ExtraPortfel

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
Extra Portfel logo
Ocena: 3.48
(ilość ocen: 21)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
E-mail: info@extraportfel.pl
WWW: www.extraportfel.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 66 66
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00
Sb. - Ndz. 09:00-18:00

NIP: 525-254-89-58
REGON: 363682923
KRS: 0000453034

ExtraPortfel to firma, która specjalizuje si? w u?yczaniu szybkich po?yczek on-line, przy których klient nie musi przedstawia? ?adnego innego dokumentu ni? dowód osobisty – bez za?wiadcze? o zarobkach. Firma oferuje zarówno po?yczki nieoprocentowane, jak i oprocentowane w ma?ych kwotach przy korzystnych terminach sp?aty.

Jak wygl?daj? po?yczki w ExtraPortfel?

Maksymalna kwota pierwszej po?yczki wynosi 3000 z?otych, a klienci powracaj?cy mog? liczy? na maksymalnie 6000 z? po?yczki.

Aby zaci?gn?? po?yczk? w ExtraPortfel, nale?y spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 • zarejestrowa? si? na stronie extraportfel.pl
 • posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (nie mog? by? one ograniczone np. z powodu cz??ciowego ubezw?asnowolnienia wynikaj?cego z choroby).
 • Uko?czy? 21 lat, ale mie? nie wi?cej ni? 75
 • By? obywatelem polskim i legitymowa? si? wa?nym dowodem osobistym
 • mieszka? na sta?e na terenie Polski
 • dokona? weryfikacji to?samo?ci za pomoc? us?ugi Instantor.

Czy ExtraPortfel sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. ExtraPortfel zastrzega sobie prawo do wys?ania zapyta? o figurowanie w wy?ej wymienionych bazach. Je?eli klient znajduje si? w której? z nich, mo?e liczy? si? z otrzymaniem negatywnej decyzji o przyznaniu po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy tylko dowód osobisty, a w?a?ciwie jedynie dane spisane z tego dowodu i w pisane we wniosku po?yczkowym. ExtraPortel mo?e skontaktowa? si? z wnioskuj?cym, aby potwierdzi? inne dane zawarte w formularzu (np. wysoko?? zarobków). Nie trzeba przedstawia? na to ?adnych dokumentów, ale trzeba liczy? si? z tym, ?e za podanie nieprawdziwych informacji mo?e grozi? odpowiedzialno?? karna.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w ExtraPortfel?

Aby zaci?gn?? po?yczk? w ExtraPortfel, wystarczy wykona? kilka podstawowych kroków:

PO?YCZKA PIERWSZA:

 • REJESTRACJA. Po?yczki dokonuje si? na oficjalnej stronie internetowej nextraportfel.pl Znajduje si? tam kalkulator po?yczkowy, w którym mo?na ustawi? po??dan? kwot? i termin sp?aty. System ten od razu poka?e równie? kwot? odsetek, prowizji oraz ca?kowity koszt po?yczki. Po tym wystarczy klikn?? w przycisk „we? po?yczk?” i wype?ni? formularz zg?oszeniowy. Oprócz danych osobowych, numeru dowodu osobistego i PESEL nale?y poda? tak?e informacje o d?ugo?ci zamieszkania pod podanym adresem, zatrudnieniu, wysoko?ci dochodów, telefonu do pracodawcy i wysoko?ci miesi?cznych zobowi?za?.
 • POTWIERDZENIE REJESTRACJI. Odbywa si? ono poprzez zalogowanie si? do zewn?trznej us?ugi Instantor, w której nale?y zalogowa? si? do swojego konta bankowego za pomoc? loginu i has?a.
 • DECYZJA I WYP?ATA PIENI?DZY. Decyzja o przyznaniu po?yczki zostanie wykonana w ten sam dzie? roboczy – wykona j? zautomatyzowany system, dzi?ki czemu b?dzie ona dost?pna w ci?gu kilku minut. Pieni?dze znajd? si? na koncie ekspresowo, nawet w ci?gu 15 minut.

PO?YCZKA KOLEJNA mo?e by? zaci?gni?ta bez rejestracji, przy u?yciu swojego profilu u?ytkownika w zak?adce „Z?ó? wniosek”

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, ExtraPortfel nie wymaga por?czenia ani ?adnej innej formy zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. ExtraPortfel potwierdzenie to?samo?ci i numeru konta bankowego przeprowadza przez zewn?trzn? aplikacj? Instantor, nie trzeba samemu wykonywa? przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza. Instantor sam ?ci?gnie t? kwot? po zalogowaniu na konto.

Pami?ta? nale?y tylko o tym, by logowa? si? na swoje indywidualne, osobiste konto. Konta wspó?dzielone lub firmowe b?d? odrzucone w procesie weryfikacji.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

O po?yczk? mo?na ubiega? si? w ka?dym mo?liwym momencie, równie? w ci?gu godzin nocnych i ?wi?t. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki nast?pi dopiero podczas najbli?szego dnia roboczego, a pieni?dze dotr? na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych. Weryfikacja dokonywana jest poprzez zautomatyzowany system, wi?c zajmie nie wi?cej ni? 15 minut. O wydaniu decyzji Extraportfel poinformuje o tym klienta SMS-em i e-mailem. Pieni?dze za? znajd? si? na koncie zgodnie z harmonogramem sesji bankowych – je?eli klient posiada konto w tym samym banku co ExtraPortfel, to przelew znajdzie si? na koncie natychmiastowo po jego zleceniu. W pozosta?ych przypadkach zajmie to nie wi?cej ni? 24 godziny.

Jakie s? koszty po?yczki w ExtraPortfel?

Koszty po?yczki w ExtraPortfel wynosz? 16,08% miesi?cznie, co oznacza RRSO na poziomie 514%.

Przyk?adowy koszt po?yczki przy kwocie 1000 z?otych i terminie sp?aty 30 dni wyniesie 1160,82 z?otych (tzn. tak? dok?adnie kwot? trzeba zwróci?).

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim wypadku nale?y przes?a? stosowne o?wiadczenie na adres ExtraPortfel lub przes?a? skan takiego o?wiadczenia poczt? e-mail. Nale?y tak?e niezw?ocznie zwróci? ca?? kwot? po?yczki.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem nie wymaga od po?yczkobiorcy ?adnych dodatkowych o?wiadcze? i procedur. W tym wypadku, koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w ExtraPortfel?

ExtraPortfel nie udost?pnia takiej mo?liwo?ci.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku niesp?acenia po?yczki w wyznaczonym terminie, ExtraPortfel podejmie nast?puj?ce dzia?ania:

 • wysy?anie monitów SMS-em, mailowo, telefonicznie lub listownie
 • naliczanie odsetek za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%
 • skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej
 • skierowanie sprawy do windykacji s?dowej i komorniczej, przy czym klient zobowi?zany jest wtedy pokry? koszty post?powania i b?d? one ?ci?gane w pierwszej kolejno?ci.
 • zg?oszenie klienta do odpowiedniego rejestru.