Zgubi?em dowód osobisty

problem
2018-08-06 09:37:29
Nie wiem jak to si? sta?o. Dowód zgubi?em albo kto? mi go ukradl. Od raz jak si? zorientowalem to zg?osi?em informacj? do swojego banku. Zapewnili mnie tam, ?e nikt nie b?dzie móg? wzi?? kredytu w moim imieniu bo dowód jest niewa?ny. Jak jest jednak z firmami prywatnymi? Czy tutaj równie? s? jakie? zabezpieczenia przed wzi?ciem po?yczki? Czy jest ryzyko, ?e kto? skorzysta i we?mie po?yczk?? Co mog? jeszcze zrobi? aby si? obroni? przed takim oszustwem?
2018-08-06 12:24:12
Firma po?yczkowa musi zweryfikowa? zdj?cie z wygl?dem osoby sk??daj?cej wniosek o po?yczk?. jednak powiem Ci, ?e róznie z tym bywa i je?li kto? znajdzie Twój dówód osobisty i zechce wykorzystac go w niecnych celach to jest niestety ryzyko wzi?cia na Ciebie po?yczki. Nawet je?li zg?osisz spraw? odpowiednio wcze?nie na policj? i w banku. Takie sprawy nie s? jednak wcale cz?ste tak wiec nale?y mie? nadziej?,ze tak nie b?dzie. dlatego tak wa?ne jst pilnowanie przy sobie dokumentów.
2018-08-10 07:29:26
Ale czy nie sprawdzaj? przypadkiem podobizny na dowodzie?
2018-08-10 10:40:52
Sprawdzaj?. Chocia? czasami nie robia tego dok?adnie i mog? udzieli? po?yczki osobie, która jest po prostu podobna.
2018-08-17 12:55:33
Sprawdzaj? ale tak jak pisze tutaj osoba powy?ej. Mog? podstawi? kogo? kto jest do Ciebie bardzo podobny. Oraz poprosi? o po?yczk? z r?ki do r?ki. Wiele firm oferuje tego typu pozyczki Na przyk?ad Provident. O ile provident jeszcze jako? stara si? dba? o kwestie bezpiecze?stwa to jest niestety wiele mniejszych firm, ktore ju? nie zwracaj? na to takiej duzej uwagi. I dlatego trzeba si? bardzo pilnowac.
2018-08-20 11:44:41
S?uchajcie a czy przypadkiem tak nie jest, ?e trzeba od razu zg?osi? sie na policj? a nie do banku?
2018-08-29 14:53:42
Ci??ko sobie wyobrazi? ile nerwów cz?owieka kosztuje zgubienie dowodu, który w ?atwy sposób mo?na wykorzysta? np do wzi?cia po?yczki
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>