Zmiana harmonogramu sp?aty po?yczki – czy to mo?liwe?

Ka?da po?yczka to obci??enie, niezale?nie od tego, czy jest to chwilówka, czy po?yczka ratalna. Na tyle du?e, ?e czasami po?yczki nie udaje si? sp?aci?. Dotyczy to szczególnie po?yczek ratalnych, charakteryzuj?cych si? d?ugim okresem finansowania. Nawet je?li w momencie zaci?gania po?yczki po?yczkobiorca ma pewno??, ?e po?yczk? odda, w po?owie sp?aty mo?e okaza? si?, ?e z ró?nych wzgl?dów temu zadaniu nie podo?a. Czy w takim wypadku ma on mo?liwo?? wyd?u?enia harmonogramu sp?aty po?yczki?

?elazny harmonogram czy dowolno?? w sp?acie?

Okres finansowania po?yczki jest kluczow? kwesti?, która powinna by? brana pod uwag? w momencie zaci?gania po?yczki. Zbyt krótki b?dzie skutkowa? wysokimi ratami i potencjalnymi problemami z „domkni?ciem” miesi?cznego bud?etu domowego. Z kolei zbyt d?ugi okres sp?aty to nie tylko proporcjonalnie wi?ksze koszty takiej po?yczki, ale równie? wi?ksza niepewno??. W ci?gu kilkunastu miesi?cy finansowania mo?e bowiem wydarzy? si? wiele – choroba, utrata pracy lub jej zmiana na gorzej p?atn?.

Osoba odpowiedzialna nie b?dzie unika? sp?aty, ale z pewno?ci? zainteresuje si? tym, czy mo?na wyd?u?y? okres finansowania po?yczki ratalnej, a co za tym idzie, obni?y? wysoko?ci miesi?cznej raty. Taki krok b?dzie wi?za? si? z podpisaniem aneksu do umowy po?yczki oraz z ustaleniem nowego harmonogramu sp?aty.

Oczywi?cie, nie wszystkie firmy daj? tak? mo?liwo?? i nie wszystkie w jednakowym zakresie. Warto wi?c jeszcze przed z?o?eniem wniosku po?yczkowego zapozna? si? z polityk? firmy w tej kwestii. Mo?na w tym celu sprawdzi? wzór umowy po?yczkowej, w której powinien znale?? si? odpowiedni zapis. Tak dzieje si? w przypadku firmy Wonga, która nakre?la w umowie:

„Po?yczkodawca mo?e udost?pni? Po?yczkobiorcy mo?liwo?? podwy?szenia kwoty Wyp?aty, zmiany Terminu Sp?aty lub Harmonogramu Rat”

Mo?na wi?c wywnioskowa?, ?e wyd?u?enie terminu sp?aty jest mo?liwe zarówno w przypadku chwilówki, jak i po?yczki ratalnej. Podobnie post?puje firma Provident – wystarczy podpisa? aneks do umowy, w którym znajd? si? informacje o nowym okresie sp?aty oraz poziomie RRSO. Dodatkowo instytucja ta daje równie? mo?liwo?? wnoszenia o okresow? przerw? w sp?acie po?yczki lub okresowego zamro?enia sp?aty po?yczki. Udost?pnia tak?e stosowne dokumenty do pobrania na stronie internetowej marki.

Istnieje te? szereg firm, które w przypadku wyst?pienia powa?nych przeszkód uniemo?liwiaj?cych sp?at? po?yczki mog? indywidualnie ustala? z ka?dym klientem nowy, dopasowany do obecnej sytuacji harmonogram. Tak? firm? b?dzie np. NetCredit.

Zmiana harmonogramu pod pewnymi warunkami

O zmian? harmonogramu sp?aty po?yczki ratalnej mo?na wnioskowa? w ka?dym momencie jej trwania, jednak?e najlepiej zrobi? to jeszcze zanim minie termin sp?aty chocia? jednej raty. Nie tylko jest to przez wi?kszo?? firm traktowane jako warunek konieczny, by móc wnioskowa? o wyd?u?enie okresu sp?aty, ale te? mo?na liczy? na bardziej dogodny dla nas harmonogram. Wi?kszo?? instytucji po?yczkowych wymaga wtedy wys?ania wype?nionego, gotowego formularza (np. wspomniany wcze?niej Provident), ale cz??? z nich dopuszcza wystosowanie odpowiedniej pro?by za pomoc? swojego profilu w serwisie. Mo?na si? równie? spotka? z tym ?e po?yczkobiorca najpierw telefonicznie lub mailowo kontaktuje si? z firm? po?yczkow? i szczegó?owo opisuje swoj? sytuacj?, a firma w odpowiedzi sama ustala nowy harmonogram sp?at.

Trzeba pami?ta? jeszcze o jednym szczególe – zwykle wyd?u?enie sp?aty po?yczki ratalnej jest mo?liwe, ale tylko do maksymalnego pu?apu rat. B?dzie to dost?pne na przyk?ad w sytuacji, w której posiadamy po?yczk? na 12 miesi?cy w firmie oferuj?cej d?u?szy okres finansowania. Je?li za? ju? od razu zaci?gniemy po?yczk? na maksymaln? liczb? rat (np. 48 w Super Grosz), ma?o prawdopodobne jest, ?e firma zgodzi si? na wyd?u?enie okresu sp?aty.

Oczywi?cie, wyd?u?enie okresu finansowania b?dzie si? wi?za?o z dodatkowymi kosztami. To logiczne – wi?ksze b?d? zarówno op?aty administracyjne za obs?ug? po?yczki, jak i oprocentowanie sta?e.

Wakacje po?yczkowe – niecodzienny sposób na wyd?u?enie okresu sp?aty

W przypadku problemów przej?ciowych, które mog? by? rozwi?zane w ci?gu kilku tygodni, nie trzeba wyd?u?a? okresu sp?aty po?yczki, a lepiej skorzysta? z tak zwanych wakacji po?yczkowych. Pozwala to na od?o?enie p?atno?ci jednej raty na pó?niej i uregulowanie jej wraz z nast?pn? przypadaj?c? wed?ug harmonogramu rat?. Jest to równie? us?uga p?atna, jednak kosztuje mniej ni? zwi?kszenie liczby rat. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e w wielu firmach (Zaplo lub Hapi Po?yczki) mo?na przek?ada? p?atno?? nawet kilkukrotnie.

We? sprawy w swoje r?ce!

Problemy finansowe zdarzaj? si? ka?demu. Jednak jak wida?, firmy po?yczkowe wyposa?y?y si? w szereg ?rodków, które pomagaj? po?yczkobiorcy unikn?? powa?nych konsekwencji braku sp?aty: odsetek karnych, wypowiedzenia umowy po?yczki oraz oddania sprawy do windykacji. Dobra wola do sp?aty ze strony po?yczkobiorcy i jego dotychczasowa rzetelno?? w sp?acie pozwoli tego unikn??.