Darmowa chwilówka – tylko na dowód – bez BIK KRD BIG

Jakie trzeba spe?ni? warunki by otrzyma? chwilówk? na dowód?

Jest kilka wariantów, na jakie zwracaj? uwag? firmy po?yczkowe, weryfikuj?c swoich potencjalnych klientów. Taka weryfikacja jest darmowa i polega g?ównie na wybadaniu, czy klient zarabia i czy posiada pozytywn? histori? kredytow?. Odbywa si? to w sposób nast?puj?cy:

  • po?yczkobiorca musi zarejestrowa? si? w serwisie po?yczkowym wybranej firmy, podaj?c przy tym swoje dane z dowodu osobistego;
  • dane musz? zosta? poddane weryfikacji poprzez przelew (najcz??ciej 1 grosz lub 1 z?) na konto firmy udzielaj?cej chwilówek. Co istotne, dane na koncie bankowym musz? si? zgadza? z tymi z dowodu, poniewa? konto w Polsce, w jakimkolwiek banku, musi by? za?o?one na podstawie dowodu wydanego przez odpowiedni urz?d;
  • je?li dane osobowe s? zweryfikowane pozytywnie, zostaniemy o tym poinformowani i po?yczkodawca przejdzie do prze?wietlenia naszej historii kredytowej;
  • zdolno?? i historia kredytowa jest weryfikowana na podstawie baz biur informacji gospodarczych, które to gromadz? dane o innych kredytach i po?yczkach, a w szczególno?ci o tym czy s? sp?acane regularnie;
  • je?li sp?aty kredytów s? w porz?dku lub kto? ich wcale nie mia?, na pewno dostanie chwilówk?. Osoby, które nie sp?acaj? swoich d?ugów, na taki kredyt liczy? nie mog?;
  • kolejnym krokiem dla niektórych firm mo?e by? weryfikacja zarobków. Czasami wystarczy zwyk?e o?wiadczenie „na s?owo”, a niekiedy firmy mog? próbowa? skontaktowa? si? z pracodawc? w celu zweryfikowania zatrudnienia. S? to jednak sporadyczne przypadki;
  • je?li wszystko jest do tego momentu przebieg?o pomy?lnie, pieni?dze zostan? nam wyp?acone w ci?gu kilku minut;
  • wszystkie chwilówki s? udzielane na dowód i nie potrzeba do nich za?wiadcze? o zarobkach.

Poni?ej znajdziesz zestawienie firm po?yczkowych oferuj?cych darmowe po?yczki na dowód

Vivus.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 27)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.08
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

kuki.pl logo
Ocena: 3.9
(ilość ocen: 20)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Miloan logo
Ocena: 3.28
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczka Plus logo
Ocena: 2.5
(ilość ocen: 8)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Lendon.pl logo
Ocena: 3.45
(ilość ocen: 20)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Extra Portfel logo
Ocena: 3.48
(ilość ocen: 21)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Smart po?yczka logo
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 3)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Je?li chcesz zaci?gn?? po?yczk? chwilówk?, przejd? do naszej strony g?ównej. Znajdziesz tam ranking darmowych po?yczek. Wystarczy, ?e b?dziesz zwraca? pieni?dze terminowo, a firma po?yczkowa nie doliczy Ci ?adnych prowizji i op?at. Jest to o tyle istotne, ?e w przypadku niesp?acenia ca?ej kwoty firma mo?e wszcz?? przeciwko Tobie post?powanie windykacyjne, które wi?za? si? mo?e z dodatkowymi kosztami.