a swoja dzia?alno?? na tyle, ?e dzia?a ju? w kilku krajach europejskich – zdoby?a a? 230 tysi?cy klientów, a ??czna kwota udzielonych przez ni? po?yczek przekroczy?a 5 miliardów z?otych.

Na polskim rynku po?yczkowym wyró?nia si? przede wszystkim wysoka kwot? udzielanych po?yczek (do 25 tysi?cy), nawet czteroletnim okresem sp?aty, a tak?e udzielania po?yczek osobom zad?u?onym w opcji z gwarantem.

Jak wygl?daj? po?yczki w Rapida Money?

Rapida Money oferuje wysokie po?yczki ratalne w wysoko?ci 20 000 i 25 000 z?otych na okres sp?aty wynosz?cy 12, 24, 36 lub 48 miesi?cy. Ka?da zaci?gni?ta po?yczka wymaga gwaranta.
Po?yczkobiorc? w Rapida Money mo?e zosta? ka?dy, kto:

 • jest pe?noletni, ale nie ma wi?cej ni? 75 lat
 • posiada pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • jest obywatelem polskim lub rezydentem i zamieszkuje na terenie Polski
 • nie znajduje si? w trakcie post?powania o og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej
 • wyka?e zdolno?? do pokrycia miesi?cznej raty
 • podda si? procesowi weryfikacji w Biurach Informacji Gospodarczej
 • zgodzi si? na dokonanie weryfikacji telefonicznej dotycz?cej mo?liwo?ci sp?aty raty
 • posiada osob?, która por?czy za po?yczk?.

Czy Rapida Money sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Wed?ug Umowy Ramowej o Po?yczce, Rapida Money sprawdza powy?sze rejestry, jednak nie spowoduj? one odmowy udzielenia po?yczki.

Jakie dokumenty b?d? potrzebne?

Z regu?y jest to dowód osobisty, jednak Rapida Money mo?e poprosi? o dodatkowe dokumenty np. wyci?g z konta bankowego lub skan wspomnianego dowodu osobistego.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Rapida Money?

Ten proces, cho? do?? szybki, jest troch? bardziej skomplikowany ni? w przypadku skomplikowanych firm specjalizuj?cych si? w udzielaniu tzw. po?yczek:

 • 1. USTALENIE KWOTY PO?YCZKI.
 • 2. FORMULARZ ZG?OSZENIOWY. Po ustaleniu kwoty po?yczki na g?ównej stronie rapidamoney.pl nale?y klikn?? przycisk „wniosek w 2 minuty”, a nast?pnie wype?ni? i podpisa? online formularz zg?oszeniowy.
 • 3. APLIKACJA GWARANTA. Po zaakceptowaniu zg?oszenia, Rapida Money wysy?a gwarantowi specjalny link do wype?nienia i podpisania.
 • 4. DEKLARACJA DOCHODOWA. T? deklaracj? wype?niaj? zarówno po?yczkobiorca i gwarant. Deklaruj? w niej miesi?czne dochody oraz wydatki.
 • 5. POTWIERDZENIE TELEFONICZNE. Rapida Money ka?dorazowo przeprowadza rozmowy telefoniczne z po?yczkobiorc? i gwarantem, by potwierdzi? ich zdolno?ci kredytowe.
 • 6. AKCEPTACJA GWARANTA I WYP?ATA PIENI?DZY. Pieni?dze wyp?acane s? na konto gwaranta (nie klienta!) w ci?gu 48 godzin.

UWAGA! W procedurze po?yczkowej b?dzie konieczne b?dzie wydanie zgody na pe?nomocnictwo do podpisania umowy!

Czy musz? robi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Rapida Money nie wymaga wykonania takiego przelewu, ale trzeba poda? numer swojej karty p?atniczej lub kredytowej i z niej zostanie pobrana op?ata weryfikacyjna w wysoko?ci 1 z?otego.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Niestety, nie. Por?czenie jest jednym z warunków udzielenia po?yczki.
Gwarant musi by? w?a?cicielem nieruchomo?ci na terenie Polski, mie? co najmniej 18 lat ale nie wi?cej ni? 75, a tak?e musi by? w stanie wykaza?, ?e nie mia? problemów ze sp?at? zobowi?za? w przesz?o?ci.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Pieni?dze s? wyp?acane s? w ci?gu 24 godzin, je?eli proces weryfikacji po?yczkobiorcy i gwaranta odb?d? si? bez zak?óce? (tzn. zaraz po aplikacji odb?dzie si? rozmowa telefoniczna, a wniosek nie b?dzie z?o?ony w dzie? wolny od pracy). Je?eli pojawi? si? jakie? przeszkody, to wyp?ata pieni?dzy nie powinna zaj?? wi?cej ni? 48 godzin.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Mo?na to zrobi? w ci?gu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Wystarczy wys?a? odpowiedni formularz na adres mailowy Rapida Money. Po?yczk? nale?y zwróci? w ci?gu 30 dni od daty odst?pienia.

Jakie s? koszty po?yczki w Rapida Money?

Na ca?kowite koszty po?yczki sk?adaj? si?:

 • odsetki w wysoko?ci 10%
 • op?ata weryfikacyjna – 1 z?oty
 • prowizja zale?na od kwoty kredytu i terminu sp?aty

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 20 000 z?/ 12 rat – 4642.34 z?
 • 20 000 z?//24 raty – 9660.10 z?
 • 20 000 z?/ 36 rat – 15055.80 z?
 • 20 000 z?/ 48 rat – 19496.72 z?
 • 25 000 z?/12 rat – 5802.93 z?
 • 25 000 z?/24 raty – 12075.13 z?
 • 25 000/ 36 rat – 18819.90 z?
 • 25 000/48 rat – 24370.98 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorca ma prawo sp?aci? ca?o?? lub cz??? po?yczki w dogodnym dla siebie terminie przed ostatecznym dniem sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Rapida Money?

Niestety nie, nieterminowe sp?acanie rat b?dzie karane odsetkami.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W pierwszej kolejno?ci Rapida Money obci??y sp?at? gwaranta. Je?li gwarant nie b?dzie w stanie pokry? kosztów po?yczki, to wtedy Rapida Money ma prawo do:

 • wysy?ania monitów telefonicznie, mailowo, listownie, osobi?cie i przez SMS
 • wypowiedzenia umowy
 • przekazania d?ugu firmie windykacyjnej
 • skierowania sprawy do s?du i komornika, który obci??y klienta kosztami post?powania
 • naliczenia odsetek karnych w wysoko?ci 14%
 • zg?oszenia klienta do rejestrów gospodarczych