Lendon Raty

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Lendon Raty logo
Ocena: 3.14
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Lendon Raty to serwis po?yczkowy stworzony przez znanego ju? po?yczkodawc? Creamfinance Poland, w?a?ciciela siostrzanej wersji serwisu LendOn. Jak sama nazwa wskazuje, jest to niejako rozwini?cie podstawowej oferty po?yczki krótkoterminowej. Tym razem, po?yczkodawca umo?liwi? nam po?yczenie pieni?dzy w wy?szej kwocie i na d?u?ej. Zachowuje przy tym ten sam poziom jako?ci us?ug, równie atrakcyjn? ofert? i przyst?pne koszty. Ciekawostk? jest równie? fakt, ?e do tej pory Lendon Raty funkcjonowa? pod mark? Efino. We wrze?niu 2018 roku po?yczkodawca postawi? jednak na unifikacj? wizerunkow? – z korzy?ci? zarówno dla nowych, jak i dla sta?ych klientów.

Jak wygl?da po?yczka w Lendon Raty?

Lendon Raty swoim klientom oferuje po?yczk? rataln? sp?acan? co miesi?c w równych ratach. Podobnie jak w przypadku po?yczki krótkoterminowej, zosta?o zachowane rozró?nienie ofertowe ze wzgl?du na „sta?” klienta. Przez to rodzaje po?yczek w Lendon Raty dziel? si? na:

 • PO?YCZK? DLA NOWYCH KLIENTÓW. Ci, którzy jeszcze nie zaci?gali ?adnej po?yczki w Lendon Raty mog? liczy? na zobowi?zanie w maksymalnej kwocie 6000 z?otych. Mog? j? roz?o?y? na najmniej 3, a najwi?cej 18 miesi?cznych rat.
 • PO?YCZK? DLA STA?YCH KLIENTÓW. Przy drugiej i ka?dej kolejnej po?yczce mo?na uzyska? do 10 000 z?otych. Wyd?u?eniu ulega tak?e okres sp?aty i s? to 24 miesi?ce.

Po?yczka w Lendon Raty mo?e zosta? przyznana osobom, które:

 • maj? przynajmniej 21 lat uko?czone w dniu wnioskowania o po?yczk?;
 • s? polskimi obywatelami;
 • maj? aktualny, polski dowód osobisty;
 • j? konsumentami i po?yczaj? pieni?dze na wydatki osobiste;
 • mieszaj? w Polsce i s? tutaj zameldowani;
 • s? wydolni finansowo – maj? regularne dochody w odpowiedniej wysoko?ci;
 • nie s? wpisanie do ?adnego z rejestrów d?u?ników;
 • zaci?gaj? po?yczk? w Lendon Raty dopiero po tym, jak sp?acili wszystkie zobowi?zania wobec po?yczkodawcy;
 • maj? osobiste, indywidualne konto bankowe;
 • maj? telefon komórkowy i adres e-mail.

Czy Lendon Raty sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Lendon Raty wraz z ka?dym wnioskiem sprawdzi bazy Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru D?ugów oraz ERIF. Dodatkowo zostanie sprawdzona równie? baza Krajowego Biura Informacji Gospodarczej oraz rejestr Zwi?zku Banków Polskich. Niestety, negatywne wpisy w BIK lub rejestrach d?u?ników z du?ym prawdopodobie?stwem spowoduj? odmow? przyznania po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Aby wzi?? po?yczk? w Lendon Raty wystarczy posiada? tylko aktualny dowód osobisty. Nie jest wymagane przedstawianie za?wiadcze? lub innych dokumentów.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Lendon Raty?

Ca?a procedura po?yczkowa w Lendon Raty nie jest skomplikowana i nie odbiega od standardów znanych u innych po?yczkodawców. Opiera si? na kilku etapach:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. W pierwszej kolejno?ci klient Lendon Raty mo?e ustali? po??dan? kwot? po?yczki za pomoc? kalkulatora dost?pnego na stronie internetowej po?yczkodawcy. Umo?liwia on dowolne ustawienie parametrów, wysoko?ci miesi?cznej raty oraz zapoznanie si? z kosztami. Mo?liwe jest te? bezpo?rednie przej?cie do wniosku za pomoc? przycisku „we? po?yczk?” – najpierw do formularza rejestracji konta klienta, a potem do wniosku w?a?ciwego. Formularze b?d? wymaga? podania nast?puj?cych danych: imienia i nazwiska, adresu, stanu cywilnego, rodzaju i wysoko?ci dochodów, sta?u zatrudnienia, miesi?cznych wydatków sta?ych, liczby osób w gospodarstwie domowym. Oczywi?cie nale?y równie? poda? numer dowodu osobistego i PESEL, a tak?e numer telefonu oraz adres e-mail.
 • WERYFIKACJA. W Lendon Raty mo?liwe jest zweryfikowanie swojej to?samo?ci za pomoc? b?yskawicznej aplikacji Instantor.
 • DECYZJA. Poprawne z?o?enie wniosku i zweryfikowanie to?samo?ci gwarantuje decyzj? po?yczkow? w 15 minut. Po?yczkodawca zawiadamia o tym SMS-em oraz e-mailem.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Wyp?ata pieni?dzy nast?puje automatycznie po wydaniu pozytywnej decyzji po?yczkowej.

Uzyskanie kolejnej po?yczki jest ju? prostsze i mniej czasoch?onne. Wystarczy tylko zalogowa? si? do swojego profilu w serwisie po?yczkowym i poda? po??dan? wysoko?? po?yczki oraz okres sp?aty.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Nie, Lendon Raty nie ma w swojej ofercie po?yczek z por?czeniem.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie ma takiej potrzeby. Weryfikacji w Lendon Raty dokonuje si? za pomoc? zewn?trznej aplikacji Instantor. Mo?na zalogowa? si? przez ni? na swoje konto w bankowo?ci elektronicznej, a po?yczkodawca sam pobierze niezb?dne dane wnioskodawcy i sprawdzi ich zgodno?? z tymi podanymi we wniosku. Wszystko to zajmie nie wi?cej ni? kilka minut. Trzeba jednak pami?ta?, by w tym celu wykorzysta? swoje osobiste, indywidualne konto bankowe i – co najwa?niejsze – takie, w którym wszystkie dane, równie? adresowe, pokrywa?y si? ze stanem faktycznym.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Podobnie, jak u innych po?yczkodawców, w Lendon Raty formalno?ci s? sprowadzone do minimum, co sprawia, ?e ich dope?nienie (zarejestrowanie konta, wype?nienie wniosku i weryfikacja) nie zajmie wi?cej ni? kilka lub kilkana?cie minut.

Jako ?e weryfikacja przeprowadzana jest za pomoc? aplikacji, po?yczkodawca mo?e przyst?pi? do analizy wniosku natychmiast po jego wys?aniu, a udzielenie odpowiedzi zwykle zajmuje mu mniej wi?cej 15 minut. Oczywi?cie nale?y pami?ta? o tym, ?e stanie si? tak tylko wtedy, je?eli z?o?ymy wniosek w godzinach pracy po?yczkodawcy.

Szybko?? otrzymania pieni?dzy uzale?niona jest równie? od tego, w jakim banku posiadamy swój rachunek. Najlepiej, gdyby by? to jeden z banków, w których swoje konto posiada równie? Lendon Raty, czyli: PKO BP, Alior Bank, Pekao SA, Santander Bank, Pekao SA, Millennium Bank, Alior Bank, mBank, Getin Noble Bank. Klienci innych banków b?d? musieli poczeka? na pieni?dze odrobin? d?u?ej, ale nie wi?cej ni? do nast?pnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Oczywi?cie, jest to podstawowe prawo po?yczkobiorcy jako konsumenta. Prawo gwarantuje mu mo?liwo?? odst?pienia od umowy po?yczki w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia, bez podawania ?adnej konkretnej przyczyny. Sposoby odst?pienia od umowy musz? zosta? szczegó?owo opisane w umowie po?yczkowej.

Jakie s? koszty po?yczki w Lendon Raty?

Ka?da po?yczka w Lendon Raty jest p?atna, a na ca?kowity koszt zobowi?zania sk?adaj? si? odsetki w sta?ej wysoko?ci 10% kwoty po?yczki w skali roku oraz prowizja za udzielenie po?yczki. Wysoko?? tych kosztów jest uzale?niona od tego, jak wysoka jest to po?yczka i na jak d?ugi okres zosta?a udzielona.

Koszty najlepiej zobaczy? na poni?szych przyk?adach po?yczek o ró?nych parametrach:

 • 1000 z?/3 miesi?ce – 290 z?;
 • 2000 z?/6 miesi?cy – 787 z?;
 • 3000 z?/12 miesi?cy – 1796 z?;
 • 5000 z?/12 miesi?cy – 2994 z?;
 • 6000 z?/18 miesi?cy – 4625 z?;
 • 10 000 z?/18 miesi?cy – 7709 z? (dost?pne przy kolejnych po?yczkach);
 • 10 000 z?/24 miesi?ce – 9403 z? (dost?pne przy kolejnych po?yczkach).

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty po?yczki to prawo przys?uguj?ce ka?demu po?yczkobiorcy w dowolnym momencie. Mo?liwa jest zarówno wcze?niejsza sp?ata ca?kowita, jak i cz??ciowa. W takim wypadku Lendon Raty powinien jeszcze raz wyliczy? koszty odsetek i prowizji i pobra? kwot? stosown? do rzeczywistego okresu sp?aty (czyli ni?sz?).

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Lendon Raty?

Po?yczkodawca nie zak?ada bezpo?rednio mo?liwo?ci wyd?u?enia okresu sp?aty. Je?li jednak napotka si? trudno?ci ze sp?at? rat, istnieje mo?liwo?? zmiany harmonogramu sp?aty w taki sposób, by zmniejszy? wysoko?? miesi?cznych op?at. W tym celu nale?y skontaktowa? si? z po?yczkodawc? i przedstawi? swoj? sytuacj? finansow?.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Brak sp?aty po?yczki w pierwszej kolejno?ci spowoduje próby nak?onienia do sp?aty d?ugu za pomoc? monitów listownych, wiadomo?ci e-mail, czy telefonów. Za ka?dy dzie? zw?oki zostan? tak?e naliczone odsetki karne w wysoko?ci 14% w skali roku. Je?li to nie przyniesie skutku, po?yczkodawca mo?e sprzeda? d?ug firmie windykacyjnej (lub upowa?ni? j? do dzia?ania w swoim imieniu), za?o?y? spraw? w s?dzie, a po korzystnym dla siebie wyroku zwróci? si? do komornika. Po?yczkobiorca zostanie obci??ony kosztami takiego post?powania i, dopóki nie sp?aci d?ugu, b?dzie widnia? w rejestrach d?u?ników.