Creditstar

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Creditstar logo
Ocena: 2.86
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Creditstar Poland
Siedziba firmy: ul. Grochowska 306/308, Warszawa
E-mail: info@creditstar.pl
Telefon kontaktowy: 22 307 51 53
NIP: 5213656885
REGON: 146912819
KRS: 0000479212

CreditStar to mi?dzynarodowa firma z ponad 11-letnim okresem dzia?ania na arenie mi?dzynarodowej, w o?miu krajach ?wiata. W Polsce dzia?a od 2013 roku i specjalizuje si? w udzielaniu szybkich po?yczek finansowych w niskiej kwocie. Do dzisiaj CreditStar udzieli? ponad pó? miliona po?yczek.

Jak wygl?da po?yczka w CreditStar?

CreditStar posiada dwie oferty po?yczkowe: skierowan? do nowych klientów oraz ofert? dla klientów powracaj?cych. Osoba bior?ca po?yczk? po raz pierwszy mo?e po?yczy? maksymalnie 1500 z?otych, za? dla klienta powracaj?cego limit ten wzrasta do 5000 z?otych. W obu przypadkach termin sp?aty wynosi od 5 dni do 3 miesi?cy, przy czym przy terminie sp?aty powy?ej 30 dni przyjmuje si? system rat miesi?cznych.

Po?yczk? w CreditStar mo?e uzyska? ka?dy, kto:

 • uko?czy? 18 lat
 • mieszka na sta?e na terenie Polski
 • legitymuje si? wa?nym dokumentem to?samo?ci lub kart? sta?ego pobytu w Polsce
 • posiada sta?e dochody w Polsce
 • posiada telefon komórkowy i konto bankowe w Polsce
 • posiada wiarygodno?? kredytow?.

Czy CreditStar sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak. Figurowanie w jednej z powy?szych baz danych mo?e spowodowa? nieprzyznanie po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy jedynie wa?ny dowód to?samo?ci, gdy? potrzebne b?dzie podanie jego numeru i serii, a tak?e numeru PESEL.

Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e we wniosku po?yczkowym konieczne b?dzie wpisanie ?ród?a dochodów i ich wysoko?ci. Przedstawienie odpowiednich dokumentów nie jest wymagane, ale te informacje na pewno b?d? sprawdzane. W przypadku po?wiadczenia nieprawdy (i np. zawy?enia dochodów), klient mo?e ponie?? odpowiedzialno?? karn?.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w CreditStar?

Wnioskowanie nie jest skomplikowane i sk?ada si? z kilku podstawowych kroków:

 • REJESTRACJA. W pierwszym kroku nale?y ustawi? po??dan? przez nas kwot? i okres sp?aty na suwakach po?yczkowych na stronie creditstar.pl. Nast?pnie wystarczy klikn?? przycisk z?ó? wniosek. Przekierowuje nas to do strony rejestracyjnej, na której trzeba b?dzie poda? swoje dane osobowe.
 • WERYFIKACJA. W celu potwierdzenia swojej to?samo?ci i zapewnienia bezpiecze?stwa transakcji, nale?y wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 grosza.
 • ROZPATRZENIE WNIOSKU. Przes?any wniosek zostanie rozpatrzony w godzinach pracy biura CreditStar. W niektórych przypadkach z klientem mo?e si? skontaktowa? pracownik biura i poprosi? o kilka dodatkowych informacji.
 • PRZES?ANIE PIENI?DZY. Po wydaniu decyzji po?yczkowej, klient zostanie o niej poinformowany. Ca?a kwota po?yczki zostanie przelana na konto, z którego robiony by? przelew weryfikacyjny.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak – taka w?a?nie jest idea szybkich po?yczek przez Internet. CreditStar nie potrzebuje dodatkowych zabezpiecze?.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niestety tak. Jest to, oprócz dowodu osobistego, sposób na potwierdzenie to?samo?ci klienta. Przelewu nale?y dokona? z konta osobistego, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem – konta wspólne, dzielone np. ze wspó?ma??onkiem lub konta firmowe nie przejd? procesu weryfikacji.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wniosek mo?na sk?ada? o ka?dej porze dnia i nocy, a tak?e w niedziele i ?wi?ta. Trzeba si? jednak liczy? z tym, ?e w takim przypadku wniosek po?yczkowy zostanie rozpatrzony nast?pnego dnia roboczego.

Wed?ug CreditStar, od wydania pozytywnej opinii o po?yczce do czasu w którym pieni?dze powinny znale?? si? na koncie nie minie wi?cej ni? 15 minut. Dzieje si? tak dlatego, ?e CreditStar posiada rachunki we wszystkich g?ównych bankach, przez co mo?e swoim klientom transferowa? pieni?dze jako p?atno?? wewn?trzn? w ramach tego samego banku.

Ile kosztuje po?yczka w CreditStar?

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?ada:

 • prowizja w wysoko?ci od 4,5% do 27% kwoty po?yczki i jest zale?na od wysoko?ci po?yczki i terminu sp?aty.
 • Odsetki – oprocentowanie jest sta?e i wynosi 10%
 • Koszty ewentualne – odsetki za opó?nienie sp?aty i koszty post?powania windykacyjnego

Przyk?adowy koszt po?yczki w wysoko?ci 5 tysi?cy z?otych do sp?aty w 3 miesi?cznych ratach to 1711, 06 z?otych.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa w CreditStar?

Oczywi?cie. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Cz??ciowa lub ca?kowita sp?ata po?yczki przed terminem obni?a koszty po?yczki o liczb? dni dziel?c? rzeczywist? sp?at? od ko?cowego terminu sp?aty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w CreditStar?

Tak. Klientowi przys?uguje praco do dwukrotnego przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki na okres 30 dni. Wniosek o przed?u?enie nale?y z?o?y? nie pó?niej ni? 5 dni przed ostatecznym terminem sp?aty.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki w CreditStar?

CreditStar, w przypadku niesp?acenia po?yczki w terminie ma prawo podj?? poni?sze dzia?ania:

 • obci??y? klienta odsetkami maksymalnymi za opó?nienie (14%)
 • wystosowa? wezwania do zap?aty drog? e-mailow?, telefoniczn?, SMS-em lub listownie
 • przekaza? zad?u?enie do s?dowego post?powania windykacyjnego. W tym wypadku klient pokrywa równie? wszelkie koszty podst?powania s?dowego i komorniczego.
 • Dokona? odpowiedniego wpisu w bazie BIK.