Fellow Finance

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Fellow Finance logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: FELLOW FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzkiej 44 lok.3, Warszawa
E-mail: bok@fellowfinance.pl
Telefon kontaktowy: 223975115
NIP: 7010508554
REGON: 362560885
KRS: 0000576864

Fellow Finance to nordycka firma finansowa nale??ca mi?dzy innymi do helsi?skiej Taaleri Oyi i za?o?ona w 2013 roku. Jest to firma innowacyjna, która po?redniczy pomi?dzy inwestorami, a po?yczkobiorcami. Wykorzystuje do tego specjaln? platform? online, dzi?ki której po?yczkobiorca nie musi trzyma? si? sztywnych regu? i mo?e znale?? dogodne dla siebie warunki po?yczki, a inwestor mo?e uzyska? rozs?dny zysk z oprocentowania tej po?yczki.

Jak wygl?da po?yczka w Fellow Finance?

Fellow Finance, jak zapewnia, oferuje elastyczn? po?yczk? na wiele celów: na wi?ksze zakupy, na sp?at? innych po?yczek (po?yczka konsolidacyjna), na remont, itp. S? to tzw. po?yczki spo?eczno?ciowe, czyli po?yczki udzielane przez innych, którzy chcieliby na tym zarobi?. Dzi?ki temu mo?na dowolnie ustali? sobie wysoko?? i miesi?czn? rat? po?yczki.

Mo?na zaci?gn?? po?yczk? na maksymaln? kwot? 12 000 z?otych i sp?aca? j? w okresie od 4 do 24 miesi?cy.

O po?yczk? spo?eczno?ciow? w Fellow Finance mo?e stara? si? ka?dy, kto:

• ma co najmniej 20 lat, ale nie wi?cej ni? 75 lat
• mieszka w Polsce
• ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
• ma konto bankowe w polskim banku i dost?p do bankowo?ci elektronicznej od co najmniej 3 miesi?cy
• posiada zdolno?? kredytow?
• uwierzytelni swoj? to?samo?? i dochody przez system Kontomatik
• posiada polski numer telefonu i konto e-mailowe
• zarejestrowa? si? w serwisie fellowfinance.pl

Czy Fellow Finance sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Fellow Finance weryfikuje klienta w powy?szych bazach, ale figurowanie w tych rejestrach nie oznacza odmowy po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Przede wszystkim dowód osobisty, z którego trzeba b?dzie spisa? dane (numer dokumentu i PESEL). B?dzie potrzebny jeszcze wyci?g z konta za ostatnie 3 miesi?ce, ale ten zostanie pobrany automatycznie podczas logowania si? swoimi danymi bankowymi do systemu Kontomatik.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Fellow Finance?

Wbrew pozorom, wnioskowanie o po?yczk? w Fellow Finance jest ?atwe i obejmuje tylko kilka kroków:

  • USTALENIE WYSOKO?CI PO?YCZKI I WYSOKO?CI RAT. Mo?na tego dokona? na specjalnym kalkulatorze po?yczkowym stronie fellowfinance.pl.
  • WNIOSEK. Po klikni?ciu przycisku „z?ó? wniosek” na kalkulatorze po?yczkowym, strona przekierowuje klienta do elektronicznego wniosku, który nale?y uzupe?ni? swoimi danymi osobowymi.
  • WERYFIKACJA. Weryfikacja to?samo?ci klienta, jego danych bankowych i zdolno?ci kredytowej nast?puje poprzez zalogowanie si? swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej w systemie Kontomatik.
  • OFERTA. Klientowi zostanie przedstawiona klientowi indywidualna oferta po?yczkowa. Klient mo?e j? przyj??, ale mo?e tak?e j? odrzuci? i czeka? na lepsze oferty.
  • WYP?ATA PIENI?DZY. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, Fellow Finance natychmiastowo przeleje pieni?dze na rachunek bankowy nale??cy do klienta.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Fellow Finance nie ma w swojej ofercie po?yczek wymagaj?cych por?czenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Fellow Finance korzysta z zewn?trznej aplikacji Kontomatik która pobiera dane osobowe i bankowe klienta dopiero po zalogowaniu si? przez niego swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej, który zweryfikuje to?samo?? klienta i pobierze jego histori? bankow? z ostatnich 3 miesi?cy. W tym wypadku nie trzeba ju? wykonywa? przelewu. Wa?ne jest to, by logowa? si? za pomoc? swojego osobistego i indywidualnego konta bankowego – konta ze wspó?w?a?cicielem albo firmowe nie przejd? procesu weryfikacji.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wnioski w Fellow analizowane s? w szybkim tempie, jeszcze tego samego dnia, o ile nie jest to dzie? wolny od pracy – wtedy regu?y zajmuje to oko?o 15 minut po z?o?eniu wniosku.

Po tym czasie Fellow Finance umie?ci wniosek w systemie widocznym dla po?yczkodawców. Oferta przedstawiana przez po?yczkodawców mo?e si? pojawi? w ci?gu kilku minut. Mo?na te? czeka? na inne oferty, a to mo?e zaj?? nawet kilka dni. Im wy?sza zdolno?? kredytowa klienta, tym szybciej b?d? pojawia? si? atrakcyjne oferty.

Po zaakceptowaniu przez klienta oferty po?yczki, pieni?dze zostan? przelane na jego konto tego samego dnia, je?li jest to dzie? roboczy, lub pierwszego roboczego dnia nast?puj?cego po dniu zaakceptowania po?yczki. Zaksi?gowanie pieni?dzy na koncie klienta nast?pi wed?ug harmonogramu sesji bankowych i nast?pi to nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego po wys?aniu.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania ?adnej konkretnej przyczyny. Standardowy czas na oddanie ca?ej kwoty po?yczki wynosi 30 dni. Wystarczy wype?ni? formularz odst?pienia do??czony do umowy po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki w Fellow Finance?

Koszty po?yczki w Fellow Finance sk?adaj? si? z:

  • sta?ego oprocentowania po?yczki w wysoko?ci 10% na rok
  • op?aty wst?pnej – od 170 do 850 z?otych, odliczanej na wst?pie od po?yczanej kwoty
  • op?aty administracyjnej/prowizji doliczanej miesi?cznie do raty
  • op?aty za prowadzenie konta w Fellow Finance doliczanej do miesi?cznej raty

Przyk?adowy koszt po?yczki dla kwoty 10 000 z?otych na okres sp?aty 24 miesi?cy wynosi 6974 z?ote.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata jest mo?liwa w ka?dym, wybranym przez klienta momencie. W tym wypadku koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mo?liwe jest przed?u?enie sp?aty po?yczki w Fellow Finance?

Tak. Mo?na przesun?? sp?at? raty po?yczki o 14 dni lub te? odroczy? termin sp?aty raty o miesi?c. Jest to mo?liwe tylko w wypadku, je?li klient sp?aca? wszystkie poprzednie raty bez opó?nie?. Nale?y si? liczy? z tym, ?e poci?gnie to za sob? dodatkowe koszty, a odroczenie sp?aty nast?pi dopiero po przelaniu odpowiedniej op?aty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku gdy klient nie sp?aca po?yczki w terminie i nie reaguje na monity, Fellow Finance obci??y klienta odsetkami maksymalnymi za opó?nienie (14%). Mo?e tak?e przekaza? zad?u?enie do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub do post?powania s?dowego i komorniczego, za? klient musi pokry? koszty tego post?powania, które zaspokajane b?d? w pierwszej kolejno?ci. D?u?nik zostanie równie? wpisany do odpowiednich rejestrów gospodarczych, co mo?e uniemo?liwi? mu zaci?gni?cie kolejnej po?yczki w Fellow Finance i innych instytucjach po?yczkowych.