Jak wyj?? z d?ugów w chwilówkach

Anka
2018-06-11 08:42:48
B?agam o pomoc. Mam 24 lata a mas? chwilówek, których nie jestem w stanie sp?aci?! Wkopa?am si? w po?yczke w: sms kredyt 1000 z?, wong? 1283 z?, vivus 800 z?, ferratum 2100, smart po?yczka 515, netgotówka 800 zl. Razem prawie 6500 z?. Niby nieiwele ale mam jeszcze do splaty kredyt studencki, który zaci?gn??am na studia. I nie wiem juz co robi? bo jestem w kropce 🙁 Tyle si? tego nazbiera?o.Pracuj? ale za niewielk? pensj? i wszystko idzie na wynaj?cie mieszkania i na ?ycie. Co mam robi??
2018-06-13 11:35:39
Jakiej wysoko?ci jest kredyt studencki? Czy masz tak poza tym jakie? wpisy w bik albo innych bazach? Faktycznie kwota nie jest wysoka i moim zdanem dobrze by?oby zaci?gn?? na sp?at? kredyt nie w firmie po?yczkowej ale w banku. Zap?acisz ostatecznie troch? wi?cej, ale i tak b?dzie to o wiele ni?sza kwota ni? w przypadku roz?o?enia po?yczki na raty w firmie po?yczkowej. Czy masz mo?e wsparcie ze strony rodziny?
2018-06-15 07:22:34
Czy próbowa?a? restrukturyzowa? kredyty w firmach?
2018-06-19 08:06:58
Jakim cudem dosta?a? a? tyle tych po?yczek????? Nie weryfikowali zdolno?ci kredytowej?
2019-01-10 13:25:57
Restrukturyzacja tak ale nie refinansowanie. Dziwi mnie, ze kto? myli te dwa poj?cia bo to nie jest jedno i to samo. Restrukturyzacja to zmiana warunków po?yczki i roz?o?enie na przyk?ad na wi?ksz? ilo?? rat ale z mniejsz? kwota. Refinansowanie to natomiast wzi?cie kolejnej po?yczki,najcz??ciej w zaprzyja?nionej firmie.Nie b?dziemy mieli wp?ywu na to jakie b?dzie oprocentowanie tej po?yczki. I jakie b?d? jej ogólne warunki. Zwykle bardzo ma?o korzystne. Tak wiec od tego rozwi?zania dobrze jest ucieka? jak pieprz ro?nie!
2019-03-11 13:27:54
Z tego co wiem to chwilówki rzadko kiedy zgadzaj? sie na restrukturyzowanie. Raczej oferuj? refinansowanie.
2019-04-10 13:52:19
Oferuj? ale cz?sto w ma?o korzystnych warunkach. Na przyklad zdecydowanie nie polecam refinansowania vivusa w recredit bo wystarczy sobie zobaczy? oprocentowanie aby wiedzie? czemu nie warto jest si? na to decydowa?. Je?li juz chcecie roz?ozy? po?yczk? na wi?cej rat to polecam samodzielnie poszuka? jakiej? firmy która decyduje si? na udzielenie po?yczek. Mo?ecie na przyk?ad poszuka? jakiegos portalu, który udziela po?yczek spo?eczno?ciowych. Po?yczki takie maj? cz?sto korzystniejsze oprocentowanie ni? po?yczki w wielu firmach prywatnych. A równie? mo?na je latwo dosta? ( wymagaj? jedynie podpisania weksla).
2019-04-25 14:40:05
Refinansowanie nie jest jeszcze takie z?e. Szczególnie je?li b?dziemy wiedzieli jakie s? warunki i sobie przekalkulujemy. Gorsze jest je?li firma sprzeda d?ugo bo wtedy to dopiero nara?amy si? na spore op?aty z tego powodu. Poza tym firma jak sprzedaje d?ug to nie ma obowi?zku podawania czy sprzeda?a d?ug, kiedy i do kogo. Dopiero z czasem odzywa si? do nas inna firma z ??daniem sp?aty d?ugu. Cz?sto o wiele bardziej niemi?a ni? firma w jakiej do tej pory mieli?my po?yczk?. Refinansowanie nie jest korzystne z powodu oprocentowania ale przynajmniej mamy nad tym kontrole. Sprzedanie d?ugu jest gorsze.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>