Monedo Now

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Monedo Now logo
Ocena: 3.13
(ilość ocen: 8)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Sp. z o o
Siedziba firmy: ul. Prosta 51, Warszawa
E-mail: info@monedo.pl
Telefon kontaktowy: 22 652 60 60
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Monedo Now jest cz??ci? globalnej firmy Kreditech z siedzib? w Hamburgu. Firma ta chwali si?, ?e wykorzystuje ca?kowicie zautomatyzowany proces udzielania po?yczek, dzi?ki czemu jest w stanie zaoferowa? bardzo szybkie po?yczki na korzystnych dla klientów warunkach. Obecnie dzia?a w wielu krajach, oprócz Polski s? to: Meksyk, Czechy, Rosja czy Indie. Do dzisiaj Monedo Now zdoby?o 2,8 mln klientów na ?wiecie.

Jak wygl?daj? po?yczki w Monedo Now?

Monedo Now udziela po?yczek wy??cznie ratalnych w wysoko?ci od 1500 do 10 000 z?otych. Po?yczka mo?e zosta? roz?o?ona na minimalnie 6 a maksymalnie 24 miesi?ce.

Warto zwróci? uwag? na odbiegaj?cy od normy kalkulator po?yczkowy znajduj?cy si? na stronie monedo.pl /now. W odró?nieniu od wielu innych firm po?yczkowych, Monedo Now oferuje kalkulator, w którym na samym pocz?tku nie deklarujemy ilo?ci rat, a miesi?czn? kwot?, któr? jeste?my w stanie p?aci?.

Klientem Monedo Now mo?e zosta? ka?dy, kto:

 • uko?czy? 18 lat
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mog? by? ograniczone cz??ciowym ubezw?asnowolnieniem)
 • ma obywatelstwo polskie i na sta?e zamieszkuje w Polsce
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiadana osobiste konto bankowe w jednym z polskich banków
 • ma aktywny telefon komórkowy i konto mailowe
 • ma zdolno?? kredytow?

Czy Monedo Now sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak, jednak figurowanie w jednym z takich rejestrów nie skre?la klienta. Monedo Now mo?e odmówi? po?yczki, ale mo?e tak?e zaproponowa? ni?sz? kwot? ni? wnioskowana.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Aktualnie, Monedo Now wymaga tylko wa?nego dowodu osobistego, wydanego przez polski organ pa?stwowy i zawieraj?cy polski numer PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Monedo Now?

Pierwsz? po?yczk? mo?na zaci?gn?? w kilku krokach:

 • 1. USTALENIE WYSOKO?CI PO?YCZKI. Suwakami mo?na ustawi? wysoko?? po?yczki i wysoko?? miesi?cznej raty, a nast?pnie klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”.
 • 2. WYPE?NIENIE WNIOSKU. Formularz, w którym nale?y poda? dane osobowe jest ca?kowicie bezpieczny.
 • 3. WERYFIKACJA. Mo?e nast?pi? za pomoc? przelewu na konto Monedo Now, platformy Sofort lub za pomoc? zewn?trznej aplikacji.
 • 4. DECYZJA. Decyzja podejmowana jest w ci?gu kilkunastu minut. Po jej podj?ciu, Monedo Now kontaktuje si? z klientem i przedstawia swoj? ofert?, która mo?e si? ró?ni? od tego, o co wnioskowano – to zale?y od zdolno?ci kredytowej klienta.
 • 5. PRZELEW. Je?li klient przyjmie propozycj? Monedo Now, musi elektronicznie zaakceptowa? now? umow? po?yczki. Po tym Monedo Now wyp?aci pieni?dze na konto klienta.

O kolejne po?yczki mo?na wnioskowa? przez:

 • swój profil na stronie monedo.pl/now
 • SMS
 • aplikacj? na urz?dzenia Android i iOS.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Monedo Now nie wymaga ?adnej formy por?czenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niekoniecznie. Mo?na taki przelew wykona?, ale mo?na te? skorzysta? z zewn?trznej aplikacji KontoConnect, do której mo?na si? zalogowa? i nie b?dzie to wymaga?o dalszego przelewania pieni?dzy.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wnioski w Monedo Now analizowane s? w szybkim tempie, jeszcze tego samego dnia, o ile nie jest to dzie? wolny od pracy.

Wyp?aty pieni?dzy, mimo ?e dokonywane s? natychmiast po zaakceptowaniu umowy, zale?? od liczby i godzin sesji bankowych. Je?eli klient posiada konto w tym samym banku, co Monedo Now, pieni?dze zostan? zaksi?gowane ekspresowo. W innym przypadku znajd? si? na koncie nie pó?niej ni? po 24h.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania ?adnej konkretnej przyczyny.

Jakie s? koszty po?yczki?

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?adaj? si? standardowo:

 • odsetki sta?e w wysoko?ci 6,3%
 • prowizja zale?na od kwoty po?yczki i ilo?ci rat.

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 6000 z?/ 24 raty – 3504 z?/ 350 z? miesi?cznie
 • 10 000 z?/24 raty – 4161 z?/ 590 z? miesi?cznie

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Monedo Now?

Niestety nie, Monedo Now nie przewiduje takiej mo?liwo?ci.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Monedo Now ma, wed?ug prawa i umowy po?yczkowej, skorzysta? z nast?puj?cych kroków:

 • wysy?ania upomnie? i monitów wszystkimi drogami komunikacji (list, SMS, e-mail, telefon)
 • naliczania odsetek za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%
 • po 7 dniach od pierwszego bezskutecznego wezwania do zap?aty, Monedo Now mo?e odda? spraw? w r?ce firmy windykacyjnej lub s?du i komornika. W takim wypadku po?yczkobiorca poniesie dodatkowo wszystkie koszty post?powania.