Ferratum Bank

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ferratum logo
Ocena: 3.11
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, Malta
E-mail: info@ferratum.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: C- 56251
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Ferratum Bank z siedzib? na Malcie jest cz??ci? Grupy Ferratum, jest pierwsz? firm? po?yczkow?, która wprowadzi?a na rynek europejski internetowe i telefoniczne mikropo?yczki. Dzi? dzia?a w 20 krajach na ?wiecie i szczyci si? ponad 1,5 mln klientów. Ich has?o reklamowe „Wi?cej ni? pieni?dze. Dla ka?dego” wynika nie tylko z korzystnej oferty po?yczkowej, ale te? z faktu i? w Ferratum Bank w 2012 roku uzyska? licencj? instytucji bankowej od Komisji Nadzoru Finansowego Malty.

Jak wygl?daj? po?yczki w Ferratum Bank?

Firma ta oferuje zarówno po?yczki w systemie ratalnym, jak i typowe, darmowe chwilówki dla nowych klientów.

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA 0 Z?OTYCH. Dotyczy tylko osób, które nigdy wcze?niej nie korzysta?y z us?ug Ferratum Bank, ani ?adnej z jego marek. Dost?pna kwota po?yczki waha zawiera si? w kwocie od 100 do 2000 z?otych przy okresie sp?aty od 15 do 30 dni. Nie wymaga te? za?wiadcze? o zarobkach.
 • PO?YCZKA RATALNA. W kwocie od 1000 do 10 000 z?otych, z tym, ?e przy pierwszej po?yczce ratalnej jej maksymalna wysoko?? wynosi 5000 z?otych. Okres sp?aty ró?ni si? w zale?no?ci od kwoty i wynosi minimalnie 6 miesi?cy a maksymalnie 24 miesi?ce dla kwot zaczynaj?cych si? od 4500 z?otych.

Po?yczk? w Ferratum Bank mo?e wzi?? ka?dy, kto:

 • jest pe?noletnim obywatelem polskim
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • zamieszkuje na terenie Polskiego
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • jest w?a?cicielem rachunku bankowego
 • ma wa?ny numer telefonu komórkowego

Czy Ferratum Bank sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Ferratum Bank sprawdza bazy KRD, ERIF i Infomonitor. Inne niesp?acone kredyty lub zaleg?o?ci w p?atno?ciach z innego tytu?u (np. op?at za media) niestety mog? skutkowa? odmow? przyznania po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy wa?ny dowód osobisty, gdy? Ferratum Bank wymaga podania znajduj?cych si? tam informacji: numer i serii dowodu, a tak?e numeru PESEL.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Ferratum Bank?

Wnioskowanie o po?yczk? w Ferratum Bank nie odbiega zbytnio od standardów innych firm po?yczkowych i jest równie proste.

 • ROK 1.
 • Ustalenie wysoko?ci po?yczki i terminu sp?aty odbywa si? na stronie internetowej ferratum.pl. Kalkulator po?yczkowy poda tak?e realny koszt po?yczki, a w przypadku po?yczki ratalnej tak?e wysoko?? rat. Po ustawieniu po??danych przez klienta parametrów, wystarczy klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”.

 • KROK 2.
 • Wnioskowanie. Wniosek wype?nia si? i wysy?a online. We wniosku wpisuje si? swoje dane osobiste, numer telefonu i numer konta bankowego.

 • KROK 3.
 • Weryfikacja. Weryfikacja po?yczki w systemie ratalnym nie wymaga wykonywania przelewu weryfikacyjnego i mo?na go zrobi? za pomoc? aplikacji Instantor. Po?yczka chwilówka za 0 z?otych niestety wymaga wykonania takiego przelewu w wysoko?ci 1 grosza.

 • KROK 4.
 • DECYZJA I PRZELEW. O pozytywnej decyzji Ferratum Bank poinformuje swojego klienta SMS-em lub mailowo. Je?eli decyzja jest pozytywna, pieni?dze przelewane s? na wskazane konto, a formularz sp?aty po?yczki w obu przypadkach zostanie dostarczony listownie za po?rednictwem Poczty Polskiej.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Ferratum Bank nie wymaga por?czenia, ani ?adnej innej formy zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Tak, ale tylko w przypadku tzw. chwilówki. Przy zaci?ganiu po?yczki ratalnej Ferratum Bank oferuje skorzystanie z aplikacji Instantor, która zapewnia szybk? weryfikacj? to?samo?ci przy pomocy logowania si? na swoje konto bankowe.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego, a pieni?dze dotr? na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych, nie pó?niej jednak ni? kolejnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Od umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia

Jakie s? koszty po?yczki?

Koszty zale?? przede wszystkim od wysoko?ci po?yczki i okresu kredytowania.

RRSO znajduje si? w zakresie od 103% przy kwocie 10 000 z?otych i 24 ratach do 263% przy 1000 z?otych roz?o?onym na 6 rat.

Przyk?adowe koszty przy po?yczce wynosz?cej 10 000 z?otych kredytowanej na najd?u?szy okres wynosz? 9097 z?otych.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta, wcze?niejsza sp?ata mo?e dotyczy? cz??ci lub ca?o?ci po?yczki. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Ferratum Bank?

Niestety, Ferratum Bank nie oferuje takiej mo?liwo?ci. Opó?nienie w sp?acie b?dzie traktowane jako brak sp?aty i b?dzie to za sob? poci?ga?o konsekwencji przewidziane w umowie.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie, Ferratum Bank rozpocznie naliczanie odsetek za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%w skali roku oraz poinformuje klienta o powsta?ych zaleg?o?ciach drog? SMS-ow?, mailow?, telefoniczn? lub listownie.
Gdy klient nie zareaguje na wezwania i nie ureguluje nale?no?ci, Ferratum Bank ma prawo do:

 • skierowania sprawy do firmy windykacyjnej
 • skierowania sprawy do windykacji s?dowej i komorniczej, przy czym klient zobowi?zany jest wtedy pokry? koszty post?powania i b?d? one ?ci?gane w pierwszej kolejno?ci.
 • Zg?oszenia klienta do odpowiedniego rejestru.