Po?yczka Plus

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Po?yczka Plus logo
Ocena: 2.5
(ilość ocen: 8)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. St. Wyszy?skiego 2B, Bia?ystok
E-mail: info@pozyczkaplus.pl
WWW: www.pozyczkaplus.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 52
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00,
Sb.09:00 - 18:00; Nd. 09:00 - 17:00

NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Marka Po?yczka Plus nale?y do grupy Aventus Capital dzia?aj?cej w kilku europejskich pa?stwach, m.in. w Czechach i Gruzji, a tak?e na Litwie, ?otwie i Ukrainie. Po?yczka Plus specjalizuje si? w udzielaniu tzw. chwilówek, czyli szybkich, internetowych po?yczek z krótkim terminem sp?aty.

Aventus Group jest cz?onkiem Zwi?zku Firm Po?yczkowych, a tak?e uczestnikiem programu Rzetelna Firma. W 2016 roku zosta?a ona wyró?niona nagrod? „Firma Po?yczkowa Roku” w konkursie Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. Firma ta zajmuje si? tak?e dzia?alno?ci? prospo?eczn? i ch?tnie anga?uje si? w projekty charytatywne takie jak np. Szlachetna Paczka.

Jak wygl?da po?ycza w Po?yczka Plus?

G?ówne pole dzia?ania Po?yczki Plus to udzielanie po?yczek w ?rednich kwot i systemie sp?aty „na raz”. Jak wi?kszo?? firm po?yczkowych, oferuje dwa typy po?yczek do 5000 z?otych.

 • PO?YCZKA PIERWSZA. Kwota pierwszej po?yczki wynosi maksymalnie 2000 z?otych z okresem sp?aty wynosz?cym 15 lub 30 dni. Po?yczka ta jest nieoprocentowana, za? prowizja wynosi tylko 10 z?otych. Klient oddaje wi?c tylko 2010 z?otych i nie ponosi ?adnych dodatkowych kosztów, o ile sp?aci po?yczk? w terminie.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Maksymalna kwota po?yczki ro?nie wraz z ka?d? kolejn?, cho? w do?? wolnym tempie. Przy drugiej po?yczce mo?na po?yczy? maksymalnie 2000 z?otych, przy trzeciej – 2200, czwartej – 2600, pi?tej – 3200, szóstej – 3800, za? przy siódmej maksymalny pu?ap po?yczki wynosi 4100-5000 z?otych. Okres sp?aty wynosi 15, 30 lub 45 dni, z tym, ?e na 45 dni mo?na po?yczy? dopiero za trzecim razem.

Po?yczka Plus udzieli po?yczki ka?demu, kto:

 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mo?e by? to osoba nawet cz??ciowo ubezw?asnowolniona)
 • ubiega si? o po?yczk? jako osoba fizyczna/konsument – Po?yczka Plus nie udziela kredytów na dzia?alno?? gospodarcz? czy firm?
 • jest obywatelem polskim i legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • jest zameldowany na terenie Polski
 • ma co najmniej 21, ale nie wi?cej ni? 73 lata
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • posiada za?o?ony profil na stronie pozyczkaplus.pl
 • ma aktywny telefon komórkowy z polskim numerem
 • ma konto w jednym z polskich banków
 • nie ma ju? zaci?gni?tych i niesp?aconych po?yczek w Po?yczka Plus

Czy Po?yczka Plus sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Po?yczka Plus w umowie zastrzega sobie prawo do sprawdzenia po?yczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej, a po?yczkobiorca musi pozytywnie przej?? t? weryfikacj?.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy dowód osobisty – w trakcie rejestracji trzeba poda? jego numer i seri? oraz numer PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk??

Zaci?gni?cie po?yczki przebiega w nast?puj?cych krokach:

 • REJESTRACJA. Po ustaleniu po??danej kwoty po?yczki i okresu sp?aty na kalkulatorze finansowym znajduj?cym si? na stronie pozyczkaplus.pl i po klikni?ciu w przycisk „we? po?yczk?”, nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny i poda? w nim: dane osobowe, adres e-mail, PESEL, a tak?e numer i seri? dowodu osobistego.
 • WERYFIKACJA. Po uko?czeniu procesu rejestracji nale?y przela? ze swojego rachunku bankowego na wybrany rachunek Rachunek Po?yczka Plus op?at? rejestracyjn? w kwocie 1 grosza). Po tym Po?yczka Plus wygeneruje has?o tymczasowe do konta i prze?le je klientowi SMS-em. Tym has?em nale?y zalogowa? si? na swoim profilu na pozyczkaplus.pl
 • WNIOSEK. Wszystkie wnioski o po?yczk? sk?ada si? przez swój indywidualny profil w serwisie.
 • DECYZJA. Decyzja zostanie podj?ta w ci?gu 15 minut, je?li wniosek z?o?ony by? w dniu roboczym. O decyzji Po?yczka Plus informuje mailowo i SMS-em.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Dokonywana jest natychmiastowo po przyznaniu po?yczki.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Oczywi?cie, zabezpieczenie w ?adnej postaci nie jest wymagane w Po?yczka Plus.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w Po?yczka Plus?

Mo?na, ale nie trzeba wykonywa? takiego przelewu. Rejestracj? mo?na potwierdzi? albo standardowo, przelewem, albo ekspresowo, wybieraj?c natychmiastow? weryfikacj? rachunku bankowego bez ?adnych dodatkowych op?at. Wa?ne jest tylko to, by tak? weryfikacj? przeprowadza? za po?rednictwem swojego osobistego, indywidualnego konta – konta firmowe lub wspó?dzielone nie b?d? brane pod uwag?.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Decyzje podejmowane s? w ci?gu kilkunastu minut, o ile jest to dzie? roboczy. Je?li wniosek o po?yczk? by? z?o?ony w dzie? wolny od pracy (?wi?ta), to decyzja zostanie podj?ta w nast?pnego dnia roboczego w godzinach 07.30 – 21.00 w dni powszechne i 09.00 – 17.00 w soboty i niedziel?. Pieni?dze przelewane s? natychmiastowo i zale?? od harmonogramu sesji bankowych banku klienta. W ci?gu kilku minut pieni?dze dochodz? do klientów, którzy maj? konto w bankach: PKO S.A., Bank Millenium, BZ WBK, Alior Bank, Pekao S.A.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Mo?na to zrobi? w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Nale?y o tym poinformowa? Po?yczka Plus i wys?a? do nich specjalne o?wiadczenie.

Jakie s? koszty po?yczki w Po?yczka Plus?

Ca?kowity koszt pierwszej po?yczki w Po?yczka Plus wynosi jedynie 10 z?otych, o ile po?yczk? sp?aci si? w terminie.

Koszt kolejnych po?yczek sk?ada si? ze sta?ych odsetek w wysoko?ci 10% oraz prowizji zale?nej od kwoty po?yczki i terminu sp?aty (od 21,9% do 28,6%).

Dodatkowe, ewentualne koszty to koszt refinansowania po?yczki (od 21,9% do 28,6%) oraz odsetki karne za nieterminow? sp?at? (14%).

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 5000 z?/ 45 dni – 1495,64 z?otych
 • 4000 z?/ 45 dni – 1196,32 z?otych
 • 3000 z?/30 dni – 896,99 z?otych

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Klient ma prawo sp?aci? po?yczk? w ka?dym dogodnym dla siebie momencie. W takim wypadku nale?y mu si? cz??? op?at za obs?ug? kredytu, koszty ulegn? wi?c zmniejszeniu.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki w Po?yczka Plus?

Tak. Nowy Klient mo?e skorzysta? z mo?liwo?ci przed?u?enia sp?aty na ten sam okres, na który otrzyma? po?yczk?, wcze?niej musi jednak wnie?? op?at? za przed?u?enie.

Stali klienci mog? skorzysta? z tzw. po?yczki refinansuj?cej, która b?dzie udzielona przez inn? firm? po?yczkow? wspó?pracuj?c? z Po?yczka Plus. Nowy kredyt zostanie zaci?gni?ty dok?adnie na okres, na który zosta?a zaci?gni?ta pierwotna po?yczka.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku braku sp?aty w terminie, Po?yczka Plus ma prawo:

 • naliczy? karne odsetki (14%)
 • wysy?a? monity listownie, mailowo i telefonicznie.
 • odda? d?ug firmie windykacyjnej
 • skierowa? spraw? do s?du i komornika
 • odmówi? ka?dej kolejnej po?yczki
 • zg?osi? d?u?nika do rejestrów gospodarczych