Chwilówkomat

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówkomat logo
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@chwilowkomat.pl
Telefon kontaktowy: 22 212 87 67
NIP: 521-371-77-01
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Chwilówkomat to marka nale??ca do du?ej firmy po?yczkowej Primus Finance z siedzib? w Warszawie. Pod patronatem tego po?yczkodawcy dzia?a tak?e kilka innych znanych marek, które zdoby?y niema?e zaufanie klientów – Halopo?yczka i Ale gotówka. Cechami wszystkich z nich s? proste i przejrzyste zasady dzia?ania zwi?zane z bardzo ma?? ilo?ci? formalno?ci. Szybki czas obs?ugi klienta i ?atwo?? w uzyskaniu po?yczki zagwarantowana jest przez zespó? do?wiadczonych ekspertów z dziedziny finansów.

Jak wygl?da po?yczka w Chwilówkomat?

Chwilówkomat, jak mo?na si? domy?la?, zajmuje si? udzielaniem tzw. chwilówek, czyli po?yczek z krótkim terminem p?atno?ci. Jego oferta jest bardzo prosta, wyst?puj?ca w dwóch wersjach:

 • DLA NOWYCH KLIENTÓW. Klienci, którzy po raz pierwszy korzystaj? z us?ug tej firmy, mog? po?yczy? od 500 do 2000 z?otych na okres 7, 14, 21 lub 30 dni. Podstawowym za?o?eniem pierwszej po?yczki w Chwilówkomat jest to, ?e je?li tylko zostanie ona sp?acona w terminie, klientowi zostan? umorzone wszystkie koszty, a on odda tylko tak? kwot?, jak? po?yczy?.
 • DLA STA?YCH KLIENTÓW. Stali klienci Chwilówkomat mog? liczy? na wi?ksze kwoty zobowi?zania – nawet do 5000 z?otych. Jednak?e dost?pna do po?yczenia kwota nie wzrasta od razu, a stopniowo. W ten sposób mo?na po?yczy? maksymalnie: do 2500 z?otych za drugim razem, do 3000 z?otych za trzecim razem, do 4000 z?otych za czwartym razem, oraz do 5000 z?otych za pi?tym i ka?dym kolejnym razem. Okres sp?aty przy kolejnych po?yczkach pozostaje taki sam.

Aby otrzyma? po?yczk? w Chwilówkomat, nale?y spe?nia? poni?sze warunki:

 • by? pe?noletnim, ale mie? nie wi?cej ni? 75 lat;
 • by? obywatelem polskim i mie? aktualny dowód osobisty;
 • zaci?ga? po?yczk? jako konsument, na cele prywatne;
 • mie? nieograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych;
 • mieszka? i pracowa? w Polsce;
 • mie? odpowiedni? zdolno?? finansow?;
 • nie figurowa? w ?adnym z rejestrów d?u?ników;
 • nie mie? ?adnych zaleg?o?ci finansowych lub aktywnych po?yczek w Chwilówkomat i innych markach nale??cych do Primus Finance;
 • mie? konto bankowe, telefon komórkowy i adres e-mail.

Czy Chwilówkomat sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Instytucjami, z którymi wspó?pracuje Chwilówkomat, s?: Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr D?ugów, BIG Infomonitor, Rejestr D?u?ników ERIF oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Negatywne wpisy w przynajmniej jednej z tych baz z du?ym prawdopodobie?stwem spowoduj? odmow? przyznania po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy tylko poda? dane z dowodu osobistego (numer i seria oraz PESEL) w trakcie sk?adania wniosku. Nie ma konieczno?ci przedstawiania ?adnych za?wiadcze?.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Chwilówkomat?

Wzi?cie po?yczki w Chwilówkomat przebiega nast?puj?co:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. Klienci, którzy po raz pierwszy sk?adaj? wniosek w serwisie Chwilówkomat, zobligowani s? do za?o?enia osobistego konta klienta. Mog? to zrobi? za pomoc? prostego formularza tu? po wybraniu kwoty po?yczki i okresu sp?aty na kalkulatorze po?yczkowym dost?pnym na stronie internetowej po?yczkodawcy. Konto utworzy si? po podaniu imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz ustanowieniu has?a do logowania. Dopiero po tym mo?na zabra? si? za wype?nianie wniosku. Konieczne b?dzie podanie: bardziej szczegó?owych danych osobowych (data urodzenia, stan cywilny), danych adresowych oraz informacji dotycz?cych zatrudnienia i osi?ganych miesi?cznie dochodów.
 • WERYFIKACJA. Prawid?owa weryfikacja w Chwilówkomat jest mo?liwa za pomoc? zwyk?ego przelewu weryfikacyjnego lub b?yskawicznej aplikacji Szybka Identyfikacja.
 • DECYZJA. Rozpatrzenie wniosku zwykle zajmuje nie wi?cej ni? 15 minut. O negatywnej lub pozytywnej decyzji po?yczkowej klient dowie si? za pomoc? wiadomo?ci e-mail lub SMS.
 • WYP?ATA PIENI?DZY.

O kolejn? po?yczk? mo?na wnioskowa? za pomoc? swojego profilu na stronie po?yczkodawcy. Nie ma wtedy konieczno?ci ponownej weryfikacji to?samo?ci.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, nie trzeba ustanawia? ?adnego rodzaju zabezpiecze? po?yczki.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie jest to konieczne. Chwilówkomat oferuje swoim klientom mo?liwo?? skorzystania z aplikacji Szybka Identyfikacja, która za pomoc? po??czenia z kontem bankowym klienta sama pobierze dane jego w?a?ciciela. Klienci, którzy zdecyduj? si? na wykonanie przelewu weryfikacyjnego, mog? skorzysta? z przelewów ekspresowych Blue Cash. Warunkiem koniecznym jest tylko wykorzystanie swojego indywidualnego, niewspó?dzielonego konta.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Formalno?ci le??ce po stronie klienta s? sprowadzone do minimum, wi?c zajm? nie wi?cej ni? kilkana?cie minut. Dodatkowo procedura zostanie skrócona poprzez u?ycie Szybkiej Identyfikacji. Je?li wniosek zostanie z?o?ony w dniu roboczym, w godzinach pracy firmy, mo?emy liczy? na jego rozpatrzenie jeszcze tego samego dnia, najcz??ciej ju? po kwadransie.

Chwilówkomat wysy?a ka?d? po?yczk? za pomoc? przelewów ekspresowych Blue Cash. Oznacza to, ?e niezale?nie od tego, w jakim banku posiada si? rachunek bie??cy, mo?na otrzyma? pieni?dze niemal?e natychmiastowo po ich wys?aniu przez po?yczkodawc?. Przyt?aczaj?ca wi?kszo?? klientów otrzyma wi?c po?yczk? w tym samym dniu, w bardzo krótkim czasie.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Ka?dy klient Chwilówkomat ma mo?liwo?? odst?pienia od umowy po?yczki w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia i nie musi przy tym podawa? przyczyny takiego kroku. W takiej sytuacji Chwilówkomat poprosi go o jak najszybsze zwrócenie pieni?dzy, najcz??ciej wyznaczaj?c na to 30 dni.

Jakie s? koszty po?yczki w Chwilówkomat?

Pierwsza po?yczka w Chwilówkomat, o ile zostanie sp?acona w terminie, jest pozbawiona kosztów. Na koszty ka?dej z kolejnych po?yczek sk?adaj? si?: oprocentowanie nominalne w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizja za udzielenie po?yczki. Koszty takich po?yczek powinny zawrze? si? w oko?o 27% po?yczanej kwoty. Przyk?adowo b?d? one wygl?da?y nast?puj?co:

 • 2500 z?/14 dni – 488,18 z? kosztów;
 • 2500 z?/30 dni – 706,80 z? kosztów;
 • 3000 z?/14 dni – 585,90 z? kosztów;
 • 3000 z?/30 dni – 848,30 z? kosztów;
 • 4000 z?/30 dni – 1131,30 z? kosztów;
 • 5000 z?/30 dni – 1413,90 z? kosztów.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Po?yczk? mo?na sp?aci? w dowolnym momencie. Po?yczkobiorca ma wtedy prawo, by domaga? si? od Chwilówkomat ponownego przeliczenia nale?nych kosztów.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Chwilówkomat?

Chwilówkomat nie przewiduje mo?liwo?ci przed?u?enia okresu sp?aty lub refinansowania. Je?li jednak do?wiadcza si? problemów ze sp?at?, mo?na skontaktowa? si? z biurem obs?ugi klienta – firma dopuszcza mo?liwo?? indywidualnego potraktowania problemu.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Niesp?acenie po?yczki w Chwilówkomat, mo?e spowodowa? kolejno:

 • naliczenie odsetek za nieterminowo?? ju? od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu sp?aty (14% w skali roku),
 • windykacj? w?asn? Chwilówkomat lub zewn?trznej firmy windykacyjnej,
 • post?powanie s?dowe;
 • post?powanie komornicze (i zaj?cie maj?tku d?u?nika);
 • negatywne wpisy w BIK oraz rejestrach d?u?ników.