Miloan

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Miloan logo
Ocena: 3.28
(ilość ocen: 18)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: MILOAN POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba firmy: ul. Domaniewska 39, Warszawa
E-mail: kontakt@miloan.pl
WWW: www.miloan.pl
Telefon kontaktowy: +48 533 100 533
Godziny pracy: 7:00 - 20:00
NIP: 5223060869
REGON: 364236137
KRS: 0000613477

Miloan to polska firma po?yczkowa z siedzib? w Warszawie. Specjalizuje si? w udzielaniu szybkich po?yczek gotówkowych przez Internet. Po?yczki zaci?gni?te w Miloan odbywaj? si? bez por?czenia i dost?pne s? w ci?gu kilkunastu minut od momentu z?o?enia wniosku. Miloan reklamuje si? absolutn? przejrzysto?ci? zasad oraz ca?kowit? dost?pno?ci? dla klienta – poprzez specjaln? platform? komunikacyjn? dost?pn? online przez 24 godziny na dob?.

Jak wygl?daj? po?yczki w Miloan?

Tak, jak wi?kszo?? firm po?yczkowych, Miloan oferuje atrakcyjne promocje dla pierwszych klientów. Dlatego oferta po?yczkowa dzieli si? na dwie cz??ci:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA 0 Z?OTYCH. Dotyczy tylko osób, które nigdy wcze?niej nie korzysta?y z us?ug Miloan. W takim przypadku klient mo?e po?yczy? od 300 do 1500 z?otych przy okresie sp?aty od 1 do 30 dni. Je?li po?yczka zostanie sp?acona w terminie, klient oddaje tylko tyle, ile po?yczy?.
 • PO?YCZKA DLA STA?YCH KLIENTÓW. Klient powracaj?cy do Miloan mo?e liczy? nawet na 4 tysi?ce z?otych, ale dopiero przy pi?tej po?yczce. Przy wcze?niejszych po?yczkach mo?e liczy? na nast?puj?ce maksymalne kwoty: 2000 z?otych za drugim razem, 2500 z?otych za trzecim razem, 3000 z?otych za czwartym razem.

W Miloan mog? po?yczy? osoby, które:

 • uko?czy?y 22 lata, ale maj? nie wi?cej ni? 75 lat
 • posiadaj? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • s? obywatelami polskimi, mieszkaj? i pracuj? na sta?e w Polsce
 • legitymuj? si? wa?nym dowodem osobistym
 • s? w?a?cicielami osobistego rachunku bankowego w jednym z polskich banków
 • maj? wa?ny numer telefonu komórkowego i adres e-mailowy
 • nie s? wpisane do bazy d?u?ników
 • nie maj? niesp?aconej po?yczki w Miloan

Czy Miloan sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak. Miloan weryfikuje informacje o kliencie w ka?dej w powy?szych baz. Znajdowanie si? w którym? z rejestrów d?u?ników uniemo?liwia uzyskanie po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy wa?ny dowód osobisty. Miloan wymaga podania znajduj?cych si? tam informacji: numer i serii dowodu, a tak?e numeru PESEL. We wniosku nale?y poda? tak?e informacje o zatrudnieniu – mimo ?e nie trzeba dostarcza? stosownego za?wiadczenia, to te informacje z pewno?ci? b?d? weryfikowane. Za? za podanie nieprawdziwych informacji mo?e grozi? klientowi odpowiedzialno?? karna (a na pewno odrzucenie wniosku).

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Miloan?

Wnioskowanie o po?yczk? w Miloan wygl?da podobnie jak w przypadku innych firm po?yczkowych i zawiera si? w czterech prostych krokach:

 • USTALENIE KWOTY PO?YCZKI I REJESTRACJA. Mo?na tego dokona? korzystaj?c z kalkulatora po?yczkowego dost?pnego na stronie g?ównej miloan.pl. Kalkulator poda tak?e realny koszt po?yczki. Po ustawieniu po??danych przez klienta parametrów, wystarczy klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”. Po zarejestrowaniu si? w serwisie, nale?y zalogowa? si? na swoje konto za pomoc? kodu SMS wys?anego przez Miloan.
 • WNIOSEK. Wniosek wype?nia si? i wysy?a online. We wniosku wpisuje si? swoje dane osobiste, numer telefonu i numer konta bankowego.
 • WERYFIKACJA. W tym wypadku nale?y wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 grosza na konto bankowe Miloan.
 • DECYZJA I PRZELEW. Po zaksi?gowaniu op?aty weryfikacyjnej, Miloan poinformuje swojego klienta mailowo. Je?eli decyzja jest pozytywna, pieni?dze przelewane s? na wskazane konto zgodnie z harmonogramem sesji bankowych.

Klienci wnioskuj?cy o drug? i kolejn? po?yczk? mog? to zrobi? za pomoc? swojego profilu na miloan.pl, z pomini?ciem rejestracji i weryfikacji (o ile klient nie zmieni? numeru konta bankowego).

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Miloan nie wymaga ?adnej formy zabezpieczenia dla swoich po?yczek.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Tak, ale mo?na to zrobi? za pomoc? systemu ekspresowych p?atno?ci Blue Cash, dost?pnego w prywatnym profilu klienta. W ten sposób op?ata weryfikacyjna b?dzie zaksi?gowana na koncie Miloan ekspresowo, co znacznie skróci proces przyznawania po?yczki.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t – system po?yczkowy Miloan dzia?a 24 godziny na dob?. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego oko?o godziny 9 rano, a pieni?dze dotr? na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych, nie pó?niej jednak ni? kolejnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Od umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia bez podawania przyczyny. Formularz odst?pienia powinien znale?? si? w za??cznikach do umowy po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki?

Koszty zale?? przede wszystkim od wysoko?ci po?yczki i okresu kredytowania i sk?adaj? si? na nie prowizja i odsetki sta?e. Przyk?adowe koszty po?yczki wygl?daj? nast?puj?co:

 • 2000 z?/ 15 dni – 420 z?otych
 • 2000 z?/ 30 dni – 420 z?otych
 • 3000 z?/ 30 dni – 630 z?otych
 • 4000 z?/ 30 dni – 840 z?otych

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Wcze?niejsza sp?ata mo?e dotyczy? cz??ci lub ca?o?ci po?yczki. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty – odsetki i prowizja za po?yczk? naliczana jest tylko za rzeczywisty okres po?yczki.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Miloan?

Tak, Miloan dopuszcza tak? mo?liwo??, a o przed?u?enie sp?aty mo?na wnioskowa? poprzez swoje konto klienta przed up?ywem terminu sp?aty. Sp?at? w Miloan mo?na przed?u?y? na okres 7, 14 lub 30 dni, jednak wi?za? si? to b?dzie z dodatkowymi kosztami:

 • 7 dni: 45-160 z?otych
 • 14 dni: 54-200 z?otych
 • 30 dni: maksymalnie 280 z?otych

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie, Miloan rozpocznie naliczanie odsetek za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14% w skali roku oraz poinformuje klienta o powsta?ych zaleg?o?ciach drog? SMS-ow?, mailow?, telefoniczn? lub listownie.
Gdy klient nie zareaguje na wezwania i nie ureguluje nale?no?ci, Miloan ma prawo do skierowania sprawy do firmy windykacyjnej, post?powania s?dowego i komorniczego. Klient zostanie równie? zg?oszony do odpowiedniego rejestru d?u?ników.