InCredit

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

InCredit logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jana Paw?a II 27, Warszawa
E-mail: info@incredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 101 04 00
NIP: 525-26-48-795
REGON: 363793657
KRS: 604092

Firma InCredit z siedzib? w Warszawie jest cz??ci? ?otewskiej grupy NetCredit dzia?aj?cej obecnie w siedmiu krajach ?wiata, m.in. w Czechach, Rosji, Hiszpanii i oczywi?cie w Polsce.

Specjalizuje si? w po?yczkach ratalnych – szczególnie warta uwagi jest wysoka kwota pierwszej po?yczki oraz cz?ste promocje dla sta?ych i nowych klientów. InCredit nale?y do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych.

Jak wygl?daj? po?yczki w InCredit?

InCredit udziela po?yczek w dwóch podstawowych rodzajach:

 • PIERWSZA PO?YCZKA. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy mog? zaci?gn?? po?yczk? w zakresie 800-7000 z?otych na okres od 3 do 12 miesi?cy. Nowych klientów obowi?zuje promocja, zgodnie z któr? nie ponosz? kosztów za pierwsz? rat? po?yczki.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Klienci, którzy korzystali ju? z us?ug InCredit mog? po?yczy? nawet 10 000 z?otych ze sp?at? roz?o?on? na 3 do 12 miesi?cznych rat.

Aby ubiega? si? o po?yczk? w InCredit nale?y:

 • mie? co najmniej 21 lat, ale nie wi?cej ni? 70
 • mie? polski numer PESEL i polski dowód osobisty
 • na stale mieszka? i pracowa? w Polsce
 • posiada? sta?e dochody
 • mie? indywidualne konto w banku
 • mie? aktywny numer telefonu komórkowego i adres mailowy
 • nie mie? zaleg?o?ci w sp?atach kredytów (obecnych i wcze?niejszych)
 • mie? zdolno?? do czynno?ci prawnych

Czy InCredit sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Aby otrzyma? po?yczk? w InCredit nale?y mie? pozytywn? histori? kredytow?.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Aby otrzyma? po?yczk? w InCredit wystarczy legitymowa? si? dowodem osobistym. Jest on niezb?dny, gdy? obowi?zkowe jest podanie do wiadomo?ci po?yczkodawcy jego numeru i serii, a tak?e numeru PESEL.

Trzeba si? liczy? tak?e z podaniem danych o zatrudnieniu. Tego faktu nie trzeba udokumentowa?, ale z pewno?ci? prawdziwo?? tych danych b?dzie sprawdzona.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w InCredit?

Pierwsz? po?yczk? w InCredit (jak wi?kszo?? szybkich po?yczek internetowych) mo?na otrzyma? w ci?gu jednego dnia, pami?taj?c o kilku podstawowych krokach:

 • ZAREJESTROWANIE KONTA. Na g?ównej stronie incredit.pl na suwakach nale?y ustawi? po??dan? kwot? po?yczki (w tym wypadku 7000 z?otych) i liczb? rat, a nast?pnie klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”. To przekierowuje do strony rejestracyjnej, na której nale?y poda? numer telefonu, adres mailowy i ustawi? has?o do swojego profilu.
 • Z?O?ENIE WNIOSKU. We wniosku trzeba poda? dane osobowe, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz dane o zatrudnieniu.
 • WERYFIKACJA. Standardowo, aby potwierdzi? swoj? to?samo??, nale?y wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 z?otego poprzez system szybkich p?atno?ci Blue Media (klient zostanie przekierowany na t? stron? w procesie weryfikacji).
 • DECYZJA. Decyzja wydawana jest po zako?czeniu weryfikacji. InCredit informuje o swojej decyzji poprzez SMS i e-mail.
 • WYP?ATA. Pieni?dze zostan? przelane niezw?ocznie i znajd? si? na koncie klienta w ci?gu maksymalnie 24h.

Klienci, którzy ju? korzystali z us?ug InCredit mog? wzi?? po?yczk?:

 • poprzez swój profil na incredit.pl
 • dzwoni?c na infolini? 22 101 04 00
 • SMS-em

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. InCredit nie potrzebuje ani gwarantów ani zabezpiecze?.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w InCredit?

Tak. InCredit wymaga tego jako zabezpieczenia transakcji i potwierdzenia to?samo?ci klienta. Niestety nie ma mo?liwo?ci skorzystania z aplikacji zewn?trznej, takiej jak np. Instantor, ale InCredit korzysta z firmy oferuj?cej szybkie przelewy Blue Media, dlatego przelew weryfikacyjny znajdzie si? na ich koncie bardzo szybko. Nale?y pami?ta?, by przelew wykona? ze swojego osobistego konta, którego jest si? jedynym w?a?cicielem.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego.

Pieni?dze dotr? na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych, w zale?no?ci od godzin sesyjnych, jednak odb?dzie si? to nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego. Mo?e to nast?pi? nawet w ci?gu 15 minut – je?li klient posiada konto w tym samym banku, co InCredit.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na to zrobi? w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny za pomoc? specjalnego formularza.

Jakie s? koszty po?yczki?

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?adaj? si? naliczane miesi?cznie:

 • prowizja zale?na od kwoty i ilo?ci rat (wed?ug tabeli op?at od 0% do 55%)
 • odsetki sta?e (10%)

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 5000 z?/12 rat – 3024,81 z?/ 668,78 z? miesi?cznie
 • 10 000 z?/12 rat – 6049,82 z?/ 1337,54 z? miesi?cznie

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie, to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur, za? koszty po?yczki zmniejszaj? si? proporcjonalnie do okresu kredytowania.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w InCredit?

Niestety, InCredit nie przewiduje takiej mo?liwo?ci. Ka?de opó?nienia b?d? traktowane jako zaleg?o?ci w sp?acie.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W pierwszej kolejno?ci i bezwzgl?dnie zostan? naliczone odsetki karne w wysoko?ci 14%. B?d? tak?e wysy?ane monity telefoniczne, mailowe lub SMS-owe.

InCredit ma prawo w ci?gu 14 dni od powstania zaleg?o?ci rozwi?za? umow?, za??da? natychmiastowej wp?aty reszty zaleg?o?ci, a w przypadku braku odzewu – przekaza? d?ug do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub skierowa? j? do s?du i komornika.