Wp?yw 500 plus na polski rynek po?yczek chwilówek

Czy ?wiadczenie 500 plus ma jakikolwiek wp?yw na ilo?? branych po?yczek przez Polaków? Czytaj?c serwisy internetowe, mo?emy spotka? si? z dwoma, skrajnymi opiniami na temat zdolno?ci kredytowej, a dodatkowym przychodem na dzieci. Niektórzy twierdz?, ?e owszem, to tak samo pieni?dze jak ka?de inne i s? one brane pod uwag? przy po?yczkach. Inni, ?e jest to tylko dodatek do domowego bud?etu, a nie sta?y dochód, tak jak praca, wi?c nie przyczynia si? do zwi?kszenia zdolno?ci kredytowej. Jedni i drudzy twierdz? wspólnie, ?e 500 plus ma po?redni wp?yw na rynek po?yczek poprzez wzbogacenie si? spo?ecze?stwa i zwi?kszenie jego potrzeb konsumpcyjnych. Wed?ug badania BIG InfoMonitor i BIK program ten ma jeszcze inne, istotne znaczenie na rynku finansów, poznaj jakie.

500 plus i jego wp?yw na ?ycie polskich rodzin

Zacznijmy od pocz?tku, czyli od kwietnia 2016 roku, kiedy to rz?d postanowi? wprowadzi? nowe ?wiadczenie dla rodzin z dzie?mi. Drugie i kolejne dziecko do 18 roku ?ycia ma otrzymywa? dodatek w postaci 500 z?otych, który powinien zosta? przeznaczony na zaspokajanie tylko i wy??cznie jego potrzeb, a nie na wydatki rodziców. W tym na ich zobowi?zania finansowe, takie jak miesi?czne op?aty, kredyty czy w?a?nie po?yczki. Owszem, 500 plus pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ale nie powinno stanowi? raty za nowy telewizor tylko dawa? co? „in plus” dla dziecka, jak np. now? par? butów czy zaj?cia dodatkowe.

 

Wed?ug badania z 2017 roku przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor i BIK, program 500 plus pomóg? Polakom na wyj?cie z d?ugów, zwi?kszy? ich zdolno?? kredytow? oraz tym samym zmniejszy? zapotrzebowanie na po?yczki typu chwilówki.

 

A dok?adniej, prawie co trzeciej, polskiej rodzinie uda?o si?, dzi?ki dodatkowym 500 z?otym, wyj?? z d?ugów lub chocia? zmniejszy? swoje zad?u?enie. Mówi o tym S?awomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor: „Informacje wynikaj?ce z badania potwierdzaj? dane z Raportu InfoD?ug, przygotowywanego w oparciu o bazy BIG InfoMonitor oraz BIK. Pokazuj? one, ?e wraz z uruchomieniem programu 500+ zmniejsza si? odsetek niesolidnych d?u?ników z zaleg?o?ciami na ni?sze kwoty, do 2 tys. z?, które stosunkowo najszybciej mo?na zwróci? w efekcie korzystania z programu”.

 

Na szcz??cie, na zmniejszenie zad?u?enia rodziny, przeznaczana jest tylko cz??? ?wiadczenia 500 plus, reszta, jak deklaruje wi?kszo?? Polaków, jest na dzieci. W odpowiedzi na pytanie: Na czyje potrzeby przede wszystkim przeznaczasz pieni?dze z programu 500+? Prawie 72% stwierdzi?o, ?e na dzieci, 26%, ?e na potrzeby ca?ej rodziny, a tylko 2%, ?e wykorzystuje te pieni?dze wy??cznie na siebie. Wi?kszo?? rodziców przeznacza te dodatkowe pieni?dze dla dzieci na takie zakupy jak: odzie? (58% badanych), edukacj? (58%), ?ywno?? (44%), wakacje (38%) oraz oszcz?dzanie (35%).

Czy dzi?ki 500 plus dostaniesz po?yczk? lub kredyt w banku?

Inaczej mówi?c, czy comiesi?czny przychód na drugie i kolejne dziecko, zwi?ksza zdolno?? kredytow? jego rodziców? Wed?ug powy?szego raportu z badania BIK i BIG InfoMonitor, odpowied? jest twierdz?ca. Co dwudziesty respondent badania (5%) potwierdzi?, ?e dzi?ki 500+ zwi?kszy? on swoj? zdolno?? kredytow?, co pozwoli?o mu na po?yczenie wi?kszej kwoty gotówki. Kolejne 5% przyzna?o, ?e dzi?ki programowi rz?dowemu uzyskali oni w ogóle zdolno?? i mo?liwo?? do zaci?gni?cia kredytu w banku czy po?yczki w firmie pozabankowej.

 

Z drugiej strony, po co bra? chwilówk? na kilkaset z?otych, maj?c „darmowy” zastrzyk gotówki od pa?stwa Zadeklarowa?o to a? 29% badanych, odpowiadaj?c twierdz?co na pytanie – czy dzi?ki pieni?dzom z programu 500+ unikn??e? po?yczania w banku. A 27% potwierdzi?o to samo w przypadku po?yczek pozabankowych u popularnych firm, takich jak Wonga, Vivus czy Lendon.

 

Przygl?daj?c si? powy?szym wynikom badania BIK i BIG InfoMonitor, jasno wida? powi?zanie pomi?dzy polepszeniem si? sytuacji finansowej polskich rodzin, zakupami, a ich zdolno?ci? kredytow?. Im wi?cej pieni?dzy mamy w posiadaniu, tym bardziej rosn? nasze potrzeby i wymagania.

 

Dlatego, mimo ?e zapotrzebowanie na kredyty i po?yczki stopniowo zmala?o, zaraz po wprowadzeniu programu 500 plus, po jakim? czasie wzros?o znowu wraz z nowymi potrzebami. Czy to na lepszy telewizor, wakacje za granic? czy nowszy samochód? Dzi?ki mo?liwo?ci sp?acania zobowi?za? w terminie i wzro?cie zdolno?ci kredytowej, konsumpcjonizm ci?gle ro?nie, co nap?dza gospodark? i tym samym rynek finansowy po?yczek i kredytów bankowych.