Refinansowanie czy si? op?aca

Daminka
2019-01-21 13:10:16
Mam aktualnie po?yczk? w Vivusie, nie jestem w stanie sp?aci? raty do ko?ca miesi?ca, skontaktowa?am si? z firm?. I zaproponowali mi refinansowanie w firmie Re credit. Dosta?am ofert? na maila, raty s? do?? niskie, jednak s? roz?o?one na wiele miesi?cy oraz jak sobie podliczy?am, to b?d? musia?a sp?aci? prawie 40% wi?cej ni? wzi??am po?yczki w Vivusie. Czy jest jaka? inna opcja ni? ta firma? Czy je?li do nich zadzwoni? i poprosz? o roz?o?enie na mniejsz? ilo?? rat to czy koszt refinansowania b?dzie ni?szy? I mo?e kto? bra? po?yczk? w firmie recredit oraz napisze opini? o niej? Dodam, ?e jestem w kropce, dochodów nie mam du?ych, tak wiec raczej ?aden bank nie zechce mi udzieli? po?yczki, nawet si? w sumie o to nie pyta?am. Nie mog? równie? liczy? na pomoc rodziny.
2019-02-05 11:40:54
Sama zdecydowa?am si? na refinansowanie vivusa w recredit i to by?a jedna z najgorszych decyzji jaka mog?am podj??. Mia?am do?? niewielk? pozyczk? jednak rata jednorazowo by?a dla mnie zbyt wysoka i w firmie nakr?cili mi makaron na uszy o refinansowaniu, ?e niby to takie op?acalne itp.. Jednak okaza?o si? wcale nie tak op?acalne jak pisali. Razy okaza?y si? bardzo wysokie. Aktualne ko?cz? ju? te razy sp?aca? ale podliczy?am sobie, ?e przez to wszystko zap?aci?am prawie 2 razy wi?cej ni? po?yczy?am. Gdybym wcze?niej obliczy?a jaki b?dzie to wysoki koszt to bym si? zastanowi?a nad innym rozwi?zaniem.
2019-02-13 13:49:50
Daminka czy nie masz mo?liwo?ci wzi?cia kredytu w banku? Bo czasami mo?e by? to o wiele lepsza opcja niz branie kredytu konsolidacyjnego ni? kredytu refinansowuj?cego. Banki nie maj? czego? takiego jak kredyt konsolidacyjny na sp?at? chwilówek, jednak je?li zarabiasz oraz je?li nie masz wpisów w bik, to masz szans? na wzi?cie kredytu bankowego gotówkowego. Oprocentowanie takiego kredytu b?dzie na pewno o wiele ni?sze.
2019-02-14 07:17:14
Refinansowanie si? nie op?aca.W zasadzie to ka?da du?a firma oferuje ofert? refinansowania. Na przyk?ad Vivus ma recredit. Jeszcze jednak nie spotka?em si? z sytuacj?, w której refinansowanie by sie op?aca?o bo zwykle sp?acisz o wiele wi?cej ni? uda?o Ci si? po?yczy?. Tak wiec zdecydowanie nie polecam decydowania si? na co? takiego. Za to sugeruj? skontaktowa? si? z jakim? doradc? kredytowym, który doradzi gdzie wzi?c po?yczk? konsolidacyjn? ale o ni?szym oprocentowaniu.
2019-03-13 06:58:34
Czy kto? mo?e tutaj mi wyja?ni? ró?nic? pomi?dzy refinansowaniem a restrukturyzacja?
2019-03-29 11:11:44
Oba s? sposobami na odzyskanie p?ynno?ci finansowej. Znacznie si? jednak pomi?dzy soba ró?ni?. Restrukturyzacja polega na zmianie warunków po?yczki jak? akurat mamy. Mianowicie na roz?o?eniu jej w czasie czy na zmianie odsetek. Szczególnie duze znaczenie ma to w przypadku przedsi?biorstw gdzie du?e zobowi?zania s? w stanie zmniejszy? p?ynno?? finansow? W przypadku refinansowania mamy do czynienia z sytuacj? gdzie sp?acamy jedn? po?yczk? inn? po?yczk?. Ewentualnie kilka po?yczek sk?adamy w jedn? po?yczke z jedn? rat?.
2019-04-17 08:46:06
Kilka razy ju? refinansowa?am po?yczk? w kuki, jednak nie mam kasy na to aby sp?aca? dalej. Ogólnie bardzo du?o za to zap?aci?am i gdybym nie refinansowa?a to sp?aci?abym po?yczke. Czy jest sens do nich pisa? aby te wp?aty wliczyli w koszt sp?aty po?yczki ?
2019-04-17 14:24:24
Nie ma sensu, na pewno tego nie zrobi? bo sami z siebie bardzo dobrze z tych wp?at ?yj? oraz z nich korzystaj?. Tak wiec na pewno firma nie pójdzie Ci z tym na r?ke. Trzeba by?o my?le? o tym wcze?niej.
2019-04-18 11:45:07
No dobra ale czy mog? sk?ada? reklamacj?? Bo nie powiedzieli mi ?e koszta b?d? takie wysokie.
2019-04-19 08:20:31
Nic Ci ta reklamacja raczej nie da, bo przecie? w umowie masz opisane oprocentowanie. Zgodzi?a? sie na takie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>