Zalety i wady po?yczek online

Opinie o popularnych chwilówkach s? podzielone. Niektórzy po?yczkobiorcy chwal? ten produkt finansowy, inni zdecydowanie odradzaj? jego zaci?gni?cie. Po?yczki pozabankowe z zasady uznawane s? za drogie. Osoby, które spotka?y na swej drodze nieuczciwych po?yczkodawców, cz?sto niepochlebnie wyra?aj? si? o ca?ym sektorze firm pozabankowych.

 

Nie powinno si? jednak ocenia? wszystkich po?yczkodawców jedn? miar?. Wi?kszo?? firm dzia?aj?cych na polskim rynku ?wiadczy us?ugi na naprawd? przejrzystych warunkach. Co prawda, jeszcze kilka lat temu nieuczciwe osoby wykorzystywa?y brak odpowiednich regulacji prawnych dotycz?cych tej bran?y i wzbogaca?y si? na tym. Ustawa antylichwiarska zmieni?a jednak bardzo du?o w bran?y po?yczek pozabankowych, czyni?c je produktami bezpiecznymi. Bezpiecznymi – o ile dok?adnie przestudiujemy zapisy umowy. W dzisiejszym artykule przedstawimy g?ówne zalety i wady po?yczek online.

Chwilówki – jak wszystko, maj? swoje zalety i wady

Chwilówki to popularny produkt finansowy, po który si?ga coraz wi?cej Polaków. Na naszym rynku coraz wi?cej firm po?yczkowych ?wiadczy us?ugi z zakresu po?yczania zarówno niewielkich, jak i wi?kszych kwot po?yczek. Chwilówki maj? swoje zalety i wady. Warto by? ?wiadomym ich plusów i minusów, zanim zdecydujemy si? na zaci?gni?cie po?yczki. Poni?ej pokrótce przybli?ymy zalety i wady po?yczek online.

Po?yczki online – jakie s? ich zalety?

Po?yczki online, tak?e popularne chwilówki, maj? swoje zalety. W?ród nich wymienia si?, chocia?by formalno?ci ograniczone do minimum, ?atwo?? otrzymania pieni?dzy, uwzgl?dnianie niestandardowych ?róde? dochodów, niskie koszty pierwszego zobowi?zania, a tak?e przejrzyste zasady.

 

Wi?kszo?? po?yczkodawców reklamuje si? tym, i? otrzymanie po?yczki pozabankowej nie jest uwarunkowane dope?nieniem szeregu licznych formalno?ci, jak ma to miejsce na przyk?ad w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych. Zazwyczaj firmy po?yczkowe wymagaj? jedynie dowodu osobistego oraz wykonania przelewu weryfikacyjnego.

 

Po?yczki online, jak sama nazwa wskazuje, udzielane s? za po?rednictwem Internetu. Wystarczy komputer z dost?pem do sieci internetowej, aby z?o?y? wniosek o po?yczk?. Wype?nienie formularza zajmuje zaledwie kilka minut. W przypadku niektórych szybkich chwilówek pieni?dze mog? trafi? na konto po?yczkobiorcy nawet w 15 minut. Klient nie musi nawet wychodzi? z domu, aby na jego koncie znalaz?y si? dodatkowe ?rodki finansowe. Jest to ogromna zaleta, zw?aszcza gdy ci??y nad nami konieczno?? sfinansowania nag?ych wydatków.

 

Firmy po?yczkowe jako ?ród?o dochodów uwzgl?dniaj? nie tylko wynagrodzenia z tytu?u umowy o prac? czy umów cywilnoprawnych. Po?yczkodawcy jako pe?noprawny dochód traktuj? tak?e m.in. alimenty, ?wiadczenia rodzinne (np. z programu 500+), renty i emerytury. Czasami wystarczy sam wyci?g z banku, aby potwierdzi? swoje comiesi?czne wp?ywy na rachunek bankowy i sta? si? wiarygodnym klientem w oczach firmy pozabankowej. Doceniaj? to przede wszystkim klienci, którzy nie mog? liczy? na tradycyjny kredyt.

 

Niektóre po?yczki pozabankowe mog? by? naprawd? tanie, a nawet darmowe. Wi?kszo?? po?yczkodawców dzia?aj?cych na polskim rynku oferuje darmow? chwilówk? dla nowych klientów. Je?eli zobowi?zanie zostanie w ca?o?ci sp?acone w terminie, po?yczkobiorca odda dok?adnie tyle, ile po?yczy?. Firmy po?yczkowe najcz??ciej udzielaj? darmowej po?yczki w wysoko?ci do 3.000 z?otych na okres 30 dni. Od tej regu?y s? jednak i pewne wyj?tki, np. w firmie Szybka Gotówka na 65 dni mo?na po?yczy? a? 6.000 z?otych.

 

Rzetelni po?yczkodawcy tak konstruuj? umowy, aby by?y one w pe?ni zrozumia?e przez ka?dego klienta. Najwi?kszym b??dem, który pope?niaj? po?yczkobiorcy, jest niedok?adnie i pobie?ne czytanie umów po?yczkowych. Zanim cokolwiek podpiszemy, powinni?my dok?adnie zapozna? si? z ewentualnymi konsekwencjami, które nam gro??. Nieczytanie umów mo?e wp?dzi? nas w k?opoty.

Po?yczki online – jakie s? ich wady?

Powy?ej omówione zosta?y zalety po?yczek online. Teraz przysz?a kolejna na omówienie wad tych produktów finansowych. W?ród nich wyró?nia si?: wysokie koszty w przypadku kolejnych po?yczek, krótki okres sp?aty chwilówek, mo?liwo?? natrafienia na nierzetelnego po?yczkodawc?, a tak?e ?atwo?? zaci?gni?cia, która czasami bywa zgubna.

 

Pomimo tego, ?e pierwsza chwilówka dla nowych klientów z zasady jest darmowa, ju? kolejne produkty finansowe mog? by? obci??one wysokimi kosztami. Warto?? RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) mo?e bowiem wynosi? kilkaset, a nawet ponad tysi?c procent w skali roku. Przed zaci?gni?ciem po?yczki warto wi?c skorzysta? z porównywarki po?yczek.

 

Wielu klientów firm po?yczkowych uskar?a si? tak?e na krótki czas sp?aty chwilówki. Najcz??ciej jest to 15, 30 lub 45 dni. Rzadziej 60 dni lub wi?cej. Jest to krótki okres na uzbieranie ca?kowitej kwoty do sp?aty zad?u?enia.

 

Nierzetelne firmy pozabankowe przed wprowadzeniem ustawy antylichwiarskiej ?mia?o sobie poczyna?y. Dokument ten pomóg? jednak zminimalizowa? nat??enie nieuczciwych praktyk po?yczkodawców. Pomimo tego nadal istnieje ryzyko, ?e napotkamy na swojej drodze oszusta. Warto wi?c sprawdzi?, czy dany podmiot znajduje si? na li?cie Komisji Nadzoru Finansowego oraz, czy jest cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Pozabankowych. Oba te rejestry mo?na sprawdzi? w Internecie.

 

Jak ju? zosta?o wspomniane, po?yczki pozabankowe ?atwo zaci?gn??. Trudno?ci mog? ujawni? si?, gdy zbli?ymy si? do terminu ich sp?aty. Brak terminowej sp?aty zobowi?zania mo?e nie?? za sob? wiele negatywnych konsekwencji, np. wpis do rejestru d?u?ników czy wizyt? komornika. Warto wi?c przemy?le? dok?adnie decyzj? o zaci?gni?ciu po?yczki online.