Ochrona danych

KOzaczek
2018-07-17 07:44:49
Witam. Przy braniu po?yczki najcz??ciej dane si? skan dowodu. W jaki sposob firmy chroni? nasze dane?
2018-07-19 10:24:41
Firma jest zobowi?zana utrzymywac dane osób w tajemnicy i nie moze si? z nimi podzieli?. Inaczej mog? im grozic konsekwencje prawne. Jesli nie b?dziesz juz klientem danej firmy mozesz zawsze poprosi? o usuni?cie si? z ich danych. Je?li tak Ci to przeszkadza. Zarówno podczas korzystania z bankowo?ci internetowej, jak i serwisów firm po?yczkowych, nale?y zwróci? uwag?, czy: Przy adresie strony lub w lewym dolnym rogu ekranu widnieje symbol k?ódki Adres witryny rozpoczyna si? od przedrostka https, który wskazuje, ?e po??czenie jest szyfrowane, czyli ryzyko przechwycenia danych – minimalne.
2018-08-07 08:41:29
Co w przypadku wycieku danych? Takie rzeczy si? zdarzaj?.Czy firma b?dzie w jaki? sposób za to odpowiada?a?
2018-08-07 12:33:47
Generalnie w przypadku po?yczek w firmach prywatnych sprawa wygl?da zgo?a inaczej. Tego typu po?yczki uregulowane s? w ustawie o kredycie konsumenckim, która to ustawa odwo?uje si? do ustawy prawo bankowe oraz ustawy o rachunkowo?ci i to w tych ustawach nale?y szuka? regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Dopiero w przypadku braku przepisów szczegó?owych zastosowanie b?dzie mia?a ustawa o ochronie danych osobowych. Jednak?e firmy pilnuja naszych danych tak wiec ryzyko ich wyp?yni?cia jest niewelkie.
2018-08-08 08:37:22
A czy jak zlo?e podanie to firma ma obowi?zek mnie wykre?li?? z rejestru danych?
2018-08-22 08:46:56
Tak. Maj? taki obowi?zek.
2019-02-25 13:21:41
S?uchajcie a czy jaka? firma nie wymaga przesy?ania skanu dowodu? Troch? mi si? co? takiego nie u?miecha.
2019-03-13 06:59:18
Jasne, ?e s? takie firmy .Ale w takim przypadku musisz poczekac na kuriera, ktory przywiezie Ci umow? do podpisania.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>