Zmiana sytuacji emerytów na rynku po?yczek

Jeszcze do niedawna to w?a?nie emeryci byli najliczniejsz? grup?, która korzysta?a z chwilówek w celu podreperowania swojego bud?etu. Dzisiaj ich sytuacja ulega zmianom, coraz cz?stsze waloryzacje oraz coraz wy?sze emerytury pozwalaj? na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. A na dodatek emeryci pomagaj? dzi? m?odszym pokoleniom w trudnych i kryzysowych sytuacjach ?yciowych. Jakim klientem jest obecnie emeryt na rynku po?yczek chwilówek? I na co najcz??ciej po?ycza pieni?dze?

Polski emeryt coraz bogatszy

W dzisiejszych niepewnych czasach wiecznego kryzysu finansowego, sta?y dochód w postaci emerytury to prawie jak wygrana w lotto. Dzi?ki coraz cz?stszym i wi?kszym waloryzacjom emerytur w Polsce ich suma sukcesywnie ro?nie, a przez to polepsza si? poziom ?ycia osób starszych. Oczywi?cie to statystyczna ?rednia i nie wszyscy, cho? coraz liczniejsza wi?kszo?? mo?e w ko?cu spokojnie odpoczywa? na emeryturze.

 

W Polsce w 2017 roku z emerytury ?y?o ok. 9 mln osób, z czego ?rednia wysoko?? ?wiadczenia wynosi?a ok. 2 130 z?otych brutto. Wi?kszo??, bo ponad po?owa osób otrzymywa?a ni?szy dochód ni? przeci?tna emerytura, a ok. 36% wi?cej w granicach ok. 4 000 z?otych brutto i wi?cej. W marcu 2018 roku sytuacja ta uleg?a zmianie na lepsze i obecnie wg GUS ?rednia emerytura wynosi ok. 2 570 z?otych brutto w przypadku m??czyzn i ok. 1 550 z?otych brutto u kobiet.

Emeryci wspieraj? finansowo dzieci i wnuki

Wed?ug badania BIG InfoMonitor z 2017 roku, co siódmy emeryt pomaga regularnie swoim bliskim. Mimo ?e 59% osób w wieku 60 lat, przebywaj?cych na emeryturze deklaruje, ?e nie udziela bliskim pomocy finansowej, to jedna trzecia z pozosta?ych 41% pomaga rodzinie przynajmniej raz w miesi?cu. ?rednia kwota takiej bezzwrotnej pomocy wynosi ok. 431 z?otych na miesi?c.

 

W wi?kszo?ci dzieciom i wnukom pomagaj? m??czy?ni na emeryturze, których ?wiadczenia s? o wiele wy?sze (2 302 z? brutto miesi?cznie – dane GUS 2016) ni? kobiety (1 591 z? brutto miesi?cznie – dane GUS 2016). Pomoc finansow? rodzinie oferuje ok. 50% emerytów i ok. 37% emerytek. Za to wi?kszo?? bab? pomaga dzieciom niematerialnie, zajmuj?c si? na co dzie? wnukami. 9 na 10 emerytów jako pierwsi proponuj? pomoc bliskim w po?yczeniu gotówki, a tylko 3% zwraca si? o pomoc finansow? do dziadków. W wi?kszo?ci przypadków – 4 na 5 seniorów otrzymuje z powrotem po?yczone pieni?dze. Z czego wi?kszo?? darowizny (79%) pochodzi z emerytury osoby starszej, 16% z oszcz?dno?ci, a tylko 3% z kredytu.

Sytuacja emerytów na rynku po?yczek

Skoro w portfelach seniorów coraz wi?ksze emerytury to czy nadal korzystaj? oni z szybkich po?yczek chwilówek? Tak, emeryci nadal po?yczaj? pieni?dze, ale g?ównie na potrzeby dzieci i wnuków! ?rednia suma kredytów i po?yczek zaci?ganych przez osoby starsze w celu pomocy m?odszym cz?onkom rodziny wynosi od 9 700 do 9 900 z?otych, a dla siebie – tylko 6 700 z?otych.

 

W wi?kszo?ci po?yczone pieni?dze przeznaczane s? na bie??ce wydatki i rachunki dla osób bliskich, ale tak?e dla nich na remont, zakup mebli, sprz?tu AGD czy elektroniki. Co ciekawe, oprócz zaspokajania w?asnych potrzeb, emeryci po?yczaj? gotówk?, aby przekaza? j? w prezencie na ?lub, chrzciny czy komuni? ?wi?t? w rodzinie. Dla siebie natomiast polscy seniorzy nadal najwi?cej wydaj? na zdrowie – leki, wizyty u specjalistów czy prywatne zabiegi. Coraz wi?cej, ale w porównaniu z niemieckimi s?siadami, wci?? o wiele za ma?o, inwestuj? w kultur?, rekreacj? czy nawet podró?e. Emeryt w Polsce nadal najch?tniej sp?dza czas i wakacje na w?asnej dzia?ce b?d? w przydomowym ogrodzie i sto?uje si? przy tym g?ównie w domu.

Jak po?ycza emeryt w Polsce?

Mówi?c o seniorach, mamy na my?li osoby starsze w wieku 65 lat i wi?cej. Nie bez znaczenia jest tutaj wiek emerytalny, który obok wysoko?ci miesi?cznego ?wiadczenia z ZUS oraz historii kredytowej, ma wp?yw na mo?liwo?? otrzymania kredytu b?d? po?yczki.

 

Banki, mimo ?e preferuj? osoby w wieku do 65 lat, to coraz cz??ciej dzisiaj udzielaj? kredytów osobom powy?ej tej granicy wieku, pod dwoma warunkami. Pierwszy to sta?y, miesi?czny dochód i im wy?sza kwota emerytury, tym wi?ksza kwota kredytu do po?yczenia, nawet do 150 tysi?cy z?otych do sp?acenia w 8 lat w ratach. Drugi warunek to suma innych, bie??cych wydatków i zobowi?za? finansowych, w tym chwilówek czy po?yczek ratalnych. Spe?niaj?c te podstawowe warunki plus przej?cie pozytywnie weryfikacji dotychczasowej historii kredytowej, jest to jedyna mo?liwo?? otrzymania kredytu w banku.

 

Troch? inaczej wygl?da sytuacja w pozabankowych firmach po?yczkowych, gdzie sam wiek maksymalny Po?yczkobiorcy wynosi ju? nie 65, a 75 lat lub jest nieograniczony i nie ma wp?ywu na przyznawalno?? po?yczki. Oprócz tego wystarczy zwykle sta?y, miesi?czny dochód oraz brak zad?u?e?, aby otrzyma? bezp?atn? chwilówk? od kilkuset do kilku tysi?cy z?otych.

 

Faktem jest, ?e im wy?sze kwoty gotówki w przypadku chwilówek na raty, tym wi?cej warunków wnioskuj?cy o po?yczk? musi spe?ni?. Potwierdzenie wysoko?ci emerytury odpowiednim dokumentem z ZUS-u lub wyci?giem z konta oraz pozytywne przej?cie weryfikacji historii kredytowej w bazach informacji gospodarczej. Ale ju? bez por?czycieli i dodatkowych ubezpiecze?, które cz?sto w ramach zabezpieczenia sp?aty kredytu wymagaj? banki. W zwi?zku z niema?ymi wymaganiami wobec seniorów w bankach, gdzie staraj? si? o kredyt gotówkowy np. na remont domu, emeryci wol? kupi? rzeczy typu meble czy sprz?t RTV AGD na raty, a gotówk? na leki czy prezent dla bliskich po?yczy? w firmie pozabankowej.