Wszystko o RRSO. Kiedy zwraca? uwag? na ten wska?nik?

RRSO to obecnie najcz??ciej poruszane zagadnienie dotycz?ce po?yczek pozabankowych. Prawo nak?ada na instytucje po?yczkowe obowi?zek podawania stosownej informacji o wysoko?ci tego wska?nika, zarówno w kalkulatorach po?yczkowych dost?pnych na stronach internetowych firmy, jak i w reklamach. Tymczasem, RRSO wci?? jest dla przeci?tnego po?yczkobiorcy (a tym bardziej dla osoby, która jeszcze po?yczek nie bra?a) do?? mglisty, niezrozumia?y i nieadekwatny do tego, co potencjalny po?yczkobiorca chcia?by wiedzie?. Czym wi?c jest RRSO i w jaki sposób mo?e si? on przys?u?y? do poszerzenia wiedzy finansowej?

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania – z czym to si? je?

RRSO to w rzeczywisto?ci wysoko?? odsetek od kredytu lub po?yczki, które b?dzie musia? ui?ci? po?yczkobiorca. W sk?ad tego wska?nika wchodz? wszystkie op?aty, z którymi musi liczy? si? klient firmy po?yczkowej. S? to: oprocentowanie, prowizja, op?aty administracyjne, op?aty dodatkowe, a nawet koszty przed?u?enia okresu finansowania. Czym s? te op?aty i dlaczego s? naliczane mo?na przeczyta? w artykule „Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki”.

RRSO to nie jest ca?kowity koszt kredytu

Wcze?niej wymienione sk?adowe nie s? jednak wszystkim, co uwzgl?dnia RRSO. Po pierwsze, w jego sk?ad wchodz? tak?e tak abstrakcyjne czynniki jak warto?? pieni?dza w czasie. Ten wska?nik jest bardzo problematyczny, gdy? oznacza on g?ównie to, jak? kwot? dysponuje si? przez ca?y okres sp?aty. Wiadomo, ?e w momencie sp?aty rat, b?dzie to kwota coraz mniejsza, bo oddaj?c pieni?dze za ka?dym razem zmniejszamy kwot? kapita?ow?, od której naliczane s? odsetki. Pó?niej od tego liczy si? miesi?czn?, ?redni? kwot? do dyspozycji. Rzeczywista kwota odsetek b?dzie wi?c procentowo (ale nie kwotowo) mniejsza ni? wskazywa?aby na to warto?? tego czynnika w RRSO.

Po drugie – kluczowe jest tutaj s?owo „roczna”. W takim wypadku, trzeba liczy? si? z faktem, ?e RRSO oznacza po prostu to, ile pieni?dzy musia?by odda? klient, je?eli okres finansowania jego po?yczki wynosi?by rok. W przypadku chwilówki, a nawet po?yczki ratalnej, której okres finansowania wynosi mniej lub wi?cej ni? rok, wska?nik ten mo?e nic nie mówi?.

Ca?kowity koszt jest natomiast obliczany dla konkretnej kwoty pieni?dzy i konkretnego okresu sp?aty. Przy przyk?adowej po?yczce na 5000 z?otych i 30 dni, ca?kowity koszt wska?e ile wi?cej pieni?dzy nale?y po tym okresie. Liczy si? wtedy po prostu jak? cz??? kwoty kapita?owej stanowi? op?aty i podaje si? j? w procentach. Je?eli op?aty przedstawionej kwoty po?yczki wynosi?yby 1000 z?otych, to ca?kowity koszt wyniós?by 20%, a sam po?yczkobiorca równie? nie napotka?by trudno?ci, by samodzielnie t? kwot? wyliczy?.

Ni?sze RRSO to nie zawsze ta?szy kredyt

W zwi?zku z powy?szym, RRSO jest warto?ci? do?? wirtualn?, stworzon? bardziej na potrzeby banków i prawodawców ni? na potrzeby po?yczkobiorców. Przyjmuj?c warto?? RRSO w?a?ciwego dla danej po?yczki, i porównuj? je z RRSO innej, nie nale?y patrze? zero-jedynkowo i w kategoriach „mniejsze/wi?ksze”. Trzeba mie? na uwadze harmonogram sp?aty, d?ugo?? okres sp?aty i wysoko?? po?yczki. Co wi?cej, cz?sto bywa tak, ?e RRSO jest identyczne dla po?yczek o ca?kowicie ró?nych parametrach! Co za tym idzie, ró?ne b?d? tak?e koszty ca?kowite – po?yczka dro?sza mo?e mie? wi?c takie samo RRSO jak po?yczka ta?sza. Przy chwilówkach RRSO potrafi wynosi? liczb? nawet sze?ciocyfrow?, a tymczasem, kwota któr? musimy za ni? zap?aci? to zaledwie kilkadziesi?t z?otych.
Tak dzieje si? chocia?by w przypadku firmy Vivus, w której po?yczaj?c 500 z?otych na 5 dni, musimy zap?aci? 86 z?otych, ale RRSO b?dzie wynosi?o 10757506,50% (!!!). Id?my dalej – po?yczaj?c 7500 z?otych na 30 dni, trzeba b?dzie zap?aci? za to 1500 z?otych, ale RRSO wyniesie „tylko” 819%. Z kolei po?yczka w takiej samej kwocie, tylko ?e zaci?gni?ta na 12 miesi?cy w Super Grosz b?dzie kosztowa?a 2037 z?otych, a wska?nik RRSO zatrzyma si? na poziomie 156%.

Jak wybra? po?yczk?, nie patrz?c na RRSO?

Je?li wybieraj?c po?yczk? decydujemy si? na skorzystanie z porównywarki po?yczkowej, warto uszeregowa? wyniki wed?ug kryterium ca?kowitej kwoty do sp?aty lub, je?li nie zale?ny nam na kosztach jako takich, a na wkomponowaniu sp?aty po?yczki w miesi?czny bud?et – na wysoko?? miesi?cznej raty. S? to w?a?ciwie jedyne miarodajne liczby. Pami?tajmy jednak, by porównywa? ze sob? po?yczki o takich samych parametrach – nie tylko, je?li chodzi o kwot? po?yczki, ale równie? okres sp?aty. Tylko wtedy b?dzie wida? dok?adnie, która firma proponuje po?yczki ta?sze.