Inbank

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Inbank logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: AS Inbank Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce
Siedziba firmy: Ul. Fabryczna 5A, Warszawa
E-mail: kontakt@inbankpolska.pl
Telefon kontaktowy: 801 805 805
NIP: 1070036848
REGON: 365371021
KRS: 0000635086

Inbank to esto?ska firma z oddzia?ami w ca?ej Europie, w tym równie? w Polsce – z siedzib? w Warszawie. Cho? w Etonii Inbank posiada 25% udzia?u w sprzeda?y kredytów ratalnych i 20% udzia?u w sprzeda?y kredytów gotówkowych, to na polskim rynku jest firm? dopiero raczkuj?c?. Swoj? dzia?alno?? w naszym kraju Inbank rozpocz?? dopiero w 2017 roku. Oprócz kredytów ratalnych, oferuje tak?e kredyty samochodowe i lokaty.

Jak wygl?da po?yczka w Inbank?

Inbank oferuje polskim klientom szybki kredyt ratalny w kwocie od 2000 do nawet 50 000 z?otych na okres sp?aty od 4 do 72 miesi?cy.
Podobnie wygl?da kredyt na samochód – w tym wypadku klient mo?e po?yczy? od 4000 do 50 000 z?otych z analogicznym okresem sp?aty.
Klientem Inbank mo?e zosta? osoba, która:

 • uko?czy?a 22 lata
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mog? by? ograniczone cz??ciowym ubezw?asnowolnieniem)
 • ma obywatelstwo polskie i na sta?e zamieszkuje w Polsce
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiadana osobiste konto bankowe w jednym z polskich banków
 • ma aktywny telefon komórkowy i konto mailowe
 • ma zdolno?? kredytow?
 • ma sta?y dochód – minimum 600 z?otych netto w ostatnich 3 miesi?cach

Czy Inbank sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak. Inbank sprawdza Biura Informacji Kredytowej. Wpisanie na list? d?u?ników w jednej z tych instytucji uniemo?liwia zaci?gni?cie po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Inbank zazwyczaj wymaga tylko wa?nego dowodu osobistego, wydanego przez polski organ pa?stwowy i zawieraj?cy polski numer PESEL. Jednak do wydania poprawnej oceny zdolno?ci kredytowej, Inbank mo?e poprosi? jeszcze na etapie wnioskowania o kredyt o dokumenty potwierdzaj?ce dochód klienta (np. wyci?g z konta za ostatnie 3 miesi?ce, za?wiadczenie o dochodach, skan legitymacji emeryta lub rencisty).

W przypadku kredytu na samochód, klient po zawarciu umowy musi dostarczy? kopi? faktury za zakup samochodu lub umow? kupna-sprzeda?y.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Inbank?

Podobnie jak w innych firmach po?yczkowych, udzielenie po?yczki w Inbank odbywa si? w kilku podstawowych krokach:

 • REJESTRACJA. Na samym pocz?tku nale?y wybra? kwot? po?yczki i ustali? termin sp?aty na kalkulatorze po?yczkowym znajduj?cym si? na stronie inbankpolska.pl w zak?adce kredyty (dotyczy tak?e kredytu na samochód). Nast?pnie nale?y klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”, a po przekierowaniu na kolejn? stron?, wype?ni? formularz aplikacyjny w którym trzeba poda? swoje dane teleadresowe, numer i seri? dowodu osobistego oraz numer PESEL. Po tym kroku, klient ustala has?o dost?pu i podpisuje za pomoc? wys?anego przez Inbank kodu SMS umow? o dost?p do bankowo?ci elektronicznej
 • WNIOSEK. Po zalogowaniu si? do nowo utworzonego konta, nale?y wype?ni? wniosek o po?yczk?, zawieraj?c w nim wszystkie dane osobowe i adresowe oraz informacje o zatrudnieniu.
 • WERYFIKACJA KONTA BANKOWEGO. W celu potwierdzenia swoich danych i numeru konta bankowego nale?y tradycyjnie wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 z?otego.
 • DECYZJA i WYP?ATA PIENI?DZY. Decyzja podejmowana jest jeszcze tego samego dnia. Po podj?ciu decyzji Inbank przedstawi ofert? (mo?e si? ró?ni? od wnioskowanej kwoty). Po zapoznaniu si? z ofert? nale?y podpisa? umow? kredytu za pomoc? przes?anego kodu SMS. Po zaakceptowaniu umowy pieni?dze zostan? przes?ane na konto klienta.
 • W przypadku zaci?gania kredytu samochodowego, po?yczk? zaci?ga si? w ten sam sposób, z tym, ?e w ci?gu 30 dni nale?y przedstawi? dowód zakupu pojazdu.

  Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

  Tak, Inbank nie wymaga ?adnej formy por?czenia w ?adnym wypadku.

  Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

  Tak, jest to podstawowa forma weryfikacji to?samo?ci klienta. Wa?ne jest, by tego przelewu dokonywa? za pomoc? swojego indywidualnego, osobistego rachunku bankowego – konta wspó?dzielone lub firmowe nie b?d? akceptowane.

  Jak szybko otrzymam pieni?dze?

  Wnioski w Inbank analizowane s? w szybkim tempie, jeszcze tego samego dnia, o ile nie jest to dzie? wolny od pracy. Inbank zapewnia, ?e z regu?y zajmuje to oko?o kilkunastu minut, chyba ?e potrzebne b?d? inne czynno?ci weryfikacyjne – Inbank mo?e poprosi? klienta o udokumentowanie swoich dochodów.

  Wyp?aty pieni?dzy, mimo ?e dokonywane s? natychmiast po zaakceptowaniu umowy i podpisaniu jej za pomoc? kodu SMS, zale?? od liczby i godzin sesji bankowych. Je?eli klient posiada konto w tym samym banku, co Inbank (BZ WBK), pieni?dze zostan? zaksi?gowane ekspresowo. W innym przypadku znajd? si? na koncie nie pó?niej ni? po 24h. Najcz??ciej docieraj? na konto klienta nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

  Czy mog? odst?pi? od umowy?

  Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania ?adnej konkretnej przyczyny. Standardowy czas na oddanie ca?ej kwoty po?yczki wynosi 30 dni.

  Jakie s? koszty po?yczki w Inbank?

  Koszty po?yczki w Inbank zawieraj? si? w oprocentowaniu sta?ym (8,85% w skali roku w odniesieniu do zwyk?ego kredytu i 6,99% w skali roku w odniesieniu do kredytu samochodowego) oraz w prowizji w wysoko?ci 1,5 punkt procentowego od kwoty po?yczki liczonej co miesi?c.

  Dodatkowe op?aty, które mo?e ponie?? klient, to:

  • op?ata za aneks do umowy – 50 z?otych
  • oplata za sporz?dzenie opinii i kopii dokumentów – 50 z?otych
  • op?ata za zmian? harmonogramu rat – pierwsza zmiana 0 z?otych, ka?da kolejna 50 z?otych

  Reprezentatywny koszt kredytu zwyk?ego:

  • 5000 z?otych/ 12 rat – 257,80 z?otych
  • 10 000 z?otych/ 24 raty – 992,72 z?ote
  • 20 000 z?otych/ 36 rat – 2968,72 z?otych
  • 40 000 z?otych/ 72 raty – 12 159,68 z?otych
  • 50 000 z?otych/ 72 raty – 15 200,32 z?otych

  Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Inbank?

  Tak. Regulamin kredytowy przewiduje wyd?u?enie okresu kredytowania, jednak b?dzie si? to wi?za?o z dodatkowymi kosztami.

  Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

  W przypadku gdy klient nie sp?aca po?yczki w terminie, nie chce lub nie mo?e otrzyma? refinansowania i nie reaguje na monity, Inbank ma prawo podj?? poni?sze dzia?ania:

  • obci??y? klienta odsetkami za opó?nienie (13,77% w skali roku)
  • przekaza? zad?u?enie do s?dowego post?powania windykacyjnego. W tym wypadku klient pokrywa równie? wszelkie koszty podst?powania s?dowego i komorniczego.
  • Dokona? odpowiedniego wpisu w bazie BIK.