Po?yczkomat

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczkomat logo
Ocena: 3.82
(ilość ocen: 22)
Dokładna nazwa firmy: Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Z?ota 7 lok. 18, Warszawa
E-mail: kontakt@pozyczkomat.pl
Telefon kontaktowy: 22 112 0 112
NIP: 107-002-50-46
REGON: 146512445
KRS: 0000448749

Po?yczkomat, czyli produkt finansowy o bardzo chwytliwej nazwie, nale??cy do mi?dzynarodowej firmy Friendly Finance, to jedna z wielu obecnych na polskim rynku marek. Wyró?niaj? j? jednak wysokie maksymalne kwoty dost?pne dla sta?ych klientów. Nie bez znaczenia s? te? rozs?dne koszty po?yczki, brak ukrytych kosztów i przejrzyste zasady – czyli to, co powinna oferowa? dobra firma po?yczkowa. Dodatkowo, bezpiecze?stwo transakcji gwarantuje klientowi przynale?no?? firmy do Zwi?zku Firm Po?yczkowych.

Jak wygl?da po?yczka w Po?yczkomat?

Po?yczkomat udziela typowych chwilówek, czyli po?yczek do sp?acenia na „raz”. Klienci Po?yczkomat mog? skorzysta? z nast?puj?cej oferty:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA 0 Z?OTYCH. Po?yczka dla nowych klientów nie mo?e by? mniejsza ni? 200 z?otych i nie wi?ksza ni? 1500 z?otych, a okres sp?aty mo?e wynosi? od 7 do 35 dni. O ile klient odda pieni?dze w terminie, nie poniesie ?adnych kosztów.
 • KOLEJNA, P?ATNA PO?YCZKA. Maksymalna dost?pna dla klienta kwota ro?nie wraz z kolejnymi po?yczkami. Za drugim razem, klient mo?e po?yczy? maksymalnie 2500 z?otych, za trzecim – 3000 z?otych, za czwartym i pi?tym– 3500 z?otych, za szóstym – 5000 z?otych, za siódmym – 7500 z?otych. Za ka?dym razem okres sp?aty jest taki sam, czyli od 7 do 35 dni.

Po?yczkomat udziela po?yczek klientom, który spe?niaj? poni?sze warunki:

 • pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych, czyli w praktyce do zawierania umów
 • po?yczka musi by? zaci?gni?ta na cele konsumenckie
 • uko?czone 18 lat
 • obywatelstwo polskie i zameldowanie na terenie Polski
 • zdolno?? i wiarygodno?? kredytowa
 • profil w serwisie pozyczkomat.pl i prawid?owo z?o?ony wniosek
 • aktywny telefon komórkowy z polskim numerem
 • rachunek bankowy w jednym z polskich banków
 • brak niesp?aconych po?yczek w Po?yczkomat

Czy Po?yczkomat sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, jednak jak wskazuje umowa po?yczki, b?d? sprawdzane jedynie Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej. Je?eli klient znajduje si? w takiej bazie, to z du?ym prawdopodobie?stwem po?yczka nie zostanie mu udzielona.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wa?ny dowód osobisty wydany przez polskie w?adze.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Po?yczkomat?

Ca?y proces ubiegania si? o po?yczk? zawiera si? w kilku nast?puj?cych krokach:

 • KROK 1. REJESTRACJA I WNIOSEK. Rejestracja zaczyna si? ustaleniem kwoty po?yczki i okresu sp?aty na suwakach po?yczkowych na g?ównej stronie pozyczkomat.pl, gdzie zobaczy? mo?na tak?e koszty kredytu. Po klikni?ciu w przycisk „we? po?yczk?”, klient zostanie przekierowany do strony rejestracyjnej na której musi poda? wymagane dane: imi? i nazwisko, adres, informacje o zatrudnieniu, numer telefonu, adres e-mail, numery dowodu osobistego i PESEL. Wygeneruje to osobisty profil klienta. Po tym, do klienta zostanie wys?ana umowa, któr? nale?y zaakceptowa?.
 • KROK 2. WERYFIKACJA. Do potwierdzenia swojej to?samo?ci niezb?dne jest wys?anie przelewu w wysoko?ci 1 grosza na konto Po?yczkomat.
 • KROK 4. DECYZJA I WYP?ATA PO?YCZKI. Informacja o przyznaniu (lub nie) po?yczki zostanie wys?ana SMS-em oraz e-mailem, a zaraz po tym na wskazane przez klienta konto zostanie wys?ana ca?a kwota po?yczki.

Ka?da kolejna po?yczka mo?e zosta? zaci?gni?ta przez profil na pozyczkomat.pl, bez konieczno?ci przeprowadzania weryfikacji kolejny raz.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, ?adne zabezpieczenie nie jest wymagane.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w Po?yczkomat?

Niestety, tak. Obecnie jest to jedyny sposób potwierdzenia swojej to?samo?ci i danych bankowych w Po?yczkomat. Podstawowym wymogiem procesu weryfikacji jest to, aby u?ywa? tylko swojego konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem. Po?yczkomat odrzuci wszystkie konta, które s? wspó?dzielone, nale?? do innej osoby lub s? kontami firmowymi.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Standardowo podaje si?, i? jest to kilkana?cie minut od momentu wys?ania wniosku – w takim czasie zostanie wydana decyzja. Mo?e j? jednak opó?ni? z?o?enie wniosku poza godzinami pracy firmy (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00-21:00, w sobot? od 9:00 do 18:00 oraz w niedziel? w od 11:00 do 15:00).

Cho? pieni?dze przelewane s? klientom natychmiastowo, to czas w jakim znajd? si? na koncie klienta zale?y od banku, w jakim posiada on konto. Najlepiej, gdyby by?y to banki Pekao, PKO, mBank, Alior i Millennium. Do innych banków pieni?dze dotr? nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak, mo?na to zrobi? w ci?gu 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Trzeba jednak niezw?ocznie zwróci? po?yczon? kwot?.

Jakie s? koszty po?yczki w Po?yczkomat?

Koszty po?yczki dotycz? tylko kolejnych po?yczek, jako ?e pierwsza po?yczka udzielana jest za darmo i klient oddaje tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?. Ca?kowite koszty po?yczki w Po?yczkomat zawieraj? si? tylko w prowizji, gdy? oprocentowanie po?yczki w tej firmie wynosi 0% w ca?ym okresie trwania po?yczki.

Przyk?adowe koszty:

 • 2000 z?/ 30 dni – 381,93 z?
 • 2000 z?/35 dni – 390,15 z?
 • 3000 z?/ 35 dni – 585,23 z?
 • 4000 z?/ 35 dni – 780,31 z?
 • 5000 z?/ 35 dni – 975,38 z?
 • 6000 z?/ 35 dni – 1170,46 z?
 • 7000 z?/ 35 dni – 1365,53 z?
 • 7500 z?/ 35 dni – 1463,07 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak, mo?na to zrobi? w ka?dej dogodnej chwili przed ostatecznym terminem sp?aty – obni?y to wtedy ca?kowite koszty po?yczki za niewykorzystany okres po?yczkowania.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Po?yczkomat?

Tak, ale musi to nast?pi? jeszcze przed up?ywem okresu sp?aty i b?dzie si? wi?za?o z dodatkowymi kosztami – konkretna kwota, któr? nale?y ui?ci? dost?pna b?dzie w osobistym profilu na pozyczkomat.pl

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Konsekwencje, jakie b?dzie musia? ponie?? klient, który nie przed?u?y sp?aty po?yczki, nie chce jej sp?aca? i notorycznie b?dzie si? od tego uchyla?, to:

 • odsetki karne w wysoko?ci 14% w skali roku
 • ponaglenia wysy?ane przez Po?yczkomat w formie telefonicznej, listownej lub mailowej
 • windykacja d?ugu przez firm? zewn?trzn?
 • post?powanie s?dowe i komornicze oraz na?o?one koszty administracyjne
 • dokonanie odpowiedniego wpisu o d?u?niku w rejestrach kredytowych