Lendon

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Lendon.pl logo
Ocena: 3.45
(ilość ocen: 20)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
E-mail: info@lendon.pl
WWW: https://www.lendon.pl/
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00,
Sb. - Nd. 09:00 - 18:00

NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

LendOn to mi?dzynarodowa, stosunkowo m?oda firma nale??ca do Creamfinance sp. z o.o. Na rynku finansowym LendOn dzia?a od 2013 roku w wielu europejskich krajach, takich jak Czechy, ?otwa, Hiszpania i Dania.

Z tego powodu jest jednym z liderów zaufania, je?li chodzi o udzielanie chwilówek. Dodatkowo, popularno?ci? cieszy si? równie? przez to, i? oferuje nowoczesne rozwi?zania dla szerokiego wachlarza klientów, a tak?e przedstawia przejrzyste i przyst?pne warunki dla potencjalnych kredytobiorców.

Rozbudowany serwis internetowy LendOn sprawia, ?e po?yczka odbywa si? przy zachowaniu minimum formalno?ci, a klienci, którzy skorzystali z po?yczki wi?cej ni? dwa razy, mog? liczy? na atrakcyjne promocje, darmowe konsultacje finansowe i wy?sze kwoty kredytów.

Jak wygl?da po?yczka w LendOn?

LendOn ma szerok? ofert? po?yczek: po?yczki przez telefon, po?yczki przez internet, chwilówki dla zad?u?onych.
Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 3000 z?, a kolejne mo?na otrzyma? do 6000 z?. Termin sp?aty po?yczek wynosi 30 dni.
Podstawowymi warunkami uzyskania po?yczki w LendOn s?:

  • obywatelstwo polskie i dokument, który je potwierdza (dowód osobisty)
  • sta?y adres zamieszkania w Polsce
  • wiek zawieraj?cy si? w przedziale 21-75 lat.
  • Osobiste konto bankowe
  • Numer telefonu komórkowego od jednego z polskich operatorów

Czy LendOn sprawdza BIK?

LendOn informuje, i? przys?uguje mu prawo sprawdzenia klienta w bazie BIK. Dodaje jednak, i? taka sytuacja nast?puje jedynie w niektórych przypadkach. Zgodnie z polityk? firmy, zad?u?enie lub upad?o?? klienta nie zawsze jest przeciwwskazaniem do udzielenia chwilówki, a w ich ofercie znajduje si? pomoc dla zad?u?onych.

Czy LendOn sprawdza KRD, BIG i ERIF?

Tak, LendOn korzysta równie? z baz KRD, BIG i EFRIF. Niemniej, jak zosta?o to wspomniane wcze?niej, nie zawsze odmawia po?yczki, je?li po?yczkobiorca figuruje w takiej bazie.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Aby otrzyma? po?yczk? w LendOn wystarczy legitymowa? si? dowodem osobistym. Jest on niezb?dny, gdy? obowi?zkowe jest podanie do wiadomo?ci po?yczkodawcy jego numeru i serii, a tak?e numeru PESEL.

Trzeba si? liczy? tak?e z podaniem danych o zatrudnieniu. Tego faktu nie trzeba udokumentowa?, ale z pewno?ci? ich prawdziwo?? b?dzie sprawdzona.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk??

Po?yczk? w LendOn mo?na zaci?gn?? internetowo lub telefonicznie poprzez Dzia? Obs?ugi Klienta. Niestety, ta druga opcja dost?pna jest tylko dla osób, które ju? korzysta?y z us?ug Banku i ich dane si? potwierdzone w systemie.

Proces po?yczki nie jest skomplikowany:

  • Rejestracja. Po wybraniu interesuj?cej nas kwoty po?yczki i ustaleniu terminu sp?aty, nale?y dokona? rejestracji w postaci krótkiego formularza zg?oszeniowego z danymi. B?d? przy tym potrzebne równie? dane wra?liwe, czyli PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego.
  • Potwierdzenie rejestracji. Aby system przyj?? nasze dane, nale?y wnie?? op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci 1 grosza. Mo?na to zrobi? tradycyjnym przelewem lub skorzysta? z us?ugi Instantor, która zapewni natychmiastow? weryfikacj? naszych danych i konta bankowego.
  • Wniosek o po?yczk?. Rejestracja utworzy nam osobisty profil w serwisie LendOn, z którego bezpo?rednio mo?na z?o?y? wniosek.
  • Otrzymanie przelewu. Decyzja o przyznaniu po?yczki udzielana jest nawet w ci?gu 15 minut. LendOn poinformuje nas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poprzez SMS, a pieni?dze natychmiastowo znajd? si? na naszym koncie.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak – taka w?a?nie jest idea szybkich po?yczek przez Internet. LendOn nie wymaga gwarantów ani po?redników.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Mo?na taki przelew wykona?, ale nie trzeba. Mo?na skorzysta? z zewn?trznej us?ugi Instantor, która wymaga jedynie zalogowania si? na swoje konto bankowe i podaniu tam loginu i has?a ( przy tym jest ca?kowicie bezpieczna!). Jest to tak?e, oprócz dowodu osobistego, niezawodny sposób potwierdzenia to?samo?ci. Przelewu lub zalogowania si? na konto w Instantorze nale?y dokona? z konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem – konta wspólne, dzielone np. ze wspó?ma??onkiem nie przejd? procesu weryfikacji. Pieni?dze zostan? wys?ane na to samo konto.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

LendOn zapewnia i? pieni?dze po rozpatrzeniu wniosku znajd? si? na koncie po?yczkobiorcy tego samego dnia roboczego, nawet w ci?gu 10 minut. Jednak nast?pi to tylko je?li posiadamy konta w bankach: PKO BP, BZ WBK, Millenium Bank, mBank i Allior Bank. W pozosta?ych wypadkach czas oczekiwania wynosi do 24 godzin.

Internetow? po?yczk? mo?na zaci?gn?? w ka?dym momencie, równie? w weekendy (wtedy firma pracuje w godzinach 9-18) i ?wi?ta (wtedy firma pracuje w godzinach 9-18). Istnieje tak?e mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki poza godzinami pracy biura, jednak wtedy nale?y liczy? si? z tym, ?e przelew zostanie zlecony dopiero nast?pnego dnia roboczego rano.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy bez podania przyczyny w ci?gu 14 dni od zawarcia umowy. Wystarczy zwyk?e o?wiadczenie wys?ane drog? mailow?.

Jakie s? koszty po?yczki?

Wysoko?? oprocentowania po?yczek LendOn wynosi 16,08% miesi?cznie, co przek?ada si? na RRSO w wysoko?ci 514%.

Po?yczaj?c 1000 z? na 30 dni trzeba zwróci? dok?adnie 1160,82 z?.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorc? chroni ustawa o kredytach konsumenckich i mo?e sp?aci? po?yczk? w ka?dym, dogodnym dla siebie momencie. W takim wypadku nale?y mu si? cz??? op?at za obs?ug? kredytu, która nie nale?y si? LendOn przy wcze?niejszej sp?acie.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w LendOn?

Nie, LendOn nie oferuje mo?liwo?ci przed?u?enia terminu sp?aty po?yczki.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki w LendOn?

LendOn zawsze przypomina o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty po?yczki – przypomina o tym poprzez SMS oraz e-mail. Dat? graniczn? opó?nienia sp?aty s? 3 dni po terminie zawartym w umowie. Po tym czasie zostan? naliczone dodatkowe op?aty w wysoko?ci dwukrotno?ci odsetek ustawowych + 5,5 punktów procentowych. Je?eli po?yczka nadal nie b?dzie sp?acana, LendOn ma prawo przekaza? spraw? do firm windykacyjnych, s?du i komornika. Umie?ci on tak?e odpowiedni? informacj? w rejestrze BIG.

W szczególnych okoliczno?ciach, takich jak choroba, mo?na ubiega? si? o roz?o?eniu naszych zaleg?o?ci na raty i indywidualnie ustali? plan sp?at.