Filarum

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Filarum.pl logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 63)
Dokładna nazwa firmy: Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18A, Warszawa
E-mail: info@filarum.pl
Telefon kontaktowy: 222 66 80 80
NIP: 525-254-26-60
REGON: 146381003
KRS: 0000439376

Filarum to firma po?yczkowa nale??ca do Rapid Finance Sp. z o.o., du?ego gracza mi?dzynarodowego, odpowiedzialnego mi?dzy innymi tak?e za firm? z tej samej bran?y – SohoCredit. Na rynek polski Filarum wesz?o w 2013 roku, od razu korzystaj?c z szerokiej gamy kana?ów reklamowych – w tym równie? najwi?kszych polskich stacji telewizyjnych. Dzi?ki temu i ?atwym do zrozumienia zasadom udzielania po?yczek, ju? pó? roku pó?niej Filarum otrzyma?a nagrod? Laur Klienta 2014. T? sam? nagrod? przyznano Filarum tak?e w 2017 roku.

Jak wygl?da po?yczka w Filarum?

Filarum specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek ?rednich kwot i systemie sp?aty „na raz”. Jak wi?kszo?? firm po?yczkowych, oferuje dwa typy po?yczek:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Kwota pierwszej po?yczki wynosi maksymalnie 1000 z?otych z okresem sp?aty od 1 do 30 dni. Po?yczka ta jest nieoprocentowana i nieob?o?ona prowizj?. Klient oddaje wi?c tylko tyle, ile po?yczy?.
 • KOLEJNA PO?YCZKA. Wraz z ka?d? kolejn? po?yczk?, dost?pna kwota kredytu ro?nie. Za drugim razem mo?na po?yczy? do 2000 z?otych, za trzecim – 2500 z?otych, za czwartym – 3000 z?otych, za pi?tym – 3500 z?otych, za szóstym i kolejnym – 4000 z?otych. W ka?dym wypadku okres sp?aty ma taki sam zakres, od 1 do 30 dni.

Filarum udzieli po?yczki ka?demu, kto:

 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mo?e by? to osoba nawet cz??ciowo ubezw?asnowolniona)
 • ubiega si? o po?yczk? jako osoba fizyczna – Filarum nie udziela po?yczek na dzia?alno?? gospodarcz?, firm?, etc.
 • jest obywatelem polskim i legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • jest zameldowany na terenie Polski
 • co najmniej 20 lat, ale nie wi?cej ni? 76
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • posiada za?o?ony profil na stronie filarum.pl
 • ma aktywny telefon komórkowy z polskim numerem
 • ma konto w jednym z polskich banków
 • nie ma ju? zaci?gni?tych i niesp?aconych po?yczek w Filarum

Czy Filarum sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Filarum w umowie zastrzega sobie prawo do sprawdzenia po?yczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej i na tej podstawie ustala jego zdolno?? kredytow?.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy dowód osobisty – w trakcie rejestracji trzeba poda? jego numer i seri? oraz numer PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk??

Zaci?gni?cie po?yczki przebiega w nast?puj?cych krokach:

 • REJESTRACJA. Po ustaleniu po??danej kwoty po?yczki i okresu sp?aty na kalkulatorze finansowym znajduj?cym si? na stronie filarum.pl i po klikni?ciu w przycisk „we? po?yczk?”, nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny i poda? w nim swoje dane teleadresowe.
 • WERYFIKACJA. Kolejnym krokiem jest przelanie ze swojego konta bankowego op?aty weryfikacyjnej w wysoko?ci 1 grosza na rachunek Filarum. UWAGA! Nie b?d? akceptowane przelewy ze SKOKów ani przelewy za pomoc? serwisów oferuj?cych tzw. ekspresowe p?atno?ci.
 • DECYZJA. Decyzja zostanie podj?ta w ci?gu 15 minut, je?li wniosek z?o?ony by? w dniu roboczym. Przed jej podj?ciem Filarum kontaktuje si? ze swoimi klientami w celu weryfikacji danych osobowych. Wiadomo?? o przyznaniu po?yczki zostanie przes?ana przez SMS lub e-mail.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Dokonywana jest natychmiastowo po przyznaniu po?yczki.

Osoby ubiegaj?ce si? o kolejn? po?yczk? mog? zaci?gn?? j? bezpo?rednio na swoim profilu na filarum.pl lub telefonicznie pod numerem 222 66 80 80.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Oczywi?cie, zabezpieczenie w ?adnej postaci nie jest wymagane w Filarum.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny w Filarum?

Niestety, tak. Filarum nie korzysta z zewn?trznych aplikacji, takich jak Instantor. Nie akceptuje te? tzw. ekspresowych p?atno?ci.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Filarum rozpatruje wniosek w ci?gu 15 minut od jego z?o?enia, o ile jest z?o?ony w dniu roboczym. Przy pozytywnej decyzji, pieni?dze s? przelewane natychmiastowo na konto u?yte do weryfikacji. Klienci, którzy posiadaj? konta w bankach PKO BP, Alior, Pekao SA, BZ WBK, mBank i Millenium Bank otrzymaj? pieni?dze w ci?gu kilku minut od otrzymania decyzji. Transfer do innych banków zajmie nie wi?cej ni? 24h.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Po?yczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odst?pi? od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Wystarczy wype?ni? przes?any wraz z umow? formularz odst?pienia. W takim przypadku zmniejsza si? te? koszt po?yczki za dni, których brakuje do ostatecznego terminu sp?aty.

Jakie s? koszty po?yczki w Filarum?

Pierwsza po?yczka do 1000 z?otych jest darmowa, koszty wynosz? wi?c zero z?otych.

Przy kolejnych po?yczkach, na ca?kowity koszt sk?adaj? si?:

 • odsetki kapita?owe – maksymalnie 32,88 z?otych przy maksymalnej kwocie i okresie sp?aty 30 dni.
 • Prowizja – zale?y od kwoty i terminu sp?aty, maksymalnie 1033,12 z?otych

Reprezentatywny koszt:

 • 1000 pln/30 dni – 345,14 z?
 • 2000 pln/30 dni – 562,16 z?
 • 3000 pln/30 dni – 799,50 z?
 • 4000 pln/30 dni – 1066 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Klient ma prawo sp?aci? po?yczk? w ka?dym dogodnym dla siebie momencie. W takim wypadku nale?y mu si? cz??? op?at za obs?ug? kredytu, koszty ulegn? wi?c zmniejszeniu.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki w Filarum?

Niestety, w umowie o po?yczce Filarum nie dopuszcza mo?liwo?ci przed?u?enia okresu sp?aty. Opó?nienia b?d? karane odsetkami.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku braku sp?aty w terminie, Filarum ma prawo:

 • naliczy? karne odsetki (14%)
 • wysy?a? monity listownie, mailowo i telefonicznie
 • odda? d?ug firmie windykacyjnej
 • skierowa? spraw? do s?du i komornika
 • odmówi? ka?dej kolejnej po?yczki
 • zg?osi? d?u?nika do rejestrów gospodarczych