?atwy Kredyt

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

?atwy Kredyt logo
Ocena: 2.83
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: PolCredit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pokorna 2 lok. 1044, Warszawa
E-mail: info@latwykredyt.pl
Telefon kontaktowy: 22 228 21 03
NIP: 521-363-52-39
REGON: 146251000
KRS: 0000429935

Internetowa marka po?yczkowa nale?y do firmy PolCredit Sp. z o. o. z siedzib? w Warszawie. To typowa marka nastawiona na klientów, którzy potrzebuj? szybkiego zastrzyku pieni?dzy w niewielkiej, ?atwej do sp?aty w krótkim terminie kwocie. Dodatkowo, wpisuj?c si? w trendy rynku finansowego, ?atwy Kredyt zapewnia swoim klientom krótki czas oczekiwania na pieni?dze, minimum formalno?ci oraz ca?kowicie zdalny proces ubiegania si? o po?yczk?.

Jak wygl?da po?yczka w ?atwy Kredyt?

Po?yczka w ?atwy Kredyt standardowo dzieli si? na dwie oferty. S? to:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA 0 Z?OTYCH. Nowy klient mo?e liczy? na po?yczk?-chwilówk? w kwocie nie przekraczaj?cej 1500 z?otych i, o ile nie spó?ni si? ze sp?at?, b?dzie musia? odda? tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?. Okres sp?aty po?yczki wynosi w tym wypadku od 15 do 30 dni.
 • PO?YCZKA DLA STA?YCH KLIENTÓW. Kolejna po?yczka w ?atwy Kredyt mo?e by? zaci?gni?ta w wysoko?ci od 100 do 3000 z?otych z analogicznym okresem sp?aty, cho? w tym wypadku klient b?dzie musia? ponie?? dodatkowe koszty.

Po?yczka w ?atwy Kredyt zostanie udzielona ka?demu, kto:

 • jest konsumentem i zaci?ga po?yczk? na cele konsumenckie
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i mo?e zawiera? umowy, równie? te na odleg?o??
 • jest obywatelem polskim i mieszka w Polsce
 • jest w wieku 20-70 lat
 • posiada pozytywn? histori? kredytow?
 • posiada zdolno?? do sp?aty po?yczki
 • za?o?y swój profil na stronie latwykredyt.pl
 • posiada telefon komórkowy, adres e-mail i konto w banku z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej
 • nie posiada jeszcze nie sp?aconych po?yczek w ?atwy Kredyt

Czy ?atwy Kredyt sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, aczkolwiek dotyczy do tylko BIK, BIG i KRD. Figurowanie w jednej z tych baz danych prawdopodobnie spowoduje odmow? udzielenia po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Jedynie dowód osobisty, gdy? potrzebne b?d? zawarte w nim dane: numer i seria dokumentu oraz numer PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w ?atwy Kredyt?

Aby uzyska? po?yczk? w ?atwy Kredyt, nale?y przej?? przez kilka podstawowych kroków:

 • KROK 1. REJESTRACJA I WNIOSEK. Na stronie latwykredyt.pl, na prostym i intuicyjnym kalkulatorze po?yczkowym, klient mo?e ustali? kwot? po?yczki, czas sp?aty, a tak?e przekona? si? o wysoko?ci kosztów. Aby przej?? do formularza z wnioskiem, nale?y klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”, a nast?pnie wype?ni? pola wymagaj?ce wpisania danych osobowych, adresowych i dotycz?cych zatrudnienia oraz numeru dokumentu to?samo?ci i numeru PESEL.
 • KROK 2. WERYFIKACJA. Aby dokona? weryfikacji, nale?y przela? 1 grosz na jedno z kont bankowych ?atwy Kredyt (najlepiej wybra? bank, w którym samemu posiada si? konto). Klient mo?e wybra? tak?e wyp?at? czekiem GIRO – w takim wypadku nie musi wnie?? op?aty weryfikacyjnej, a swoj? to?samo?? potwierdzi na poczcie, poprzez wylegitymowanie si? swoim dowodem osobistym i kodem SMS.
 • KROK 3. DECYZJA I WYP?ATA PO?YCZKI. Po zaksi?gowaniu op?aty weryfikacyjnej, ?atwy Kredyt przeanalizuje wniosek w ci?gu kilkunastu minut i poinformuje o tym klienta poprzez e-mail i SMS. Zaraz po tym nast?pi wyp?ata po?yczki poprzez przelew bankowy lub czek GIRO.

Kolejna po?yczka jest dost?pna tu? po sp?aceniu poprzedniej i mo?na j? zaci?gn?? korzystaj?c ze swojego indywidualnego profilu w latwykredyt.pl lub te? telefonicznie pod numerem 22 228 21 03.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, ?atwy Kredyt nie udziela po?yczek wymagaj?cych jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w ?atwy Kredyt?

Niestety, tego kroku nie mo?na pomin??, je?eli chce si? otrzyma? pieni?dze przelewem. Na szcz??cie, ?atwy Kredyt posiada konta w kilku bankach, dzi?ki czemu procedura weryfikacyjna zajmie tylko chwil?. Najwa?niejsz? rzecz? w weryfikacji jest jednak to, ?eby u?ywa? do tego wy??cznie swojego konta – konta innej osoby lub te? konta wspó?dzielone zostan? odrzucone.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Decyzja w ?atwy Kredyt podejmowana jest tu? po zaksi?gowaniu op?aty weryfikacyjnej i zajmie nie wi?cej ni? kilka minut. Tak szybka decyzja nast?pi jednak tylko w godzinach pracy firmy, tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00 – 22:00 i w weekendy od 9:00 do 20:00. Wniosek mo?na sk?ada? w dowolnym momencie, ale to zdecydowanie opó?ni decyzj?.

Czas zaksi?gowania przelewu zale?y od tego, w jakim banku posiada si? konto. Je?eli s? to banki: PKO BP, Pekao, mBank, BZ WBK, BG? BNP Paribas, Millenium, Alior, Bank Pocztowy i Getin Bank to po?yczka powinna znale?? si? na koncie klienta w ci?gu kilku minut. W pozosta?ych przypadkach b?dzie to maksymalnie nast?pny dzie? roboczy.

Mo?na tak?e wybra? opcj? wyp?aty pieni?dzy poprzez czek Giro realizowany na Poczcie Polskiej. Kod, który uprawnia klienta do odbioru pieni?dzy zostanie mu przes?any po wydaniu pozytywnej decyzji.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Oczywi?cie, to prawo zawsze przys?uguje po?yczkobiorcy. Od umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny.

Jakie s? koszty po?yczki w ?atwy Kredyt?

Koszty po?yczki w ?atwy Kredyt na?o?one s? tylko na drug? i ka?d? kolejn? po?yczk?. Koszty po?yczki zawieraj? si? wy??cznie w prowizji dla ?atwy Kredyt, za? oprocentowanie w ka?dym wypadku wynosi 0%.

Przyk?adowe koszty po?yczki:

 • 1000 z?/ 15 dni – 200 z?
 • 1000 z?/ 30 dni – 275 z?
 • 2000 z?/ 30 dni – 550 z?
 • 2500 z?/ 30 dni – 687,5 z?
 • 3000 z?/ 30 dni – 825 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak, w ka?dym dogodnym momencie przed wyznaczonym w umowie terminem sp?aty. W takim wypadku klientowi nale?y si? zwrot cz??ci kosztów za niewykorzystany okres po?yczkowania.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w ?atwy Kredyt?

Tak, ale nale?y wnioskowa? o przed?u?enie jeszcze przed terminem sp?aty i, oczywi?cie, wnie?? stosown? op?at?.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W takim wypadku, ?atwy Kredyt ma prawo do:

 • naliczenia odsetek karnych (14%)
 • wysy?ania monitów
 • przekazanie d?ugu firmie windykacyjnej lub skierowania sprawy do s?du
 • dokonanie odpowiedniego wpisu o d?u?niku w rejestrach kredytowych