Wybrane promocje w po?yczkach pozabankowych

Czym najcz??ciej kusz? nas w swoich ofertach firmy po?yczkowe? Darmowa chwilówka, atrakcyjna po?yczka na raty, niskie odsetki, wakacje od sp?aty, konkurs z nagrodami pieni??nymi i rzeczowymi dla po?yczkobiorców, a mo?e rabat na sp?at? po?yczki? Za nami wakacyjne promocje na podró?e, a przed nami powrót do codziennych obowi?zków w szkole i pracy. Co na to firmy po?yczkowe? Sprawd? ich najnowsze promocje na nowy rok szkolny.

Po?yczki na wyprawk? szkoln?

Najlepsze promocje to takie, które uwzgl?dniaj? aktualne potrzeby swoich klientów, plus oczywi?cie wszystkie te oferty, gdzie wyst?puj? najmniejsze koszty oko?o po?yczkowe. Dlatego wrzesie? jest miesi?cem dedykowanym g?ównie powrotom do szko?y i zwi?zanych z nimi wydatków w postaci np. wyprawek dla ucznia.

 

Sprawdzono, ?e ?redni koszt kompletu ksi??ek, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na wf i basen wynosi od 600 do nawet 900 z?otych. Owszem, uczniowie szkó? podstawowych i ponadpodstawowych, a? do 20 roku ?ycia, mog? od wrze?nia liczy? na wsparcie programu rz?dowego 300 plus. Ale nadal jest to kwota, która pokrywa tylko cz??? wydatków zwi?zanych z edukacj? szkoln?.

 

St?d w pozabankowych firmach po?yczkowych przygotowano promocje specjalnie na nowy rok szkolny. Po?yczka Plus na nowy rok szkolny – pierwsza po?yczka do 2000 z?otych za darmo, RRSO 0%, elastyczna sp?ata w ci?gu 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 dni. Dodatkowo dla sta?ych klientów, którzy ju? korzystali z oferty Po?yczka Plus, bezp?atne wyd?u?enie sp?aty do 45 dni.

 

Najlepiej korzysta? ze specjalnych promocji po?yczek dedykowanych uczniom i ich rodzicom w okresie od ok. 20 sierpnia do 10 wrze?nia, jest ich wtedy najwi?cej. Przyk?adowo w tym roku takie promocje przygotowa?y firmy Ekassa – 30% rabatu na sp?at? po?yczki oraz Tani Kredyt – konkurs pt. „Moje najlepsze/najgorsze wspomnienie z czasów szkolnych” z nagrodami pieni??nymi w wysoko?ci 300 z? lub 600 z? oraz karty podarunkowe na zakupy.

Wakacje od sp?aty

Remont mieszkania, awaria auta czy inne niespodziewane wydatki, to dobry moment na zrobienie sobie wakacji od sp?aty po?yczki. Jednak nie wszyscy po?yczkodawcy maj? tak? opcj? w swojej ofercie, dlatego warto o to dopyta? jeszcze przed podpisaniem umowy z firm? po?yczaj?c? nam pieni?dze.

 

Wakacje od sp?aty oferuje aktualnie firma Hapi Po?yczki, ale pod pewnymi warunkami. Dotycz? one g?ównie po?yczek ratalnych na minimum 7 miesi?cy, z czego dopiero po op?aceniu szóstej raty mo?na wnioskowa? o odroczenie p?atno?ci za kolejn?. Oferta jest zatem bez kosztowa, a mocno uzale?niona od ilo?ci rat – im wi?cej, tym wi?ksza liczba mo?liwych wakacji np. 3 x wakacje od raty – po?yczka z liczb? rat do sp?aty od 18 do 23. W okresie wakacyjnym podobn? ofert? promowa?a si? firma Aasa Polska.

Konkursy dla nowych i sta?ych klientów

Oprócz standardowych promocji z ni?szym RRSO, mo?liwo?ci? przed?u?enia sp?aty po?yczki czy wzi?cia pierwszej chwilówki za 0 z?otych, firmy po?yczkowe organizuj? co jaki? czas konkursy dla swoich klientów. Od nagród pieni??nych (np. Tani Kredyt) przez sp?at? po?yczki (np. Ferratum) po karty podarunkowe (np. Tani Kredyt) i nagrody rzeczowe typu plecaki (np. Loan Me) czy nawet samochody (np. Provident).

 

Z aktualnie trwaj?cych konkursów w?ród po?yczkodawców warto zwróci? uwag? na firm? Ferratum, która oferuje ca?kowit? sp?at? zaci?gni?tej u nich po?yczki. Warunki s? proste, nale?y wzi?? po?yczk? w terminie do 30 wrze?nia b.r. oraz odpowiedzie? na pytanie konkursowe: „Dlaczego Ferratum Bank powinien sp?aci? akurat Twoj? po?yczk??”. Wed?ug zapewnie? Ferratum, najbardziej oryginalna i kreatywna odpowied? zostanie nagrodzona sp?at? zobowi?zania, niezale?nie czy jest to pierwsza, czy kolejna chwilówka u tego po?yczkodawcy.

Chwilówka za 0 z?

Jakiekolwiek by to pomys?y nie by?y, aby zach?ci? nowych klientów do skorzystania akurat z tej promocji czy tego konkursu, nadal najwi?ksz? popularno?ci? i powodzeniem ciesz? si? chwilówki za 0 z?otych. Dzisiaj chyba nie ma na pozabankowym rynku finansowym po?yczkodawcy, który by nie proponowa? bezp?atnej chwilówki na start. Firmy prze?cigaj? si? w maksymalnych kwotach i terminach sp?aty, co przemawia na korzy?? szukaj?cych szybkiej gotówki po?yczkobiorców.

 

We wrze?niowym rankingu najatrakcyjniejszych ofert chwilówek za darmo, nale?? m.in.:
Extra Portfel – po?yczka od 100 do 3000 z?otych do 45 dni na sp?at?,
Money Man – po?yczka od 100 do 1500 z?otych do 61 dni na sp?at?,
POLO?yczka – po?yczka od 100 do 5000 z?otych do 30 dni na sp?at?
Vivus – po?yczka od 100 do 3000 z?otych do 30 dni na sp?at?.

 

Aby nie przegapi? atrakcyjnych ofert i aktualnych promocji na rynku pozabankowych firm po?yczkowych, warto ?ledzi? na bie??co serwisy eksperckie, które zestawiaj? rankingi ofert oraz opinie innych po?yczkobiorców w jednym miejscu.