Kredyt ZEN

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kredyt ZEN logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Zen Media International OÜ
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 28, Warszawa
E-mail: info@kredytzen.pl
Telefon kontaktowy: (372) 6113900
NIP: brak informacji
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

KredytZen jest mark? pochodzenia esto?skiego, nale??ca do spó?ki ZEN MEDIA OÜ. Wed?ug danych dost?pnych na oficjalnej stronie internetowej firmy, do tej pory po?yczono ponad 7,5 miliona z?otych w 14 tysi?cach po?yczek. Kredyt ZEN specjalizuje si? w udzielaniu szybkich, internetowych po?yczek jednorazowych w niskich kwotach i krótkim terminem sp?aty. Niew?tpliw? zalet? tej firmy jest wysoki wspó?czynnik udzielania kredytów – wed?ug dost?pnych informacji, ponad 90% wniosków o po?yczk? jest rozpatrywanych pozytywnie.

Jak wygl?da po?yczka w Kredyt ZEN?

Tak, jak wi?kszo?? firm po?yczkowych, Kredyt ZEN a ma w swojej ofercie po?yczki skierowane do nowych i sta?ych klientów:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Nowy klient mo?e zaci?gn?? po?yczk? w wysoko?ci od 200 do 500 z?otych na okres 15 lub 30 dni. S? to rzeczywi?cie niewielkie kwoty, ale je?li po?yczka zostanie sp?acona terminowo, klient oddaje tylko tyle, ile po?yczy?.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Stali klienci tak?e mog? po?yczy? maksymalnie 4000 z?otych, przy takim samym terminie sp?aty – 15 lub 30 dni.

Klientem Kredyt ZEN mo?e zosta? ka?dy, kto:

 • ma co najmniej 20 lat, ale nie wi?cej ni? 65.
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mog? by? ograniczone cz??ciowym ubezw?asnowolnieniem)
 • jest konsumentem – Kredyt ZEN nie udziela po?yczek na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?
 • ma obywatelstwo polskie lub jest rezydentem
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiadana osobiste konto bankowe w jednym z polskich banków
 • ma aktywny telefon komórkowy i mo?e poda? drugi numer telefonu (stacjonarnego lub komórkowego)
 • posiada aktywny profil na kredytzen.pl
 • nie ma niesp?aconych jeszcze po?yczek w Kredyt ZEN

Czy Kredyt ZEN sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Kredyt ZEN weryfikuje klienta w bazach Biur Informacji Kredytowej. Figurowanie w takiej bazie nie jest jednak jednoznaczne z odmówieniem po?yczki, ka?dy wniosek weryfikowany jest indywidualnie.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Kredyt ZEN wymaga tylko wa?nego dowodu to?samo?ci. Przy pierwszej po?yczce wszystkie informacje podane we wniosku b?d? weryfikowane telefonicznie, a za podanie nieprawdziwych danych mo?e grozi? odpowiedzialno?? karna.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Kredyt ZEN?

Po?yczka w Kredyt ZEN odbywa si? w trzech podstawowych krokach:

 • FORMULARZ ON-LINE. Na samym pocz?tku nale?y wybra? kwot? po?yczki i ustali? termin sp?aty na kalkulatorze po?yczkowym znajduj?cym si? na stronie g?ówniej kredytzen.pl. Kalkulator po?yczkowy poka?e tak?e ca?kowit? kwot?, która nale?y odda? po terminie sp?aty. Nast?pnie nale?y klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”, a po przekierowaniu na kolejn? stron?, wype?ni? formularz aplikacyjny w którym trzeba poda? swoje dane osobowe, numer PESEL i numer i seri? dowodu osobistego, a tak?e informacje o zatrudnieniu.
 • WERYFIKACJA DANYCH. Weryfikacja danych nast?puje tylko przy pierwszej po?yczce i odbywa si? telefonicznie. Klient w trakcie rozmowy musi potwierdzi? wszystkie informacje zawarte we wniosku, w tym równie? numer konta bankowego.
 • DECYZJA i WYP?ATA PIENI?DZY. Decyzja podejmowana jest w ci?gu kilku minut. Po jej podj?ciu, Kredyt ZEN informuje o tym swojego klienta e-mailem i SMS-em. Je?eli decyzja jest pozytywna, pieni?dze wyp?acane s? na rachunek bankowy natychmiastowo.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Kredyt ZEN nie wymaga ?adnej formy zabezpieczenia po?yczki.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Kredyt ZEN nie wymaga zrobienia takiego przelewu, a potwierdzenie numeru konta bankowego odbywa si? telefonicznie przy pierwszej po?yczce. Wa?ne jest te? to, by klient by? w?a?cicielem numeru telefonu, który podaje Kredyt ZEN – zostanie to na pewno zweryfikowane. To samo tyczy si? konta bankowego – konta wspó?dzielone lub firmowe b?d? odrzucane.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego.

Weryfikacja dokonywana jest poprzez zautomatyzowany system, wi?c zajmie nie wi?cej ni? kilka minut. O wydaniu decyzji Kredyt ZEN poinformuje o tym klienta SMS-em i e-mailem. Pieni?dze znajd? si? na koncie klienta nie d?u?ej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Jakie s? koszty po?yczki w Kredyt ZEN?

Pierwsza po?yczka w Kredyt ZEN w maksymalnej kwocie 500 z?otych jest darmowa i, o ile jest sp?acona w terminie, klient oddaje tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?.

W pozosta?ych przypadkach, na koszt po?yczki sk?adaj? si? odsetki oraz prowizja zale?na od kwoty po?yczki. Ca?kowity koszt poka?e klientowi kalkulator po?yczkowy na stronie kredytzen.pl

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 1000 z?/ 15 dni – 177,84 z?otych
 • 1000 z?/ 30 dni – 190,97 z?otych
 • 2000 z?/ 30 dni – 539,67 z?otych
 • 3000 z?/ 30 dni – 809,50 z?otych
 • 4000 z?/ 30 dni – 1049,33 z?otych

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim wypadku nale?y przes?a? stosowne o?wiadczenie do Kredyt ZEN, które powinno znale?? si? w za??czniku do umowy.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur. W tym przypadku klient sp?aca odsetki i prowizj? tylko za okres, na który po?yczy?.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Kredyt ZEN?

Niestety, Kredyt ZEN nie dopuszcza takiej opcji. W przypadku nieterminowej sp?aty zostan? naliczone odsetki karne.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie, Kredyt ZEN rozpocznie wysy?anie monitów (listownych, SMS-owych, mailowych) oraz zacznie nalicza? odsetki karne w wysoko?ci 14%. Je?li to nie poskutkuje, Kredyt ZEN mo?e skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub do post?powania s?dowego. W tym przypadku to na klienta spadn? wszystkie koszty post?powania.