HaloPo?yczka

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Halopo?yczka logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@halopozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 22 205 06 61
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

HaloPo?yczka to osobny produkt finansowy nale??cy do firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie. Jak wi?kszo?? instytucji finansowych, specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek w niewysokich i ?rednich kwotach, w tym równie? udziela atrakcyjnych promocji i bezp?atnych po?yczek osobom korzystaj?cym z us?ug HaloPo?yczka po raz pierwszy.

Jak wygl?da po?yczka w HaloPo?yczka?

HaloPo?yczka udziela standardowych chwilówek, czyli po?yczek z jednym terminem sp?aty. Aktualnie firma HaloPo?yczka ma dwie podstawowe oferty skierowane do nowych i do sta?ych klientów:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Nowi klienci mog? skorzysta? z promocji i po?yczaj?c po raz pierwszy mog? zaci?gn?? od 500 do nawet 2000 z?otych po?yczki nie obci??onej oprocentowaniem ani prowizj?. O ile sp?ac? j? w terminie (7, 14, 21 lub 30 dni), nie ponosz? ?adnych dodatkowych kosztów i oddaj? tylko tyle, ile po?yczyli.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Dost?pna kwota po?yczki ro?nie z ka?dym kolejnym po?yczeniem. Po?yczaj?c po raz drugi, klient mo?e liczy? na maksymalnie 2500 z?otych, po raz trzeci – 3000 z?otych, po raz czwarty – 4000 z?otych i po raz pi?ty – 5000 z?otych. Za ka?dym razem okres sp?aty wynosi od 7, 14, 21 lub 30 dni.

Maksymalna kwota po?yczki jest jednak przyznawana indywidualnie, na podstawie zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej. HaloPo?yczka mo?e udzieli? po?yczki w ni?szej kwocie, ni? ta wnioskowana przez klienta.

Na po?yczk? w HaloPo?yczka mog? liczy? osoby, które:

 • s? pe?noletnie, ale maj? nie wi?cej ni? 75 lat
 • s? obywatelami polskimi i na stale mieszkaj? w Polsce
 • posiadaj? wa?ny dowód osobisty
 • posiadaj? telefon komórkowy z polskim numerem
 • posiadaj? konto bankowe w jednym z polskich banków (nie s? akceptowanie konta w SKOK-ach)
 • maj? regularne, udokumentowane ?ród?o dochodu w Polsce
 • nie maj? wpisanych ?adnych zaleg?o?ci wpisanych w bazach Biur Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej
 • Nie maj? ju? zaci?gni?tej po?yczki w HaloPo?yczka

Czy HaloPo?yczka sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. To podstawowa procedura weryfikacyjna w HaloPo?yczka. Figurowanie w której? z tych baz mo?e pozbawi? klienta mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy jedynie aktualny, wa?ny dowód osobisty wydany przez polskie organy administracyjne.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w HaloPo?yczka?

Zaci?gni?cie po?yczki jest bardzo proste i tak, jak w wi?kszo?ci firm po?yczkowych opiera si? na kilku krokach:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. Po ustaleniu po??danej kwoty po?yczki oraz okresu sp?aty na kalkulatorze finansowym znajduj?cym si? na stronie halopozyczka.pl i po klikni?ciu w przycisk „bior? po?yczk?”, nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny i poda? w nim swoje dane osobiste, adresowe oraz numer i seri? dowodu osobistego, a tak?e numer PESEL.
 • WERYFIKACJA. Kolejnym krokiem jest przelanie ze swojego konta bankowego op?aty weryfikacyjnej w wysoko?ci 1 z?otego na rachunek HaloPo?yczka lub potwierdzenie swojej to?samo?ci za pomoc? us?ugi Szybka Identyfikacja, która nie wymaga przelewania pieni?dzy. UWAGA! Nie b?d? akceptowane przelewy ze SKOKów.
 • DECYZJA. Decyzja zostanie podj?ta w ci?gu 15 minut, je?li wniosek z?o?ony by? w dniu roboczym. O decyzji klient zostanie powiadomiony SMS-em oraz e-mailem.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Dokonywana jest natychmiastowo po przyznaniu po?yczki.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. HaloPo?yczka nie wymaga gwarantów ani ?adnych innych form zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w HaloPo?yczka?

Nie, nie jest to konieczne. Mo?na skorzysta? z us?ugi Szybka Weryfikacja. Jest to bezpieczny sposób weryfikacji to?samo?ci klienta, która wymaga jedynie podania danych potrzebnych do logowania na swoje konto bankowe. HaloPo?yczka sprawdza w ten sposób nie tylko to?samo?? klienta, ale tak?e jego zdolno?? kredytow? – dane podane podczas logowania do Szybkiej Weryfikacji b?d? u?yte do jednorazowego pobrania wyci?gu z konta bankowego klienta.

Jak szybko otrzymam pieni?dze w HaloPo?yczka?

Ocena wniosku o po?yczk? i decyzja s? wydawane jeszcze tego samego dnia, w którym z?o?y?o si? wniosek – o ile jest to dzie? roboczy. Sk?adaj?c wniosek w niedziel? i dzie? ?wi?teczny, nale?y liczy? si? z tym, ?e zostanie on rozpatrzony nast?pnego dnia roboczego w godzinach porannych.

HaloPozyczka wyp?aca pieni?dze natychmiast po zako?czeniu wszystkich kroków weryfikacyjnych i wydaniu decyzji. Pieni?dze znajd? si? na koncie natychmiastowo, gdy? HaloPo?yczka korzysta z us?ugi Blue Cash zajmuj?cej si? realizowaniem ekspresowych p?atno?ci. Wi?kszo?? banków korzysta z tej us?ugi 24 godziny na dob?. Tylko nieliczne i mniejsze banki korzystaj? z tej us?ugi tylko kilka godzin dziennie, wi?c w najgorszym przypadku pieni?dze znajd? si? na koncie nie pó?niej ni? 24 godziny po wydaniu decyzji.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Zgodnie z ustaw? o kredycie konsumenckim ka?dy klient ma prawo odst?pienia od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Wystarczy jedynie wys?a? odpowiedni formularz odst?pienia, który klient dostanie jako za??cznik do umowy.

Jakie s? koszty po?yczki w HaloPo?yczka?

Pierwsza po?yczka do 2000 z?otych jest darmowa, a klient oddaje tylko tak? kwot? jak? po?yczy?, o ile zrobi to w terminie.

W przypadku kolejnej po?yczki, na koszt ca?kowity sk?adaj? si? odsetki sta?e (10%) i prowizja zale?na od kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Przyk?adowe koszty wygl?daj? nast?puj?co:

 • 2500 z?/ 7 dni – 419,09 z?
 • 2500 z?/ 14 dni – 488,18 z?
 • 3000 z?/ 21 dni – 668,85 z?
 • 3000 z?/ 30 dni – 848,40 z?
 • 4000 z?/ 30 dni – 1131,30 z?
 • 5000 z?/ 30 dni – 1413,90 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Klient ma prawo sp?aci? po?yczk? w ka?dym dogodnym dla siebie momencie. W takim wypadku nale?y mu si? cz??? op?at za obs?ug? kredytu, koszty ulegn? wi?c zmniejszeniu.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki w HaloPo?yczka?

Tak, HaloPo?yczka oferuje mo?liwo?? refinansowania po?yczki za pomoc? kolejnego kredytu udzielonego przez instytucj? wspó?pracuj?c? z HaloPo?yczka. Wystarczy zalogowa? si? na swoim profilu, z?o?y? wniosek, a tak?e wnie?? op?at? za refinansowanie.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku braku sp?aty w terminie, HaloPo?yczka ma prawo naliczy? karne odsetki w wysoko?ci 14%, odda? d?ug firmie windykacyjnej lub te? skierowa? spraw? do s?du lub komornika i zg?osi? d?u?nika do rejestrów gospodarczych. W takiej sytuacji klient poniesie wszystkie koszty post?powania.

HaloPo?yczka oferuje jednak mo?liwo?? polubownego za?atwienia sprawy i w przypadku problemów ze sp?at? radzi uprzednio skontaktowa? si? pod numerem 22 20 50 661.