Motopo?yczka

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Motopo?yczka logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: MBR FINANCE S A
Siedziba firmy: Plac Solny 16, Wroc?aw
E-mail: kontakt@motopozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 71 337 50 58
NIP: 8982204256
REGON: 22190609
KRS: 535456

Motopo?yczka to produkt finansowy firmy mbr Finance S.A. z siedzib? Wroc?awiu i dzia?aj?cej w skali krajowej ju? od ponad 20 lat. Kredyt w Motopo?yczka adresowany jest g?ównie dla osób, które z pewnych wzgl?dów nie mog? stara? si? o kredyt w banku, ale potrzebuj? wi?cej gotówki ni? mog? im zaoferowa? pozosta?e instytucje pozabankowe.

Jak wygl?da po?yczka w Motopo?yczka?

Podstawowa oferta Motopo?yczka to kredyt ratalny udzielany pod zastaw samochodu. Kwota po?yczki zawiera si? w zakresie od 3000 do 50 000 z?otych, przy czym kwota ta nie mo?e przekroczy? 80% warto?ci rynkowej zastawianego samochodu. Okres kredytowania wynosi od 6 do 60 miesi?cy, niezale?nie od zaci?gni?tej kwoty.

Po?yczk? w Motopo?yczka mo?e wzi?? osoba, która:

 • jest pe?noletnia i posiada samochód, który chcia?aby odda? pod zastaw
 • jest osob? fizyczn? lub wyst?puje w imieniu firmy
 • legitymuje si? dwoma dowodami to?samo?ci ze zdj?ciem
 • jest obywatelem polskim i mieszka na terenie Polski
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • posiada konto w banku, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mailem
 • uzyska zgod? wspó?ma??onka (je?li takiego posiada) przy po?yczce przekraczaj?cej 10 000 z?otych
 • posiada sta?e zatrudnienie, jest emerytem lub rencist?, prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?
 • wiek jego pojazdu wraz z okresem kredytowania nie przekracza 20 lat

Czy Motopo?yczka sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, Motopo?yczka weryfikuje BIK, ale jak zapewnia – nie stanowi to problemu w uzyskaniu po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Potrzebny b?dzie dowód osobisty, drugi dokument to?samo?ci ze zdj?ciem oraz dowód rejestracyjny pojazdu, na którym chcemy ustanowi? zabezpieczenie. Potrzebne b?d? tak?e polisy OC i AC (w przypadku po?yczek od 10 000 z?otych wzwy?), a tak?e karta pojazdu.

Dodatkowo Motopo?yczka poprosi swoich klientów o potwierdzenie swoich dochodów. Mo?e to by? historia rachunku bankowego za ostatnie trzy miesi?ce, op?acony rachunek za energi? elektryczn?, gaz, telefon, zeznanie podatkowe za ubieg?y rok, za?wiadczenie o dochodach z zak?adu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury/renty.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Motopo?yczka?

Aby wzi?? po?yczk? w Motopo?yczka, wystarczy pod??a? za nast?puj?cymi wytycznymi:

 • USTALENIE WYSOKO?CI I OKRESU PO?YCZKI. Mo?na to ustali? na kalkulatorze po?yczkowym dost?pnym na stronie g?ówniej motopozyczka.pl. Kalkulator poka?e tak?e, jaka b?dzie wysoko?? miesi?cznej raty.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY. Nale?y w nim poda? wszystkie niezb?dne dane osobowe i dane samochodu.
 • KONTAKT Z DORADC? I USTALENIE KONKRETNEJ OFERTY. Motopo?yczka zweryfikuje zdolno?? klienta do sp?aty kredytu, skontaktuje si? z klientem w ci?gu 24 godzin i przedstawi konkretn? ofert?.
 • PODPISANIE UMOWY. Przedstawiciel Motopo?yczka przedstawi klientowi wszystkie dokumenty do podpisania i pomo?e w ustanowieniu zabezpiecze?.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Wyp?ata pieni?dzy nast?puje w ci?gu 24 godzin od momentu dostarczenia do centrali Motopo?yczka wszystkich podpisanych przez klienta dokumentów.
 • Po?yczk? mo?na uzyska? tak?e dzwoni?c do doradcy pod numer telefonu +48 71 337 50 58 lub pisz?c wiadomo?? na adres kontakt@motopozyczka.pl.

  Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

  Tak, ale trzeba spe?ni? kilka warunków. Gwarant mo?e by? potrzebny w przypadku, gdy klient po?ycza co najmniej 10 000 z?otych i nie posiada polisy AC. Mo?e to by? znajoma osoba, lub mo?na skorzysta? z us?ug firmy por?czaj?cej, ale b?dzie si? to wi?za?o z dodatkowymi kosztami (1,5% kwoty po?yczki miesi?cznie).

  Jak szybko otrzymam pieni?dze?

  Formalno?ci zajmuj? d?u?ej ni? przy zaci?ganiu typowych „chwilówek”. Klient musi spotka? si? z przedstawicielem Motopo?yczka oraz dokona? formalno?ci w urz?dzie komunikacji aby ustanowi? odpowiednie zabezpieczenia. Mo?e to zaj?? kilka dni.

  Pieni?dze b?d? wyp?acane w 24 godziny po dostarczeniu przez klienta wszystkich wymaganych dokumentów. Przelew powinien wp?yn?? nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego po wys?aniu – zale?y to od harmonogramu sesji bankowych.

  Jakie s? koszty po?yczki w Motopo?yczka?

  Na koszt po?yczki sk?adaj? si? odsetki sta?e w wysoko?ci 10% oraz prowizja miesi?czna (od 4,58% dla po?yczek na 12 miesi?cy do 1,67% dla po?yczek na 60 miesi?cy).

  Reprezentatywny koszt po?yczki wynosi:

 • 20 000 /36 miesi?cy – 23 232,40 z?otych
 • 30 000/ 60 miesi?cy – 38 244,60 z?otych
 • 50 000/ 60 miesi?cy – 63 740,80 z?otych
 • Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

  Tak, jest to podstawowe prawo klienta chronionego Ustaw? o kredycie konsumenckim. Z tego prawa mo?na skorzysta? w ci?gu 14 dni od podpisania umowy bez podawania przyczyny. Ca?? kwot? po?yczki trzeba wtedy bezwzgl?dnie odda? w ci?gu 30 dni.

  Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

  Oczywi?cie. Po?yczkobiorca ma prawo sp?aci? ca?o?? lub cz??? po?yczki w ka?dym momencie. Nie zostanie przy tym obci??ony ?adnym dodatkowym kosztem.

  Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Motopo?yczka?

  Niestety, Motopo?yczka nie zak?ada z góry takiej mo?liwo?ci.

  Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

  Je?eli klient nie b?dzie sp?aca? rat zgodnie z harmonogramem sp?aty, Motopo?yczka zacznie od wysy?ania monitów telefonicznie, mailowo i listownie oraz naliczeniem odsetek karnych w wysoko?ci 14%.

  W przypadku, w którym klient dalej nie sp?aca rat, Motopo?yczka mo?e obci??y? nimi gwaranta (je?eli taki wyst?puje), ostatecznie zaj?? samochód, aby pokry? przynajmniej cz??? kosztów po?yczki a potem skierowa? reszt? kwoty po?yczki do windykacji lub post?powania s?dowego i komorniczego. Klient w takim wypadku b?dzie musia? pokry? tak?e koszty takiego post?powania.