Hapi Po?yczki

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Hapipozyczki logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 14)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: IPF Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 136, Warszawa
E-mail: bok@hapipozyczki.pl
WWW: www.hapipozyczki.pl
Telefon kontaktowy: 22 395 85 85
Godziny pracy: Pon.-Pt.: 08:00 - 20:00, Sob.: od 9:00 do 17:00
NIP: 701-01-91-956
REGON: 141948913
KRS: 0000333174

Hapi Po?yczki to podmiot nale??cy do firmy IPF Polska, w?a?ciciela takiej marki jak Provident. Specjalizuje si? w udzielaniu wysokich po?yczek ratalnych. W 2017 roku Hapi Po?yczki zosta?a liderem rankingów Comperia, Bankier, eBroker, Totalmoney i Loando.

Jak wygl?da po?yczka w Hapi Po?yczki?

Hapi Po?yczki oferuje po?yczki ratalne w kwotach od 800 do nawet 15 000 z?otych przy okresie sp?aty od 3 do 36 miesi?cy. Nale?y jednak pami?ta?, ?e maksymalna wysoko?? po?yczki, a tak?e liczba rat jest zawsze ostatecznie proponowana przez Hapi Po?yczki. Po analizie wniosku po?yczkowego i zdolno?ci kredytowej klienta, Hapi Po?yczki przedstawi? ofert? z maksymaln?, mo?liw? do po?yczenia kwot? i okresem sp?aty.

Po?yczka zostanie udzielona osobom, które:

 • s? pe?noletnie
 • s? obywatelami polskimi
 • posiadaj? wa?ny dowód osobisty
 • posiadaj? telefon komórkowy z polskim numerem
 • posiadaj? konto bankowe w jednym z polskich banków
 • maj? regularne, udokumentowane ?ród?o dochodu w Polsce

Czy Hapi Po?yczki sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. To podstawowa procedura weryfikacyjna w Hapi Po?yczki. Jednak ka?da sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, wi?c figurowanie w którym? z powy?szych rejestrów nie skre?la automatycznie szans na otrzymanie po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Dowód osobisty. W niektórych przypadkach Hapi Po?yczki mo?e za??da? przedstawienia innych dokumentów (np. za?wiadczenia o zarobkach) podczas weryfikacji telefonicznej.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Hapi Po?yczki?

Proces po?yczkowy zawiera si? w nast?puj?cych etapach:

 • WNIOSEK. Kwot? i liczb? rat mo?na ustali? na kalkulatorze po?yczkowym na stronie g?ównej hapipozyczki.pl. Kalkulator ten poka?e równie? orientacyjn? wysoko?? jednej raty i ca?kowitego kosztu po?yczki. Po klikni?ciu przycisku „chc? po?yczk?”, strona przekierowuje do wniosku online, w którym nale?y poda? dane osobowe, adresowe i dotycz?ce zatrudnienia.
 • DECYZJA. Po weryfikacji wniosku i ocenieniu zdolno?ci kredytowej klienta, Hapi Po?yczki poinformuje o tym mailowo lub przez SMS. Przedstawi równie? mo?liw? wysoko?? po?yczki i liczb? oraz wysoko?? rat. Akceptacja przedstawionego planu po?yczkowego zale?y od klienta.
 • WERYFIKACJA. Po akceptacji przez klienta propozycji Hapi Po?yczki, klient zobowi?zany jest dokona? op?aty weryfikacyjnej w wysoko?ci 1 z?otego ze swojego osobistego konta bankowego.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Zostanie ona wykonana na konto u?yte do weryfikacji.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Hapi Po?yczki nie wymaga gwarantów ani innych form zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Tak, to jeden z podstawowych wymogów w procesie przyznawania kredytów w Hapi Po?yczki. Niestety, ta firma nie korzysta z pomocy zewn?trznych aplikacji, takich jak Instantor. Nale?y pami?ta?, ?e konto, z którego robi si? ten przelew nie mo?e by? wspó?dzielone i musi nale?e? do osoby ubiegaj?cej si? o po?yczk?. Na to konto zostanie pó?niej wys?ana kwota po?yczki.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Ocena wniosku o po?yczk? i decyzja s? wydawane jeszcze tego samego dnia, w którym z?o?y?o si? wniosek – o ile jest to dzie? roboczy. Sk?adaj?c wniosek w niedziel? i dzie? ?wi?teczny, nale?y liczy? si? z tym, ?e zostanie on rozpatrzony nast?pnego dnia roboczego w godzinach porannych.

Hapi Po?yczki wyp?aca pieni?dze natychmiast po zako?czeniu wszystkich kroków weryfikacyjnych, czyli po wys?aniu przelewu na 1 z?oty. Pieni?dze znajd? si? na koncie klienta nie wi?cej ni? 24 godziny pó?niej – zale?y to przede wszystkim od tego, w jakim banku klient posiada konto i jak wygl?daj? tam sesje bankowe.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Oczywi?cie. Z tego prawa mo?na skorzysta? w ci?gu 14 dni od podpisania umowy bez podawania przyczyny. W ci?gu 30 dni nale?y odda? ca?a kwot? po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki w Hapi Po?yczki?

Wed?ug formularza informacyjnego zawartego na stronie hapipozyczki.pl, na koszt po?yczki sk?adaj? si? sta?e odsetki i prowizja, której wysoko?? zale?y od wysoko?ci po?yczki i liczby rat.

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 1000 pln/3 raty – 30 z?otych
 • 3000 pln/6 rat – 180 z?otych
 • 5000 pln/12 rat – 600 z?otych
 • 10 000 pln/24 raty – 2400 z?otych
 • 15 000 pln/36 rat – 5400 z?otych

RRSO wynosi od 19,46% do 23,39% w zale?no?ci od kwoty i liczby rat.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorca ma prawo sp?aci? ca?o?? lub cz??? po?yczki w dogodnym dla siebie terminie przed ostatecznym dniem sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Hapi Po?yczki?

Tak, nazywa si? to „Wakacje od sp?at”, ale przys?uguje tylko tym klientom, którzy po?yczaj? na okres od 7 miesi?cy wzwy? i sp?acili ju? co najmniej 3 raty.

Im wi?ksza liczba rat, tym cz??ciej mo?na wnioskowa? o przed?u?enie:

 • 7-11 rat – jedno przed?u?enie
 • 12-17 rat – dwa przed?u?enia
 • 18-23 raty – trzy przed?u?enia
 • 24 i wi?cej – cztery przed?u?enia

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Je?li klient spó?nia si? ze sp?at? przynajmniej dwóch rat, Hapi Po?yczki ma prawo do:

 • wysy?ania monitów telefonicznie, mailowo, listownie, osobi?cie i przez SMS
 • wypowiedzenia umowy
 • przekazania d?ugu firmie windykacyjnej
 • skierowania sprawy do s?du i komornika, który obci??y klienta kosztami post?powania
 • naliczenia odsetek karnych w wysoko?ci 14%
 • zg?oszenia klienta do rejestrów gospodarczych