Efino

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Efino logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 11)
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
E-mail: info@efino.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Efino to marka stworzona przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. nale??ca do po?yczkodawcy MDP Finance Sp. z o.o., która dzia?a na polskim rynku od stosunkowo krótkiego czasu. Tak jak wi?kszo?? innych firm po?yczkowych, oferuje szybkie po?yczki przez Internet przy zachowaniu minimum formalno?ci, b?yskawicznej analizie wniosku i ?atwo?ci zaci?gni?cia po?yczki.

Jak wygl?da po?yczka w Efino?

Efino specjalizuje si? w po?yczkach ratalnych w kwocie od 1000 do 10 000 z?otych z mo?liwo?ci? roz?o?enia sp?aty po?yczki na okres od 3 do 24 miesi?cznych rat. Pierwsza po?yczka mo?e zosta? zaci?gni?ta maksymalnie do wysoko?ci 6000 z?otych z okresem kredytowania nie przekraczaj?cym 18 miesi?cy.

Po?yczk? w Efino mo?e zaci?gn?? ka?dy, kto:

 • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 70 lat
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • jest konsumentem – po?yczka nie b?dzie udzielona na firm? lub dzia?alno?? gospodarcz?
 • jest obywatelem polskim i na sta?e zamieszkuje w Polsce
 • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym
 • posiada zdolno?? do sp?aty zobowi?za? i regularne ?ród?o dochodu
 • posiada zdolno?? kredytow?
 • nie ma ju? zaci?gni?tej po?yczki w Efino
 • ma aktywny numer telefonu i adres e-mail
 • za?o?y? konto na stronie efino.pl

Czy Efino sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Efino ka?dorazowo sprawdza rejestry d?u?ników, aczkolwiek weryfikowane b?d? tylko informacje w Biurze Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy dowód osobisty wydany przez polskie w?adze.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Efino?

Proces ubiegania si? o po?yczk? w Efino nie odbiega od standardów znanych w innych firmach po?yczkowych. Wystarczy wykona? nast?puj?ce kroki:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. Kwot? i liczb? rat mo?na ustali? na kalkulatorze po?yczkowym na stronie g?ównej efino.pl. Kalkulator ten poka?e równie? orientacyjn? wysoko?? jednej raty i ca?kowitego kosztu po?yczki. Po klikni?ciu przycisku „we? po?yczk?”, strona przekierowuje do wniosku online, w którym nale?y poda?: podstawowe dane osobowe i adresowe, stan cywilny, d?ugo?? zamieszkania pod obecnym adresem, data pocz?tku zatrudnienia, aktualne miejsce zatrudnienia, telefon do pracodawcy, liczb? osób w gospodarstwie domowym, miesi?czne koszty utrzymania i wydatki.
 • WERYFIKACJA. Po wype?nieniu wniosku klient zobowi?zany jest dokona? weryfikacji swojej to?samo?ci i danych bankowych za pomoc? aplikacji Instantor.
 • DECYZJA. Po weryfikacji wniosku i ocenieniu zdolno?ci kredytowej klienta, Efino poinformuje o tym mailowo lub przez SMS.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Zostanie ona wykonana na konto u?yte do weryfikacji. Po?yczk? mo?na tak?e odebra? na poczcie.

Ka?da kolejna po?yczka mo?e by? zaci?gni?ta za pomoc? swojego profilu klienta na efino.pl

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Efino nie ma w swojej ofercie po?yczek wymagaj?cych por?czenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Efino korzysta z zewn?trznej aplikacji Instantor, która pobiera dane osobowe i bankowe klienta dopiero po zalogowaniu si? przez niego swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. W tym wypadku nie trzeba ju? wykonywa? przelewu. Wa?ne jest to, by logowa? si? za pomoc? swojego osobistego i indywidualnego konta bankowego – konta ze wspó?w?a?cicielem albo firmowe nie przejd? procesu weryfikacji.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wnioski w Efino analizowane s? w szybkim tempie, jeszcze tego samego dnia, o ile nie jest to dzie? wolny od pracy – wtedy z regu?y zajmuje to oko?o 15 minut, chyba ?e potrzebne b?d? inne czynno?ci weryfikacyjne.

Wyp?aty pieni?dzy, mimo ?e dokonywane s? natychmiast po zaakceptowaniu umowy, zale?? od liczby i godzin sesji bankowych. Je?eli klient posiada konto w tym samym banku, co Efino, pieni?dze zostan? zaksi?gowane ekspresowo. W innym przypadku znajd? si? na koncie nie pó?niej ni? po 24h. Najcz??ciej docieraj? na konto klienta nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania ?adnej konkretnej przyczyny. Standardowy czas na oddanie ca?ej kwoty po?yczki wynosi 30 dni. Wystarczy wype?ni? formularz odst?pienia do??czony do umowy po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki w Efino?

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?adaj? si? sta?e odsetki kapita?owe w wysoko?ci 10% oraz prowizja zale?na od kwoty po?yczki i liczby rat (27,40% – 69% kwoty bazowej).

Przyk?adowe koszty po?yczki:

 • 2000 z?/ 6 rat – 788 z?otych
 • 3000 z?/ 12 rat – 1797 z?otych
 • 5000 z?/ 12 rat – 1995 z?otych
 • 6000 z?/ 18 rat – 4626 z?otych
 • 10 000 z?/ 24 raty – 9404 z?ote

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata jest mo?liwa w ka?dym, wybranym przez klienta momencie. W tym wypadku koszty po?yczki ulegaj? zmniejszeniu za liczb? dni dziel?c? sp?at? po?yczki od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Efino?

Niestety, Efino nie zak?ada z góry przed?u?enia terminu sp?aty. W razie k?opotów finansowych lub nieprzewidzianych sytuacji, które uniemo?liwiaj? sp?at? rat zgodnie z harmonogramem, Efino zaprasza do kontaktu, aby polubownie za?atwi? spraw? i dostosowa? harmonogram sp?at do mo?liwo?ci klienta.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W przypadku gdy klient nie sp?aca po?yczki w terminie i nie reaguje na monity, Efino obci??y klienta odsetkami maksymalnymi za opó?nienie (14%). Mo?e tak?e przekaza? zad?u?enie do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub do post?powania s?dowego i komorniczego, za? klient musi pokry? koszty tego post?powania. D?u?nik zostanie równie? wpisany do odpowiednich rejestrów gospodarczych.