POLO?yczka

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
POLO?yczka logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 24)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SOLVEN Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Wojska Polskiego 62, Szczecin
E-mail: biuro@solven.pl
WWW: www.polozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 222 302 302
Godziny pracy: Pon. - Pt.: 8.00 - 18.00
NIP: 8522619866
REGON: 364187350
KRS: 0000610849

POLO?yczka to polska firma z siedzib? w Szczecinie nale??ca do SOLVEN Finance, sk?adaj?cej si? w 100% z polskiego kapita?u. Specjalizuje si? g?ównie w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek. Na razie nie mo?e jeszcze konkurowa? z wi?kszymi firmami po?yczkowymi, jednak ju? zdobywa wiernych klientów dzi?ki szybko?ci dzia?ania i przejrzystych, bardzo prostych zasadach.

Jak wygl?da po?yczka w POLO?yczka?

POLO?yczka ma aktualnie dwie podstawowe oferty skierowane do ró?nych grup klientów:

PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Nowi klienci mog? po?yczy? od 300 do 2500 z?otych bez oprocentowania i prowizji. Po?yczka udzielana jest na okres 15 lub 30 dni.

KOLEJNA PO?YCZKA. Klienci, którzy ju? korzystali z us?ug POLO?yczki mog? po?yczy? nawet do 8000 z?otych na okres 15 lub 30 dni. O kolejn? po?yczk? mo?na wnioskowa? dopiero po zako?czeniu sp?aty poprzedniej.

Po?yczk? mo?e dosta? osoba, która:

 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mog? by? one ograniczone np. z powodu cz??ciowego ubezw?asnowolnienia)
 • jest osob? fizyczn? (nie udziela si? po?yczek na dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow?)
 • jest obywatelem polskim i na sta?e mieszka w Polsce
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • ma co najmniej 18 lat, bez górnej granicy wieku
 • za?o?y profil na stronie polozyczka.pl
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • nie ma ?adnych zaleg?o?ci finansowych w POLO?yczka
 • ma aktywny numer telefonu i adres e-mail

Czy POLO?yczka sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

POLO?yczka sprawdza klienta w bazie KRD, KBIG oraz w Platformie Wymiany Informacji Po?yczkowej Credit Check. Informuje o tym klientów ka?dorazowo podczas sk?adania wniosku.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy sam dowód osobisty, którego numer trzeba poda? we wniosku. Nie s? wymagane dokumenty potwierdzaj?ce zatrudnienie i nie trzeba ich przesy?a? na ?adnym etapie, ale takie informacje trzeba poda? we wniosku. Niestety, za podanie nieprawdziwych informacji, klient mo?e by? poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci karnej.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w POLO?yczka?

Klient mo?e otrzyma? po?yczk? na koncie po wykonaniu nast?puj?cych kroków:

  • REJESTRACJA. Suwak znajduj?cy si? na stronie g?ówniej polozyczka.pl pozwoli ustali? kwot? i termin sp?aty, a tak?e poka?e koszty wybranej po?yczki. Nast?pnie nale?y klikn?? przycisk „we? po?yczk?” i wype?ni? formularz rejestracyjny.
  • WNIOSEK I WERYFIKACJA. Klient otrzyma SMS – em specjalny kod, który potem trzeba b?dzie poda? we wniosku. Ten wymaga podania takich danych jak: numer dowodu, adres, ?ród?o dochodu, NIP pracodawcy, itp.). Nast?pnie, jeszcze w procesie sk?adania wniosku, POLO?yczka przekierowuje klienta do zewn?trznej aplikacji, na której trzeba poda? swoje dane bankowe – login i has?o. Po chwili powinien pojawi? si? wype?niony wniosek, który na sam koniec nale?y zatwierdzi?.
  • DECYZJA. Weryfikacja wniosku potrwa oko?o kilkunastu minut, po czym klient zostanie poinformowany o decyzji POLO?yczki poprzez SMS lub e-mail.
  • WYP?ATA PIENI?DZY. Wyp?ata przekazywana jest na konto bankowe, które zosta?o u?yte do weryfikacji w aplikacji – nie trzeba wpisywa? numeru konta we wniosku.
    Klienci, którzy ju? wcze?niej dostali po?yczk?, mog? zaci?gn?? kolejn? poprzez swój profil na stronie polozyczka.pl

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, POLO?yczka nie wymaga por?czenia. Co wi?cej, firma ta nie oferuje obecnie ?adnych innych po?yczek dla osób z por?czycielem.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. POLO?yczka korzysta z zewn?trznej, bezpiecznej aplikacji, która po wpisaniu tam danych bankowych sama pobiera informacje o koncie – ale tylko o numerze konta i danych w?a?ciciela, nigdy nie zapami?tuje has?a i loginu! Wa?ne, by logowa? si? tam za pomoc? osobistego i indywidualnego konta.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Procedura weryfikacyjna trwa kilkana?cie minut, o ile wniosek nie by? z?o?ony w dniu wolnym od pracy. W takim wypadku, decyzja zostanie podj?ta nast?pnego dnia roboczego.

POLO?yczka korzysta z us?ugi expresowych przelewów, dlatego pieni?dze powinny znale?? si? na koncie w ci?gu kilkunastu minut. Je?li jednak bank klienta nie obs?uguje takich przelewów, pieni?dze wp?yn? zgodnie z harmonogramem sesji bankowych, nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Ka?dy klient mo?e odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny.

Jakie s? koszty po?yczki?

Pierwsza po?yczka do 2500 z?otych jest darmowa i klient oddaje tylko tak? kwot?.

Kolejne po?yczki podlegaj? sta?emu oprocentowaniu (10%) oraz prowizji zale?nej od kwoty i okresu sp?aty.

Reprezentatywny koszt po?yczki:

    • 2000 z?/14 dni – 507,67 z?otych
    • 2000 z?/30 dni – 565,44 z?otych
    • 3000 z?/30 dni – 834,02 z?ote
    • 4000 z?/30 dni – 1145,01 z?otych
    • 5000 z?/30 dni – 1413,06 z?otych

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Klient mo?e sp?aci? po?yczk? w ka?dym dogodnym dla siebie terminie przed ostatecznym okresem sp?aty. W takim wypadku nale?e? mu si? b?dzie cz??? kosztów za niewykorzystany okres kredytowania.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w POLO?yczka?

Tak, jedynym warunkiem jest to, by wnioskowa? o przed?u?enie przed ostatecznym terminem sp?aty. W zale?no?ci od kwoty po?yczki, istnieje mo?liwo?? przed?u?enia sp?aty o 7, 14 lub 30 dni. B?dzie si? to jednak wi?za?o w wi?kszymi kosztami.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

POLO?yczka zawiadomi wtedy klienta o tym fakcie (listownie, telefonicznie lub e-mailem) i zacznie nalicza? odsetki w wysoko?ci 14%. Je?li nie przyniesie to skutku, POLO?yczka mo?e odda? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du i post?powania komorniczego. Mo?e tak?e dokona? odpowiedniego wpisu w rejestrach gospodarczych.

Je?li jednak mamy chwilowe trudno?ci z p?atno?ciami, mo?na skontaktowa? si? z Biurem Obs?ugi Klienta lub Dzia?em Windykacji i ugodowo ustali? harmonogram sp?at. Nie oznacza to jednak tego, ?e karne odsetki nie b?d? naliczane.