Windykacja terenowa – jak wygl?da i które firmy j? stosuj??

Kiedy nast?pi ju? taki moment, ?e termin sp?aty po?yczki ju? si? przedawni? i nic z tym nie robimy, to czeka nas wtedy zwykle windykacja ze strony wierzyciela. Jak wygl?da ten proces i czego mo?emy si? spodziewa?? Czym ró?ni si? windykacja terenowa od telefonicznej? I które firmy po?yczkowe z niej faktycznie korzystaj??

Zanim dojdzie do windykacji d?ugu

Zacznijmy od tego, ?e bardzo ?atwo jest popa?? w zad?u?enie, nawet przy zaci?ganiu niewielkiej kwoty kilkuset z?otych na tzw. darmow?, 30-dniow? po?yczk? chwilówk?. I nie zawsze wynika to z braku odpowiedzialno?ci za swoje zobowi?zania finansowe. Czasami ?ycie tak si? nam komplikuje, ?e nawet jakby?my chcieli, to mamy problem ze sp?at? d?ugu, bo np. stracili?my prac? z dnia na dzie?, nie mamy oszcz?dno?ci i zostali?my bez ?rodków do ?ycia.

 

Jednak niezale?nie od sytuacji, w jakiej si? znale?li?my, mo?emy, a wr?cz powinni?my ju? zawczasu, podj?? kroki, które nie doprowadz? do nieprzyjemnej sytuacji, jak? jest windykacja. Wi?kszo?? pozabankowych firm po?yczkowych posiada w swojej ofercie mo?liwo?? przed?u?enia sp?aty po?yczki na kolejne kilka tygodni, oczywi?cie odp?atnie. Jednak zawsze lepiej próbowa? negocjowa? i porozmawia? z wierzycielem, ni? podda? si? biernie procesowi windykacji.

Kiedy po?yczkodawca rozpoczyna windykacj??

Teoretycznie ju? nast?pnego dnia po przekroczeniu terminu sp?aty zobowi?zania finansowego, rozpoczyna si? proces odzyskiwania po?yczonych pieni?dzy przez wierzyciela, zwany windykacj?. Na pocz?tku jest to tzw. windykacja polubowna, polegaj?ca na kontakcie z d?u?nikiem poprzez kosztowne monity – SMS, listy, telefony, a nawet wizyty osobiste windykatora terenowego. Co jest wa?ne! Wszystkie czynno?ci windykacyjne kosztuj? d?u?nika i to wcale nie ma?o. Przyk?adowo w firmie Vivus od pierwszego dnia zw?oki w sp?acie po?yczki, naliczane s? koszty w postaci odsetek karnych oraz za czynno?ci windykacyjne: upomnienie SMS ok. 5 z?/szt., pisemne wezwanie do zap?aty ok. 10 z?/szt.

 

Je?li wszelkie negocjacje wierzyciela z d?u?nikiem nie przynios? skutku, sprawa albo jest kierowana jeszcze do zewn?trznej firmy windykacyjnej (dodatkowy i spory koszt dla zad?u?onego!) albo trafia od razu do s?du. Windykacja s?downa ko?czy si? najcz??ciej wyrokiem, dzi?ki któremu windykator uzyskuje tytu? egzekucyjny, b?d?cy podstaw? do wszcz?cia egzekucji komorniczej i licytacji maj?tku d?u?nika.

Windykator to nie komornik

Windykator to najcz??ciej odpowiednio przeszkolony pracownik firmy po?yczkowej lub specjalista z zewn?trznej firmy windykacyjnej. Komornik natomiast to urz?dnik pa?stwowy i funkcjonariusz publiczny dzia?aj?cy przy s?dzie rejonowym i zajmuj?cy si? wykonywaniem egzekucji komorniczych.

 

Zanim jednak dojdzie do spotkania z komornikiem, mamy szans? na polubowne za?atwienie sprawy zad?u?enia z windykatorem, który jest otwarty na nasze propozycje i wszelkie negocjacje dotycz?ce d?ugu. Im szybciej rozstrzygniemy spraw? z windykatorem, tym mniej nerwów i mniej kosztowne to b?dzie dla nas samych.

Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to nic innego jak jeden z elementów procesu polubownego odzyskiwania d?ugu przez wierzyciela, obok kontaktu telefonicznego i pisemnego. Ma ona zastosowanie g?ównie w profesjonalnych firmach windykacyjnych, cho? niekiedy te? w niektórych firmach po?yczkowych. I stanowi kolejny z etapów w procesie windykacja, nast?puj?c najcz??ciej w ci?gu 1-2 tygodni od momentu przej?cia zlecenia windykacji od wierzyciela przez firm? zewn?trzn?.

 

Windykacja terenowa to bezpo?redni kontakt windykatora, dzia?aj?cego w imieniu wierzyciela, z d?u?nikiem w jego mieszkaniu/domu lub w siedzibie firmy w przypadku, gdy d?ug dotyczy dzia?alno?ci. G?ównym jej celem jest rozmowa i poinformowanie d?u?nika o mo?liwych konsekwencjach wynikaj?cych z braku sp?aty zobowi?zania, ale tak?e negocjacje i ustalenie najlepszego z mo?liwych rozwi?za?. Wszystko po to, aby obie strony by?y zadowolone – wierzyciel otrzyma? sp?at? d?ugu, a d?u?nik zako?czy? pomy?lnie ca?? spraw? zwi?zan? z po?yczk?.

 

Windykator terenowy mo?e równie? towarzyszy? komornikowi przy zajmowaniu mienia, wyznaczaj?c, co ma zosta? zaj?te w ramach d?ugu. Sporz?dza on równie? raport z przebiegu egzekucji i dokumentuje j? na zdj?ciach.

Które firmy po?yczkowe stosuj? windykacj? terenow??

Tak jak wy?ej wspomniano, windykacj? terenow? zajmuj? si? g?ównie wyspecjalizowane firmy windykacyjne. Z uwagi na fakt, ?e nie jest to praca dla zwyk?ego pracownika po?yczkodawcy, chyba ?e dzia?a on wbrew wszelkim zasadom, co niestety równie? si? zdarza, czytaj?c fora po?yczkobiorców. Aby by? windykatorem terenowym, potrzebne jest odpowiednie przeszkolenie, zarówno z prawa, jak i z psychologii, po to, aby skutecznie namówi? d?u?nika do jak najszybszej sp?aty zobowi?zania.

 

Do firm po?yczkowych, które bezpo?rednio kontaktuj? si? z d?u?nikiem, wysy?aj?c do jego miejsca zamieszkania windykatora terenowego, nale?? m.in.:

Dok?adniej, jak? windykacj? przy braku sp?aty po?yczki w terminie (koszty nieterminowo?ci), stosuj? firmy po?yczkowe, mo?na znale??  tutaj>>

 

Podsumowuj?c, niezale?nie od rodzaju po?yczki i wysoko?ci naszego d?ugu, zawsze powinni?my liczy? si? ze z?o?onym procesem windykacyjnym, który sami jako osoby zad?u?one generujemy. Im szybciej wejdziemy na drog? negocjacji i rozmów z wierzycielem czy ju? windykatorem terenowym b?d? nie, tym mniej kosztowne i mniej nerwowe czeka nas rozwi?zanie.