NetCredit

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Netcredit logo
Ocena: 3.08
(ilość ocen: 12)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 68, Warszawa
E-mail: info@netcredit.pl
WWW: www.netcredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 598 77 99
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00,
Sb. 08:00 - 19:00

NIP: 527-26-70-266
REGON: 145874815
KRS: 0000401570

NetCredit to ?otewski po?yczkodawca, który na rynek polski wszed? ju? w 2011, a obecnie dzia?a g?ównie na terenie Europy ?rodkowo-Wschodniej, cho? ich placówki mo?na znale?? tak?e w krajach takich jak Rosja i Gruzja. Firma, która sama siebie reklamuje jako „Twój drugi portfel”, chwali si?, ?e w chwili obecnej posiada ju? ponad 2 miliony lojalnych klientów z 6 krajów. Zaufanie klientów zdobywa dzi?ki zachowaniu minimum formalno?ci, przejrzysto?ci us?ug i cz?stym promocjom dla sta?ych klientów. Jako po?yczkodawca sprawdza si? tak?e dzi?ki przynale?no?ci do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych.

Jak wygl?daj? po?yczki w NetCredit?

Maksymalna kwota po?yczki w NetCredit wynosi 5000 z?otych, jednak ta oferta skierowana jest do klientów, którzy ju? wcze?niej korzystali z us?ug firmy. Zaci?gaj?c po?yczk? po raz pierwszy, mo?na po?yczy? maksymalnie 3000 z?otych, przy czym ta po?yczka pozbawiona jest op?at prowizyjnych i odsetek – klient nie ponosi ?adnych kosztów i oddaje tylko tyle, ile po?yczy?.

Okres sp?aty zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku wynosi od 14 do 30 dni.

Dobrze jest skorzysta? z kalkulatora internetowego na netcredit.pl, który dok?adnie poka?e, jakie b?d? ca?kowite koszty sp?aty po?yczki, równie? w przypadku ewentualnego przed?u?enia tej sp?aty. Warto pami?ta?, ?e klient mo?e mie? tylko jedn? aktywn? po?yczk?, a po kolejn? mo?e ubiega? si? dopiero po sp?acie poprzedniej.

Aby zawrze? umow? po?yczki w NetCredit, musz? by? spe?nione poni?sze warunki i musz? one trwa? przez ca?y okres trwania umowy:

 • klient musi mie? co najmniej 20 lat, ale nie wi?cej ni? 70.
 • klient nie mo?e mie? ograniczonych czynno?ci prawnych (osoby cz??ciowo ubezw?asnowolnione np. z powodu choroby nie mog? zaci?gn?? po?yczki)
 • nale?y by? obywatelem Polskim i mie? sta?y adres zamieszkania na terenie kraju
 • trzeba koniecznie posiada? w?asny, indywidualny (nie mo?na by? wspó?w?a?cicielem) rachunek bankowy w polskim banku
 • trzeba posiada? telefon komórkowy z polskim numerem.
 • Nie dozwolone jest figurowanie w jakimkolwiek rejestrze d?u?ników
 • Klient musi by? zatrudniony lub posiada? inne, sta?e ?ród?o dochodów (np. emerytura, zasi?ek macierzy?ski, je?li jest odpowiedni wysoki.)

UWAGA! Osoby, który swoje dochody otrzymuj? za granic?, ale ich wyp?ata sp?ywa na konto w polskim banku tak?e mog? stara? si? o po?yczk?!

Czy NetCredit sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak. Dla NetCredit wiarygodno?? kredytowa i finansowa ich klientów jest bardzo wa?na, dlatego figurowanie w wy?ej wymienionych rejestrach jest przeszkod? w uzyskaniu po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Aktualnie, NetCredit wymaga tylko wa?nego dowodu osobistego, wydanego przez polski organ pa?stwowy i zawieraj?cy polski numer PESEL.

Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e we wniosku po?yczkowym konieczne b?dzie wpisanie ?ród?a dochodów i ich wysoko?ci. Przedstawienie odpowiednich dokumentów nie jest wymagane, ale te informacje na pewno b?d? sprawdzane. W przypadku po?wiadczenia nieprawdy (i np. zawy?enia dochodów), klient mo?e ponie?? odpowiedzialno?? karn?.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w NetCredit?

Aby zaci?gn?? po?yczk? w NetCredit, nale?y pami?ta? o podstawowych krokach:

PO?YCZKA PIERWSZA:

 • REJESTRACJA. Po?yczki dokonuje si? na oficjalnej stronie internetowej netcredit.pl. Znajduje si? tam kalkulator po?yczkowy, w którym mo?na ustawi? po??dan? kwot? i termin sp?aty. System ten od razu poka?e równie? kwot? odsetek, prowizji oraz ca?kowity koszt po?yczki. Po tym wystarczy klikn?? w przycisk „we? po?yczk?” i wype?ni? formularz zg?oszeniowy. Oprócz danych osobowych nale?y poda? tak?e informacje o zatrudnieniu, wysoko?ci dochodów i wysoko?ci miesi?cznych zobowi?za?.
 • POTWIERDZENIE REJESTRACJI. Odbywa si? ono poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto netcredit.pl podczas rejestracji poprzez wykorzystanie serwisu Blue Media S.A., lub w sposób tradycyjny na numer rachunku, który zostanie wys?any e-mailowo.
 • DECYZJA I WYP?ATA PIENI?DZY. Decyzja o przyznaniu po?yczki zostanie wykonana w ten sam dzie? roboczy, a pieni?dze zostan? dostarczone na konto najszybciej w 15 minut, a najpó?niej kolejnego dnia roboczego.

PO?YCZKA KOLEJNA mo?e by? zaci?gni?ta w nast?puj?cy sposób:

 • Internetowo, na swoim profilu u?ytkownika, w zak?adce „Z?ó? wniosek”
 • Telefonicznie pod numerem +48 22 100 60 10
 • SMSem pod numer 799599475 o tre?ci NETCREDIT, kwota po?yczki

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, NetCredit nie wymaga por?czenia. Co wi?cej, firma ta nie oferuje obecnie ?adnych innych po?yczek dla osób z por?czycielem.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niestety, tak. NetCredit chce by? pewnym, ?e po?yczkobiorca rzeczywi?cie jest osob?, za któr? podaje si? we wniosku. Po pozytywnym przej?ciu weryfikacji, op?ata w wysoko?ci 1 z?otego zwracana jest na to samo konto bankowe.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego, a pieni?dze dotr? na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych.

Jakie s? koszty po?yczki?

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?ada si? prowizja oraz odsetki w wysoko?ci dwukrotno?ci odsetek ustawowych + 5,5 punktów procentowych a tak?e prowizja za ewentualne przed?u?enie okresu sp?aty. NetCredit nie pobiera op?aty za obs?ug? po?yczki.

RRSO w NetCredit wynosi 674,4%. Dla przyk?adu: Przyk?adowy koszt po?yczki przy kwocie 5000 z?otych na okres 30 dni wynosi 5849,17 z?otych, z czego 875 z?otych to prowizja dla firmy. Pierwsze przed?u?enie sp?aty po?yczki w tym wypadku b?dzie wi?za? si? z dodatkow? op?at? w wysoko?ci 1512, 68 z?otych.

Pierwsza po?yczka, jak zapewnia NetCredit, jest bezp?atna.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w NetCredit?

Tak, nawet dwukrotnie. Sp?ata po?yczki, jak te? przed?u?enie terminu sp?aty mo?e by? dokonana bezpo?rednio na swoim profilu na netcredit.pl. Odroczenie terminu sp?aty wynosi 30 dni, trzeba jednak z góry zap?aci? odsetki za ten okres.
Dodatkowa prowizja nale?na za okres przed?u?enia naliczana jest proporcjonalnie do kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Sum? t? mo?na zobaczy? na swoim indywidualnym profilu na netcredit.pl. Jest on tak?e pokazywany w kalkulatorze po?yczkowym przy zaci?ganiu po?yczki.
NetCredit oferuje równie? swoj? pomoc w przypadku, gdy u po?yczkobiorcy wyst?pi? nieprzewidywane problemy finansowe uniemo?liwiaj?ce sp?at? na czas. Polecane jest wtedy telefon na numer 22 257 86 18 i szczegó?owe wyja?nienie sytuacji. NetCredit mo?e wtedy pój?? na ugod? i ustali? indywidualny system sp?aty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W pierwszej kolejno?ci, tak jak w przypadku wielu innych instytucji po?yczkowych, NetCredit rozpocznie windykacj? od wysy?ania monitów drog? e-mailow?, telefoniczn?, listow? lub sms-ow?.
Po braku odzewu i sp?aty, d?ug zostanie powi?kszony o odsetki nale?ne za czas opó?nienia i przekazany do firmy windykacyjnej lub s?du. Oczywi?cie, NetCredit dokona tak?e odpowiedniego wpisu w bazie BIK.