Feniko

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Feniko logo
Ocena: 3.57
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
E-mail: kontakt@feniko.pl
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Feniko jest cz??ci? polskiej firmy Dagona Sp. z o. o. z siedzib? w Tychach. Firma ta specjalizuje si? w szybkich mikropo?yczkach internetowych. Oferuje przede wszystkim bardzo niskie kwoty po?yczek roz?o?one na raty, przez co sp?ata zobowi?zania jest ?atwa i bardziej dost?pna do szerszego grona klientów.

Jak wygl?da po?yczka w Feniko?

Feniko oferuje bardzo niskie kwoty po?yczek w wysoko?ci od 300 do 1000 z?otych. Niezale?nie od zaci?gni?tej kwoty, nale?no?? zawsze zwracana jest w czterech miesi?cznych ratach.

Po?yczk? w Feniko mo?e zaci?gn?? ka?dy, kto:

 • jest obywatelem polskim lub posiada prawo do pobytu na terenie Polski
 • legitymuje si? wa?nym dokumentem to?samo?ci
 • mieszka na terenie Polski
 • posiada konto u?ytkownika w serwisie feniko.pl
 • posiada zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mo?e by? ca?kowicie ani cz??ciowo ubezw?asnowolniony)
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • nie posiada zaci?gni?tych po?yczek w Feniko
 • nie og?osi? upad?o?ci konsumenckiej i nie toczy si? przeciw niemu post?powanie upad?o?ciowe
 • posiada sta?e ?ród?o dochodów (umowa o dzie?o, zlecenie, o prac?, renta, emerytura, dzia?alno?? gospodarcza lub rolnicza)
 • posiada adres e-mail i numer telefonu
 • posiada konto bankowe w jednym z polskich banków

Czy Feniko sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Od figurowania (b?d? niefigurowania) zale?y zdolno?? kredytowa klienta. Feniko zastrzega sobie prawo nieudzielenia po?yczki w przypadku figurowania klientaw takich rejestrach, jednak odmówienie po?yczki nie nast?puje automatycznie.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wa?ny dowód osobisty. Feniko b?dzie jednak sprawdza? inne, podane we wniosku informacje. Mo?e równie? zadzwoni? do pracodawcy w celu weryfikacji prawdziwo?ci informacji o zatrudnieniu. Nie trzeba ich po?wiadcza? dokumentami, ale trzeba pami?ta?, ?e w przypadku podania nieprawdziwych danych klient mo?e by? nara?ony na odpowiedzialno?? karn?.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Feniko?

Po?yczk? mo?na uzyska? w kilku podstawowych krokach:

 • REJESTRACJA. Na g?ównej stronie feniko.pl znajduje si? kalkulator po?yczkowy, na którym mo?na zaznaczy? po??dan? kwot? po?yczki (okres sp?aty jest zawsze ten sam) a nast?pnie klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”. Po tym pojawi si? formularz rejestracyjny, w którym trzeba poda? swój adres e-mail, a tak?e imi? i nazwisko oraz numer PESEL.
 • WNIOSEK. We wniosku nale?y poda? dane adresowe, informacje o zatrudnieniu, wysoko?ci dochodów oraz zobowi?zaniach finansowych.
 • DECYZJA. Decyzja o przyznaniu po?yczki mo?e zaj?? do 24 godzin roboczych i zale?y g?ównie od pozytywnej oceny wiarygodno?ci kredytowej. Feniko poinformuje klienta o przyznaniu po?yczki lub jej odmówieniu przez SMS i e-mail.
 • WERYFIKACJA. Po pozytywnej odpowiedzi od Feniko nale?y wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 grosza.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Po otrzymaniu przelewu weryfikacyjnego przez Feniko, pieni?dze zostan? natychmiastowo przelane na konto.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta w Feniko?

Tak. Feniko nie wymaga por?czenia ani ?adnej innej formy zabezpieczenia po?yczki.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niestety, tak. Feniko chce by? pewnym, ?e po?yczkobiorca rzeczywi?cie jest osob?, za któr? podaje si? we wniosku. Niestety Feniko nie korzysta z ekspresowych aplikacji zewn?trznych typu Instantor. Nale?y przy tym pami?ta?, ?eby wykona? ten przelew ze swojego osobistego konta bankowego. Nie trzeba by? jedynym w?a?cicielem – Feniko dopuszcza równie? konta, w których po?yczkobiorca jest wspó?w?a?cicielem.

Jak szybko otrzymam pieni?dze w Feniko?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego, a pieni?dze dotr? na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych. To nie wi?cej ni? 24 godziny od momentu otrzymania przez Feniko przelewu weryfikacyjnego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak, mo?na to zrobi? w ci?gu 14 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

Jakie s? koszty po?yczki w Feniko?

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?adaj? si?:

 • powizja w wysoko?ci od 104,5 z?otych w przypadku najni?szej kwoty do 348 z?otych przy kwocie maksymalnej.
 • Odsetki w granicach od 8,49 z?otych do 28,90 z?otych

Przyk?adowy koszt po?yczki 1000 z?otych wyniesie ??cznie 375,65 z?otych przy jednej miesi?cznej racie wynosz?cej 344,23 z?ote.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Feniko?

Niestety, nie ma takiej mo?liwo?ci.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie, Feniko podejmie nast?puj?ce dzia?ania:

 • wysy?anie monitów SMS-em, mailowo, telefonicznie lub listownie
 • naliczanie odsetek za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%
 • skierowanie sprawy do windykacji s?dowej i komorniczej, przy czym klient zobowi?zany jest wtedy pokry? koszty post?powania i b?d? one ?ci?gane w pierwszej kolejno?ci.
 • zg?oszenie klienta do odpowiedniego rejestru.