Zawieranie umów przez Internet – w jaki sposób mo?emy to zrobi??

Uzyskanie po?yczki online jest dzisiaj standardem. Odbywa si? bardzo szybko i, co najwa?niejsze, nie trzeba wychodzi? z domu, by podpisa? umow? po?yczki. Cho? wiele osób mo?e mie? pewne obawy o bezpiecze?stwo umów w sposób niepisemny, firmy po?yczkowe zadba?y o odpowiednie zabezpieczenie wszystkich dokumentów oraz ich legalno?ci. W ten sposób umowa po?yczkowa zawarta przez Internet nabiera takiej samej mocy prawnej jak ka?dy inny dokument regulowany przepisami Kodeksu Cywilnego. Co wi?cej, zgodnie z obecnymi przepisami prawa, umowa mo?e zosta? zawarta w dowolnej formie pozwalaj?cej na jej odtworzenie. W jaki sposób mo?emy wi?c podpisa? umow? po?yczki pozabankowej?

Umowa po?yczki w formie pisemnej

Zawarcie umowy chwilówki w formie pisemnej nie zawsze b?dzie wi?za?o si? z tym, ?e nale?y osobi?cie pofatygowa? si? do najbli?szego oddzia?u. Na pocz?tkowym etapie zwykle wystarczy jedynie o?wiadczenie woli, i? akceptuje si? warunki umowy po?yczkowej, co nierzadko wymaga wprowadzenia specjalnego kodu autoryzacyjnego wys?anego SMS-em na numer podany we wniosku po?yczkowym – dlatego tak wa?ne jest, by numer telefonu u?yty do zaci?gni?cia po?yczki by? zarejestrowany na nazwisko osoby ubiegaj?cej si? o finansowanie.

Umowa po?yczki zostanie dostarczona do po?yczkobiorcy e-mailem w pliku PDF. Po?yczkobiorca musi wydrukowa? wtedy dokument w dwóch kopiach i jedn? z nich odes?a? na adres siedziby firmy. Oczywi?cie, przed jej ostatecznym wys?aniem nale?y jeszcze raz dok?adnie przeczyta? ca?? umow? po?yczkow?.

Podpis elektroniczny dopuszczalny równie? w po?yczkach online

Umowa po?yczki online dopuszcza równie? u?ycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – tak jest np. w firmie Vivus. Aby naby? taki podpis, nale?y wykupi? go u jednego z dostawców zatwierdzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, który opatrzy podpis odpowiednim certyfikatem przypisanym do u?ytkownika i uznawanym przez wszystkie jednostki prawne na terenie ca?ego kraju. Certyfikat ten jest jednocze?nie potwierdzeniem autentyczno?ci podpisu.

Umowa podpisana przez pe?nomocnika

Podpisanie umowy przez pe?nomocnika nie jest rozwi?zaniem stosowanym cz?sto w przypadku po?yczek online, ale wci?? jeszcze mo?na si? z tym spotka?. Ten rodzaj zawarcia umowy nie wymaga sk?adania podpisów, drukowania umowy ani odsy?ania jej w formie listownej. Wystarczy przy sk?adaniu wniosku po?yczkowego zaznaczy? odpowiedni? rubryk?, która uprawnia inn? osob? do z?o?enia podpisu na umowie w imieniu po?yczkobiorcy. Jest to pe?nomocnictwo jednorazowe i wybitnie celowe, gdy? nadaje ono moc prawn? tylko w przypadku podpisania konkretnej umowy i tylko jednorazowo. Nie ma wi?c obaw o to, ?e pe?nomocnik wykorzysta nadany mu przywilej do podpisania jakiegokolwiek innego dokumentu. W ten sposób umow? wci?? mo?na podpisa? w firmie Wonga.

Dlaczego nie warto ba? si? umów internetowych?

W dzisiejszych czasach uzyskanie finansowania online jest ju? standardem, z którego trudno by?oby zrezygnowa?. To w szczególno?ci bardzo du?a wygoda niedost?pna jeszcze w wi?kszej ilo?ci banków, w których co prawda mo?na z?o?y? wniosek online, ale dope?ni? wszelkich formalno?ci nale?y ju? w oddziale banku. Poza tym takie rozwi?zanie daje mo?liwo?? bardzo szybkiego uzyskania potrzebnej gotówki, bez konieczno?ci zaprz?tania sobie g?owy zb?dnymi formalno?ciami. Nie trzeba te? obawia? si?, ?e umowa zawarta przez Internet b?dzie niepewna lub mo?e pozbawi? po?yczkobiorcy wszystkich jego praw. Wr?cz przeciwnie – zachowuje on wszystkie przywileje zapewnione mu przez ustaw? o kredycie konsumenckim z 2011 roku, a dodatkowo uzyskuje równie? mo?liwo?? skorzystania z odst?pienia od umowy po?yczki w ci?gu 14 dni bez podania przyczyny.

Po?yczki z kurierem i z obs?ug? domow? – alternatywa dla umowy online

Mimo wszystkich zalet nowoczesnych technologii, firmy po?yczkowej umo?liwiaj? swoim klientom fizyczne z?o?enie podpisu na papierowej wersji dokumentu, przy czym tak?e w przypadku tego typu po?yczek nie jest konieczne wychodzenie z domu. S? to po?yczki, w przypadku których to kurier lub pracownik firmy dostarczy umow? po?yczki do domu klienta.

Pierwszy typ, spotykany w firmach Aasa czy TakTo Finanse, zwykle wi??e si? z wyp?at? po?yczki czekiem GIRO do realizacji w placówce pocztowej, który wr?czany jest po?yczkobiorcy po wylegitymowaniu si? dowodem osobistym oraz podpisaniu umowy. W drugiej opcji pracownik firmy odwiedzi klienta w domu i tam dokona zarówno podpisania umowy, jak i wyp?aty po?yczki w gotówce. Co ciekawe, w podobny sposób odbywa si? równie? sp?ata po?yczki.

O obie po?yczki mo?na natomiast wnioskowa? ca?kowicie internetowo lub telefonicznie, co jest ogromn? zalet?. Aczkolwiek, taki sposób podpisania umowy mo?e generowa? równie? pewne niedogodno?ci. W g?ównej mierze b?dzie to relatywnie d?ugi czas oczekiwania na pieni?dze – przynajmniej 24 godziny. Pod tym wzgl?dem, dla po?yczkobiorców znacznie korzystniejsza jest umowa podpisana ca?kowicie online.