Kuki

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
kuki.pl logo
Ocena: 3.9
(ilość ocen: 20)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: FinCapital Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18B, Warszawa
E-mail: info@kuki.pl
WWW: www.kuki.pl
Telefon kontaktowy: 22 349 94 10
Godziny pracy: Pon. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb.-Ndz. 9:00-17:00
NIP: 7010642695
REGON: 366100525
KRS: 0000653383

Marka Kuki, b?d?ca internetow? prezentacj? firmy Ducatos Sp. z o. o. sama siebie okre?la jako „przyjazn?” instytucj? finansow?, ze wzgl?du na to, i? po?yczki udzielane s? na dogodnych dla klienta warunkach, z intuicyjnym u?yciem internetowego systemu zaci?gania po?yczek, a tak?e ci?g?ym usprawnianiem systemów technicznych. Ogromn? dogodno?ci? jest tak?e to, ?e Kuki jest jedn? z najszybszych firm po?yczkowych – posiada rachunki bankowe w wi?kszo?ci najwi?kszych banków, przez co przyt?aczaj?ca cz??? klientów mo?e liczy? na ekspresow? wp?at? po?yczki na swoje konto.

Jak wygl?da po?yczka w Kuki?

Kuki ma w?ski zakres specjalizacji w typowych po?yczkach chwilowych, z terminem sp?aty „na raz”. Cech? wyró?niaj?c? s? z pewno?ci? wysokie kwoty po?yczek dla nowych i sta?ych klientów. Kszta?tuj? si? one nast?puj?co:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Nowy klient mo?e liczy? na po?yczk? w wysoko?ci od 250 do 3000 z?otych z terminem sp?aty mieszcz?cym si? w zakresie 1-30 dni. Jest to przy tym po?yczka nieob?o?ona ?adnymi kosztami, przez co klient musi odda? tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Przy kolejnej po?yczce, maksymalna mo?liwa kwota zwi?ksza si? a? do 8000 z?otych, przy takim samym okresie sp?aty jak po?yczka pierwsza.

Kuki kieruje swoj? ofert? do ka?de osoby, która spe?ni nast?puj?ce warunki:

 • pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mo?e by? to osoba nawet cz??ciowo ubezw?asnowolniona np. z powodu choroby, gdy? to uniemo?liwia zawieranie umów, tak?e przez Internet)
 • po?yczka udzielana jest na cele konsumenckie – nie ma mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?
 • po?yczkobiorca jest w wieku od 20 do 75 lat i jest obywatelem polskim
 • zameldowanie na terenie Polski
 • zdolno?? do sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania
 • wiarygodno?? kredytowa
 • za?o?ony profil na stronie kuki.pl i prawid?owo z?o?ony wniosek
 • aktywny telefon komórkowy z polskim numerem
 • rachunek bankowy w jednym z polskich banków
 • brak niesp?aconych po?yczek w Kuki

Czy Kuki sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, aczkolwiek Kuki w umowie po?yczkowej informuje klienta o tym i? b?dzie sprawdza? jedynie rejestry Biura Informacji Gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej. Aby uzyska? po?yczk?, klient nie mo?e zalega? ze sp?atami w ?adnej innej instytucji, jak te? nie mo?e mie? og?oszonej upad?o?ci konsumenckiej.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Jedynie dowód osobisty, gdy? w trakcie rejestracji trzeba poda? jego numer i seri? oraz numer PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Kuki?

Procedury po?yczkowe w Kuki s? bardzo proste i zawieraj? si? w kilku nie nastr?czaj?cych trudno?ci krokach:

 • KROK 1. REJESTRACJA I WNIOSEK. Zaci?ganie po?yczki rozpoczyna si? na g?ównej stronie kuki.pl. Znajduje si? tam kalkulator po?yczkowy, na którym w dwóch prostych ruchach suwakami ustawia si? po??dan? kwot? po?yczki i okres sp?aty. Dodatkowo, mo?na tam te? zobaczy? rzeczywist? kwot?, któr? trzeba b?dzie odda?. Po klikni?ciu „przycisku” klient zostanie przeniesiony na stron? z krótkim formularzem rejestracyjnym i wnioskiem, które nale?y wype?ni? nast?puj?cymi danymi: dane osobowe i adresowe, numer telefonu i adres e-mail, numer dowodu osobistego i PESEL, a tak?e dane dotycz?ce miesi?cznych dochodów i wydatków.
 • KROK 2. WERYFIKACJA. W tym kroku nale?y wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 grosza na jeden z rachunków bankowych Kuki.
 • KROK 3. DECYZJA I WYP?ATA PO?YCZKI. Kuki powinno powiadomi? klienta o swojej decyzji w ci?gu kilkunastu minut za pomoc? SMS-a i e-maila, po czym natychmiastowo przela? ca?? kwot? na konto klienta.

Aby zaci?gn?? kolejn? po?yczk? wystarczy jedynie z?o?y? wniosek korzystaj?c ze swojego osobistego profilu w serwisie kuki.pl

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Kuki nie wymaga zabezpieczenia po?yczki w ?adnej postaci.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w Kuki?

Niestety, po?yczaj?c w Kuki trzeba liczy? si? z tym, ?e wykonanie przelewu jest jedyn? opcja potwierdzenia swojej to?samo?ci i numeru konta bankowego. Na szcz??cie, Kuki posiada rachunki bankowe w wielu bankach, wi?c w wi?kszo?ci przypadków op?ata weryfikacyjna zostanie zaksi?gowana ekspresowo i na pewno nie opó?ni procedury po?yczkowej. Nale?y pami?ta? tylko o tym, by konto nale?a?o WY??CZNIE do klienta – konta firmowe lub wspó?dzielone nie b?d? brane pod uwag?.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Decyzje w Kuki podejmowane s? w ci?gu maksymalnie kilkunastu minut, je?li by?y z?o?one w dzie? roboczy i w godzinach pracy firmy. Sk?adaj?c wniosek w innych godzinach, klient musi liczy? si? z tym, ?e opó?ni to czas przyznania po?yczki – nast?pi to dopiero kolejnego dnia pracy.

Nie trzeba jednak martwi? si? o czas zaksi?gowania przelewu. Kuki posiada konta w nast?puj?cych bankach: PKO BP, Pekao, mBank, BRE, MultiBank, BZ WBK, Kredyt Bank, ING Bank ?l?ski, Millenium, Alior, Bank BPH i Getin Bank. Je?eli klient tak?e posiada rachunek w jednym z tym banków, to pieni?dze znajd? si? na jego koncie w ci?gu kilku minut. W pozosta?ych, nielicznych przypadkach, zaksi?gowanie po?yczki nie powinno zaj?? wi?cej ni? jeden dzie? roboczy.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Oczywi?cie, jest to niekwestionowane prawo konsumenta. Od umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny. Oczywi?cie trzeba wtedy niezw?ocznie odda? ca?? kwot? po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki w Kuki?

Pierwsza po?yczka w Kuki nie jest obci??ona ?adnymi kosztami, o ile klient sp?aci j? w wyznaczonym terminie. Ka?da kolejna po?yczka poci?gnie za sob? dodatkowo:

 • koszty odsetek w wysoko?ci 10% w skali roku
 • koszty prowizji zale?nej od kwoty po?yczki i okresu sp?aty

Przyk?adowe koszty po?yczki:

 • 2000 z?/ 30 dni – 380 z?
 • 3000 z?/ 30 dni – 570 z?
 • 4000 z?/ 30 dni – 760 z?
 • 5000 z?/ 30 dni – 950 z?
 • 6000 z?/ 30 dni – 1140 z?
 • 7000 z?/ 30 dni – 1329 z?
 • 8000 z?/ 30 dni – 1519,90 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Tak, mo?na to zrobi? w ka?dym momencie przed ostatecznym terminem sp?aty. Klient mo?e liczy? wtedy na zwrot cz??ci kosztów wynikaj?cych z oprocentowania i prowizji.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Kuki?

Tak. Przed?u?enie okresu sp?aty w Kuki mo?liwe jest nawet dwukrotnie, ale tylko w przypadku pierwszej po?yczki. Przy kolejnych po?yczkach mo?liwa jest tylko jedna prolongata. Jakkolwiek, w ka?dym przypadku mo?na opó?ni? sp?at? o 7, 14 lub 30 dni.

Trzeba si? jednak liczy? z dodatkowymi kosztami – od 9,7% do 15,7% bazowej kwoty po?yczki.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku borykania si? z niesp?acaj?cym klientem, Kuki mo?e si?gn?? po nast?puj?ce ?rodki:

 • naliczenie odsetek karnych (14%)
 • wysy?anie monitów ró?nymi formami komunikacji
 • przekazanie d?ugu firmie windykacyjnej
 • za?o?enie sprawy w s?dzie i dalsze przekazanie jej komornikowi
 • dokonanie odpowiedniego wpisu o d?u?niku w rejestrach kredytowych