Money Man

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

MoneyMan logo
Dokładna nazwa firmy: ID Finance Poland sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Hrubieszowska 6A, Warszawa
E-mail: kontakt@moneyman.pl
Telefon kontaktowy: 22 122 02 21
NIP: 527-275-12-37
REGON: 363055557
KRS: 0000587232

MoneyMan, nale??ca do firmy FinTech, to stosunkowo m?oda marka na polskim rynku – po raz pierwszy zaistnia?a w polskiej bran?y w 2016 roku. Na ?wiecie za? funkcjonuje ju? w siedmiu ró?nych krajach. W ofercie tej firmy znajduj? si? przede wszystkim szybkie po?yczki chwilówki, ale te? po?yczki w systemie ratalnym.

Dzi?ki procedurze uproszczonej do minimum, przejrzystych zasadach udzielania po?yczek, a tak?e szerokiej ofercie chwilówek, Loan Magazine przyzna? MoneyMan tytu? „Odpowiedzialny Po?yczkodawca”.

Jak wygl?da po?yczka w MoneyMan?

MoneyMan oferuje a? 5 ró?nych typów po?yczek:

 • START. Jest to oferta skierowana do pierwszych klientów firmy. MoneyMan reklamuje si?, i? jest to po?yczka bezp?atna, o ile zostanie sp?acona w terminie, a dopiero po okresie sp?aty b?d? naliczane op?aty. Bezp?atna po?yczka skierowana do nowych klientów mo?e by? wzi?ta na kwot? od 100 do 1500 z?otych na okres nie krótszy ni? 5 dni i nie d?u?szy ni? 61 dni.
 • SUPER START. To równie? oferta skierowana do nowych klientów, ale niestety nie jest ju? ona darmowa. W tym wypadku zwi?kszona zosta?a mo?liwa kwota po?yczki od 1550 do 2000 z?otych przy takim samym okresie sp?aty. MoneyMan podaje, i? dzienny koszt utrzymania po?yczki to w tym wypadku 0,91% ca?ej kwoty.
 • MEGA. Po?yczka w wysoko?ci od 2050 do 3000 z?otych przy okresie sp?aty od 1 do 3 miesi?cy. Skierowana do klientów, którzy po?yczali ju? w MoneyMan.
 • TURBO. W wysoko?ci od 3050 do 4000 z?otych przy okresie sp?aty od 1 do 4 miesi?cy. Jak wy?ej, skierowana tylko do sta?ych klientów.
 • SUPERTURBO. Po?yczka w wysoko?ci od 4050 do 5000 z?otych przy okresie sp?aty od 1 do 6 miesi?cy i mo?liwo?ci? roz?o?enia na raty. Oferta równie? dla sta?ych klientów.

Po?yczk? w MoneyMan mo?e otrzyma? ka?dy, kto:

 • uko?czy? 18 lat
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • posiada numer telefonu, adres e-mail i konto bankowe w jednym z polskich banków
 • ma obywatelstwo polskie i mieszka na terenie Polski
 • nie ma ju? zaci?gni?tej po?yczki w MoneyMan

Czy MoneyMan sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, jednak jak mo?emy przeczyta? na moneyman.pl, nie zawsze osoba, która figuruje w którym? z wy?ej wymienionych rejestrów spotka si? z decyzj? odmown?. Podkre?lone jest, ?e ka?da decyzja o po?yczce wydawana jest indywidualnie i nie jest uzale?niona od decyzji innych firm.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy legitymowa? si? wa?nym dowodem osobistym wydanym przez polskie organy administracyjne. Jest on niezb?dny – we wniosku trzeba koniecznie poda? jego numer i seri?. Trzeba si? liczy? tak?e z podaniem danych o zatrudnieniu. Tego faktu nie trzeba udokumentowa?, ale MoneyMan przyznaje, i? ta wiadomo?? mo?e by? weryfikowana.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w MoneyMan?

Wystarczy wej?? na stron? internetow? moneyman.pl, ustawi? po??dan? przez nas kwot? i termin sp?aty na dost?pnych na g?ównej stronie suwakach, a nast?pnie klikn?? przycisk „z?ó? wniosek o po?yczk?”. Kalkulator poka?e tak?e wysoko?? prowizji, odsetek i wysoko?? rat. Stali klienci mog? zaci?gn?? kolejn? po?yczk? z u?yciem swojego profilu na stronie.

Proces sk?ada si? z trzech etapów:

 • REJESTRACJA. Po klikni?ciu przycisku „z?ó? wniosek o po?yczk?” pojawi si? formularz rejestracyjny, w którym nale?y poda? swój numer telefonu oraz adres e-mail. Po uzupe?nieniu, pojawi si? wniosek po?yczkowy, w którym trzeba b?dzie poda? dane osobowe, adresowe oraz informacje o zatrudnieniu. Na numer telefonu komórkowego przys?any zostanie tak?e kod weryfikacyjny, konieczny do wype?nienia wniosku.
 • WERYFIKACJA. W tym kroku nale?y potwierdzi? swoje dane osobiste wykonuj?c przelew o wysoko?ci 1 grosza ze swojego osobistego konta bankowego lub te? skorzysta? z us?ugi Instantor, która umo?liwia proces weryfikacji bez wysy?ania przelewu.
 • WYP?ATA ?RODKÓW. Decyzje o przyznaniu po?yczki podejmowane s? zazwyczaj w ci?gu kilku minut. O decyzji MoneyMan poinformuje wiadomo?ci? SMS albo e-mailem. W zale?no?ci od banku, w którym klient posiada konto, pieni?dze zostan? zaksi?gowanie maksymalnie nast?pnego dnia roboczego.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, MoneyMan nie potrzebuje gwaranta do ?adnego typu po?yczki, nawet ratalnej.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niekoniecznie. Zawsze mo?na wybra? tzw. „szybk? weryfikacj?”, czyli skorzysta? z zewn?trznej us?ugi Instantor. Aplikacja ta wymaga zalogowania si? na swoje konto bankowe, podaj?c tam login i has?o, przy czym dane te s? ca?kowicie bezpieczne. Jest to tak?e, oprócz dowodu osobistego, niezawodny sposób potwierdzenia to?samo?ci. Przelewu lub zalogowania si? na konto w Instantorze nale?y dokona? z konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem – konta wspólne, dzielone np. ze wspó?ma??onkiem, albo konta firmowe nie przejd? procesu weryfikacji. Pieni?dze zostan? wys?ane na to samo konto.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

MoneyMan rozpatruje wnioski w ci?gu kilku minut w godzinach pracy. Je?li wniosek o po?yczk? zostanie przes?any po godzinach pracy albo w dzie? wolny, decyzja o przyznaniu po?yczki zostanie wydana w godzinach porannych nast?pnego dnia roboczego.

Pieni?dze powinny wp?yn?? na konto w czasie od kilku minut do 24 godzin od wydania decyzji. Jest to uzale?nione od tego, w jakim banku klient posiada swoje konto oraz o godziny sesji bankowych w tym?e banku.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Oczywi?cie. Takie prawo przys?uguje ka?demu klientowi w ci?gu 14 dni od podpisania umowy. W takim wypadku nie trzeba nawet podawa? przyczyny, ale nale?y niezw?ocznie zwróci? ca?? kwot? po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki w MoneyMan?

Pierwsza po?yczka w pakiecie START na maksymaln? kwot? 1500 z?otych jest bezp?atna i dopiero po przekroczeniu okresu sp?aty zostan? naliczone dodatkowe koszty.

W pozosta?ych przypadkach naliczane s? prowizje i odsetki i zale?? oczywi?cie od wysoko?ci po?yczki i okresu sp?aty.

Przyk?adowe koszty kszta?tuj? si? tak:

*pierwsza po?yczka w kwocie 2000 z?otych przy sp?acie jednorazowej (w ci?gu 30 dni) poci?gnie za sob? 550 z?otych dodatkowych kosztów, za? przy roz?o?eniu jej na dwie miesi?czne raty, trzeba b?dzie odda? 599 z?otych wi?cej (przy jednej racie wynosz?cej 1299.99 z?otych)

*po?yczka w kwocie 5000 z?otych roz?o?ona na 6 miesi?cznych rat wygeneruje koszty w wysoko?ci 1901.55 z?otych (przy jednej racie wynosz?cej 1150,19 z?otych)

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa w MoneyMan?

Oczywi?cie. Po?yczk? mo?na sp?aci? wcze?niej w ca?o?ci lub cz??ciowo. Wtedy oczywi?cie klient ma prawo domaga? si? zwrotów kosztów po?yczki za liczb? dni brakuj?cych do ostatecznego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty?

MoneyMan nie ma w swojej ofercie przed?u?enia sp?aty po?yczki. Jednak?e, w sytuacjach wyj?tkowych, warto skontaktowa? si? z dzia?em windykacji na windykacja@moneyman.pl lub telefonicznie +48 32 420 27 64 i uzasadni? swoj? sytuacj?. Jest szansa, ?e MoneyMan zgodzi si? na indywidualny system sp?aty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie mo?e, dzia?aj?c zgodnie z liter? prawa, podj?? pewne kroki. S? to:

 • naliczenie odsetek w wysoko?ci dwukrotno?ci odsetek ustawowych za spó?nienie (to aktualnie 5,5 punktów procentowych) i kolejnych 5,5 punktów procentowych.
 • Wysy?anie monitów w formie SMS, e-mailowej, telefonicznej lub listownej. Za ka?dy monit doliczane s? dodatkowe op?aty.
 • Wizyta w miejscu zamieszkania klienta
 • Oddanie sprawy do s?du, a potem do komornika
 • Przekazanie informacji o kliencie do BIG i BIK